Άρθρο 66 – Κανόνες για την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών στην περίπτωση υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής (Άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Ο πληρωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής, από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής. Το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής δεν υφίσταται, όταν ο λογαριασμός πληρωμών δεν είναι προσβάσιμος σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (online).
2. Όταν ο πληρωτής δίνει ρητή συγκατάθεση για την εκτέλεση πράξης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 64, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού εκτελεί τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διασφαλίζει το δικαίωμα του πληρωτή να χρησιμοποιεί την υπηρεσία εκκίνησης πληρωμής.
3. Ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, υπέχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) δεν διακρατά σε καμία περίπτωση χρηματικά ποσά του πληρωτή αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής,
β) διασφαλίζει ότι τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, δεν είναι, πέραν του χρήστη και του εκδότη των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας, προσβάσιμα σε τρίτους και διαβιβάζονται από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής μέσω ασφαλών και αποτελεσματικών δίαυλων επικοινωνίας,
γ) διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για τον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, που λαμβάνονται κατά το χρονικό σημείο παροχής υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, καθίστανται διαθέσιμες μόνο στον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση ρητής συγκατάθεσης του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών,
δ) κάθε φορά που διενεργείται εκκίνηση πληρωμής, επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή και επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, τον πληρωτή και το δικαιούχο με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την περ. δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 98 της Οδη γίας 2015/2366/ΕΕ,
ε) δεν αποθηκεύει τα ευαίσθητα δεδομένα πληρωμών, του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών,
στ) δεν απαιτεί από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών κανένα άλλο στοιχείο πέραν αυτών που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής,
ζ) δεν προβαίνει σε χρήση, πρόσβαση και αποθήκευση δεδομένων για σκοπούς άλλους εκτός της εκτέλεσης της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής που αιτείται με ρητό τρόπο ο πληρωτής,
η) δεν μεταβάλλει το ποσό, τον δικαιούχο ή κάθε άλλο στοιχείο της συναλλαγής.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού υπέχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) επικοινωνεί με ασφάλεια με τους παρόχους υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής σύμφωνα με την περ. δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ,
β) αμέσως μετά τη λήψη της εντολής πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον τελευταίο όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση της πράξης πληρωμής και όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής,
γ) αντιμετωπίζει, χωρίς καμία διάκριση, τις εντολές πληρωμής που διαβιβάζονται μέσω των υπηρεσιών παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα (timing), την προτεραιοποίηση ή τις επιβαρύνσεις, σε σχέση με τις εντολές πληρωμών που διαβιβάστηκαν απευθείας από τον πληρωτή.
5. Η παροχή υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, δεν μπορεί να εξαρτάται από την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ των παρόχων υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για τον σκοπό αυτό.

  • 10 Νοεμβρίου 2017, 08:34 | Σουριαδάκις Τσιμπρής Εταιρεία Δικηγόρων

    Η πρόβλεψη της παραγράφου 5 (όπως και η αντίστοιχη του επόμενου άρθρου) θέτει διάφορα ζητήματα εξισορρόπησης των συμφερόντων των μερών καθώς και των δικαιοπολιτικών στόχων του κοινοτικού νομοθέτη. Παρά το γεγονός ότι το κείμενο της Οδηγίας δεν βοηθάει στο σημείο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα προσθήκης κάποιας εξειδίκευσης των ορίων της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, π.χ. με τη μορφή δυνατότητας έκδοσης γενικών όρων πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή όρων ενεργοποίησης των υποχρεώσεων αυτών, οι οποίες δε θα θεωρούνται δηλαδή ότι βρίσκονται σε αντίθεση με την υποχρέωση της παραγράφου 5 (ως επιβάλλοντες προηγούμενη συμβατική δέσμευση του παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης κ.ο.κ.). Διαφορετικά τα ζητήματα αυτά θα αφεθούν στην απόλυτη ευχέρεια των μερών, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει διαφωνίες και δυσλειτουργίες (με την επιφύλαξη βέβαια κάποιων ρυθμίσεων από τον Κανονισμό).