Άρθρο 22 – Τήρηση αρχείου (άρθρο 21 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

Τα ιδρύματα πληρωμών τηρούν όλα τα κατάλληλα αρχεία για τους σκοπούς των άρθρων 5 έως 37 του παρόντος νόμου επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία ή άλλων σχετικών διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.