Άρθρο 92 – Απουσία ευθύνης σε μη συνήθεις και μη προβλέψιμες περιστάσεις (Άρθρο 93 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

Η ευθύνη που προβλέπεται από το άρθρο 64 έως το παρόν άρθρο δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μη συνήθεις και μη προβλέψιμες περιστάσεις, οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο του μέρους που τις επικαλείται, και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρόλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, ούτε όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεσμεύεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.