Άρθρο 17 – Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος (άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του ν. 2190/1920 (Α’ 37) (Οδηγία 86/635/ΕΟΚ), του ν. 4308/2014 και του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) (Οδηγία 2014/95/ΕΕ) και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 243) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα ιδρύματα πληρωμών.
2. Οι ετήσιοι και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των ιδρυμάτων πληρωμών ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες κατά την έννοια του ν. 4449/2017 εφόσον δεν εξαιρούνται δυνάμει του ν. 2190/1920, του ν. 4308/2014 και του ν. 4403/2016.
3. Για εποπτικούς σκοπούς, τα ιδρύματα πληρωμών παρέχουν χωριστά λογιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τις υπηρεσίες πληρωμών και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του παρόντος για τα οποία συντάσσεται έκθεση ελεγκτή. Η εν λόγω έκθεση εκπονείται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.
4. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 55 του ν. 4261/2014 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες των ιδρυμάτων πληρωμών αναφορικά με τις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου.