Άρθρο 107 – Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014 (Α’ 107) (άρθρο 113 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

Η περ. δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) υπηρεσίες πληρωμών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ (EE L 337) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία,»