Άρθρο 36 – Πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

Τα ιδρύματα πληρωμών έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες λογαριασμών πληρωμών που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα με αντικειμενικό, αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών με απρόσκοπτο και αποτελεσματικό τρόπο. Το πιστωτικό ίδρυμα αιτιολογεί επαρκώς στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε τυχόν απόρριψη.