Άρθρο 34 – Πάροχοι υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού (άρθρο 33 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Η παροχή αποκλειστικά και μόνον της υπηρεσίας πληρωμών της περ. η) του σημείου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 22, εκτός από τις αναφερόμενες στις περ. α), β), ε) έως η), ι), ιβ), ιδ), ιστ) και ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 και στα άρθρα 13, 14, 15 και 16, διατάξεις. Οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 33 εφαρμόζονται στα ανωτέρω πρόσωπα, με εξαίρεση της παραγράφου 6 του άρθρου 24.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία αντιμετωπίζονται ως ιδρύματα πληρωμών, εξαιρούνται από την εφαρμογή των άρθρων 38 έως 101, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 45 και 52 εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής, καθώς επίσης εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 67, 69 και 94 έως 96.