Άρθρο 106 – Τροποποιήσεις του ν. 4021/2011 (άρθρο 111 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής::
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι διατάξεις του άρθρου 5, των άρθρων 11 έως 17, των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 και των άρθρων 20 έως 31 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.»
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δύνανται να διανέμουν και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες αυτές εξ ονόματος των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (αντιπροσώπων). Εφόσον το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος διανέμει ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος μέλος με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου ως αντιπροσώπου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα άρθρα 27 έως 31, εκτός από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 29, της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.
5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω αντιπροσώπων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στην περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου μέσω αντιπροσώπων μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.».
3. Στο άρθρο 28 του ν. 4021/2011, το υφιστάμενο κείμενο αναριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθενται οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, ως εξής:
«2. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα στην Ελλάδα, τα οποία ασκούν ήδη δραστηριότητες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και με το ν. 3862/2010 πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου που ενσωματώνει την ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές έως τις 13 Ιουλίου 2018 στην ημεδαπή ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου ή η συμμόρφωσή τους με τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος νόμου.
3. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος της προηγούμενης παραγράφου υποβάλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου που ενσωματώνει την ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τουλάχιστον μέχρι τις 13 Απριλίου 2018, προκειμένου να αξιολογηθεί έως τις 13 Ιουλίου 2018, εάν τα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος νόμου.
4. Σε περίπτωση όπου κατόπιν αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώνεται ότι τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος της παραγράφου 2 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος νόμου, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και εγγράφονται στο μητρώο ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Σε περίπτωση που κατόπιν της εν λόγω αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι τα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος νόμου έως τις 13 Ιουλίου 2018, απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος νόμου, να προβαίνουν στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Ως προς τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του τελευταίου εδαφίου, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει είτε μέτρα που είναι απαραίτητο να λάβουν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους με απόφαση, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.
5. Λεπτομέρειες σχετικά με την εν γένει διαδικασία και τις προθεσμίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας υποβολής και του περιεχομένου των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, εξειδικεύονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την ίδια απόφαση και τηρουμένων των προβλέψεων του ενωσιακού δικαίου η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει τις ως άνω καταληκτικές προθεσμίες.»