Άρθρο 39 – Λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 60 δεν θίγουν οποιαδήποτε διάταξη του ενωσιακού δικαίου που περιλαμβάνει επιπλέον απαιτήσεις περί προηγούμενης ενημέρωσης. Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται, επίσης, το άρθρο 4θ του ν. 2251/1994 (Α’ 191) (Οδηγία 2002/65/ΕΚ), οι διατάξεις περί πληροφόρησης της περ. α) της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, εκτός των σημείων 3 έως 7 της υποπερ. ii), των σημείων 1, 4 και 5 της υποπερ. iii), και του σημείου 2 της υποπερ. iv) της ανωτέρω περ. α), αντικαθίστανται από τα άρθρα 44, 45, 51 και 52 του παρόντος νόμου.