Άρθρο 26 – Δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων αυτής υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση παραλείψεως.