Άρθρο 98 – Αρμόδια αρχή (παρ. 1 και 4 του άρθρου 100 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 και των άλλων ειδικότερων διατάξεων, αρμόδια αρχή με σκοπό τη διασφάλιση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ).
2. Σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης των διατάξεων των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96, η ΓΓΕΠΚ είναι αρμόδια δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου υπό την ιδιότητα αυτής ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα ως προς τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες πληρωμών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, για τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματα των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη αρμόδια είναι η αρχή του κράτους μέλους υποδοχής όπως αυτή έχει οριστεί από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους υποδοχής που ενσωματώνει την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ.
3. Σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης των διατάξεων των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96, η ΓΓΕΠΚ είναι αρμόδια δυνάμει της παραγράφου 1 υπό την ιδιότητα αυτής ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, για τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματα παρόχων υπηρεσιών πληρωμών με έδρα σε άλλο κράτος μέλος που λειτουργούν στην Ελλάδα.
4. Τηρουμένων των ανωτέρω παραγράφων αναφορικά με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών προέλευσης ή υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, η ΓΓΕΠΚ μπορεί να διενεργεί ελέγχους, να ζητά την υποβολή τακτικών εκθέσεων, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα έναντι των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κατ’ αναλογία προς τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 31, εφόσον το αντικείμενο του έλεγχου, των εκθέσεων, των πληροφοριών και των μέτρων αφορά στα άρθρα 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96.
5. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 34, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 97, 99, 100 και 101, ισχύουν αναλόγως και για τους παρόχους υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού.
6. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να θεσπίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη περί ενσωμάτωσης των ενωσιακών διατάξεων στην ελληνική έννομη τάξη, οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή και τη συμμόρφωση προς κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις, κανονισμούς, οδηγίες και συστάσεις, που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ, για θέματα που αφορούν τις κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιότητές του.

  • 10 Νοεμβρίου 2017, 08:24 | Σουριαδάκις Τσιμπρής Εταιρεία Δικηγόρων

    Θα πρέπει να προβλεφθεί έστω ως γενική αναφορά, η συνεργασία της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου άρθρου με την αρμόδια αρχή του άρθρου 23 του Νόμου, δεδομένου της σύνδεσης μεταξύ προληπτικής εποπτείας και πιθανών παραβιάσεων των υποχρεώσεων των τίτλων ΙΙΙ και IV. Η συνεργασία αυτή πρέπει να πάρει την μορφή επίσημης επικοινωνίας μεταξύ των δύο αρχών, ενδεχομένως και πρόβλεψης παροχής γνώμης της ΤτΕ κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.