Άρθρο 15 – Μητρώο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Προς τον σκοπό διαμόρφωσης και ενημέρωσης του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου που τηρεί η ΕΑΤ, η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί σε αυτήν χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που εγγράφονται στο δημόσιο μητρώο του προηγούμενου άρθρου, χρησιμοποιώντας γλώσσα εύχρηστη στον χρηματοοικονομικό τομέα
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των πληροφοριών της προηγούμενης παραγράφου.