Άρθρο 33 – Αιτιολόγηση και κοινοποίηση (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24, 29, 30, 31 ή 32 και αφορά επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελεύθερης εγκατάστασης είναι επαρκώς αιτιολογημένο και κοινοποιείται στον εμπλεκόμενο, κατά περίπτωση, πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
2. Τα άρθρα 29, 30, 31 και 32 εφαρμόζονται χωρίς να θίγουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την Οδηγία 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, ιδίως σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 αυτής, και από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/847, ιδιαίτερα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847, αναφορικά με την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης προς τα εν λόγω νομοθετήματα.