Άρθρο 14 – Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο δημόσιο μητρώο στο οποίο εγγράφονται τα ακόλουθα:
α) τα ιδρύματα πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα, οι αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη, τα υποκαταστήματά τους τα οποία έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος μέλος,
β) οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού του άρθρου 34 με έδρα στην Ελλάδα, οι αντιπρόσωποί τους σε άλλα κράτη μέλη και τα υποκαταστήματά τους τα οποία έχουν ιδρυθεί σε άλλο κράτος μέλος,
γ) τα ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ και δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών.
2. Το δημόσιο μητρώο προσδιορίζει τις υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο ίδρυμα πληρωμών ή για τις οποίες έχει εγγραφεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας απαριθμούνται στο μητρώο χωριστά από τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού του άρθρου 34. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, προσβάσιμο ηλεκτρονικά και ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το δημόσιο μητρώο για κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην ΕΑΤ τους λόγους για κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:15 | Μ. ΠΑΥΛΟΥΣ

  Άρθρο 19 παρ. 7 Τί εννοείται εδώ με τη φράση «η χρήση επιπλέον αντιπροσώπων;»
  Αν εννοούνται καινούργιοι αντιπρόσωποι καλό είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη άλλως ενδέχεται να ερμηνευθεί ως δυνατότητα χρήσης υπο-αντιπροσώπων.

  Άρθρο 19 : Η παρούσα διάταξη περιγράφει μια αρκετά πιο περίπλοκη διαδικασία αξιολόγησης αντιπροσώπων και αναφέρεται και στην προσκόμιση εγγράφων και δικαιολογητικών και στοιχείων που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία, εκπαίδευση κλπ των αντιπροσώπων.
  Αντίστοιχη, διαδικασία δεν προβλέπεται στην Οδηγία και η υιοθέτηση αυστηρότερων διαδικασιών αξιολόγησης αντιπροσώπων αντί της εναρμόνισης των διαδικασιών με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη, θα οδηγήσει και πάλι σε άνιση μεταχείριση εγχώριων ιδρυμάτων πληρωμών και των αντιπροσώπων τους έναντι των passporting που προβλέπονται στο άρθρο 30 του σχεδίου νόμου, όπου αυτοί οι αντιπρόσωποι γνωστοποιούν στοιχεία μόνο, ούτε έγγραφα, ούτε λοιπές πληροφορίες.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:49 | Μ. ΠΑΥΛΟΥΣ

  Άρθρο 13 παρ. 1 ε): «παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος».
  Παρατήρηση: η έννοια της παρακώλυσης είναι πολύ ευρεία και χωρεί πλείστες ερμηνείες. Επειδή σε αυτό το άρθρο δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών καλό θα ήταν σε αυτήν την περίπτωση να μην ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών, αλλά να αναστέλλεται μέχρι να συνεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος.
  Άρθρο 13 παρ. 1 στ): «αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του,»
  Παρατήρηση: καλό θα ήταν για λόγους ευκρίνειας της διάταξης να συμπληρωθεί στο τέλος της φράσης «αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου».

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:42 | Μ. ΠΑΥΛΟΥΣ

  Άρθρο 19 παρ. 6 «Το ίδρυμα πληρωμών μεριμνά ώστε οι αντιπρόσωποι και τα υποκαταστήματά του να ενημερώνουν σχετικά τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών.»
  Παρατήρηση: ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «που ενεργούν εξ ονόματός του» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΣΑΦΕΙΑ

  Να συμπληρωθεί «Το ίδρυμα πληρωμών μεριμνά ώστε οι αντιπρόσωποι και τα υποκαταστήματά του που ενεργούν εξ ονόματός του ενημερώνουν σχετικά τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών.»

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:49 | Μ. ΠΑΥΛΟΥΣ

  Άρθρο 14 παρ. 1 γ): «τα ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα που αναφέρονται ….

  Παρατήρηση: Ο Νόμος θα έπρεπε να κατονομάσει ποια είναι αυτά βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και όχι να παραπέμψει στην κοινοτική οδηγία πάλι. Ποια είναι αυτά βάσει Ελληνικής νομοθεσίας;