ΑΡΘΡΟ 4 Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

1.Θεσπίζεται Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας εγγράφονται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Με την καταχώρησή τους στο Μητρώο οι Φορείς πιστοποιούνται αντιστοίχως ως Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας ή ως Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

3.Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτό, έχουν δικαίωμα καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων, βάσει του παρόντος νόμου, εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο, και οι Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία τους, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και των Φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καθώς και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των ανωτέρω στο Μητρώο ή για τη διαγραφή τους.

 • 4. Άρθρο 4 «Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας»
  Στην παράγραφο 4 προτείνουμε να:

  – αναφέρεται ρητώς το χρονικό διάστημα έκδοσης της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης από τη θέσπιση του παρόντος Σχεδίου Νόμου.

  – συμπεριληφθεί πρόβλεψη για ευρεία διαβούλευση όσον αφορά στην κατάρτιση των προδιαγραφών και των κριτηρίων πιστοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, προκειμένου στη διαδικασία της διαβούλευσης να συμμετάσχει και η Ε.Σ.Α.μεΑ, η οποία με τις προτάσεις της θα διασφαλίσει τη συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα κριτήρια και τις προδιαγραφές πιστοποίησης.

  Πρέπει να επισημανθεί ότι, όσον αφορά στο κριτήριο της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι: i) βάσει του άρθρου 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 των Διορθωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας σε όλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και ii) η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), η συμπερίληψή του στις προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας του εν λόγω Σχεδίου Νόμου είναι επιβεβλημένη.

 • 20 Μαρτίου 2011, 20:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 4
  «4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία τους, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και των Φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καθώς και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των ανωτέρω στο Μητρώο ή για τη διαγραφή τους.»

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  —————
  1. Μετά το «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» να προστεθεί το «και μετά από δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο opengov.gr»

  2.Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί το «Κάθε μελοντική τροποποίηση αυτής της Υπουργικής Απόφασης θα γίνεται με νεότερη Υπουργική Απόφαση της οποίας θα προηγείται επίσης μια αντίστοιχη δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr»

  και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  Τροποποιημένη παράγραφο 4:
  «4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά από δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση opengov.gr, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία τους, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και των Φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας καθώς και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των ανωτέρω στο Μητρώο ή για τη διαγραφή τους.Κάθε μελοντική τροποποίηση αυτής της Υπουργικής Απόφασης θα γίνεται με νεότερη Υπουργική Απόφαση της οποίας θα προηγείται επίσης μια αντίστοιχη δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr»

 • 20 Μαρτίου 2011, 20:32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Σχετικά με την πρόταση του κ.Πέτρου Ζούνη για σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής Οικονομίας

  Με κάθε σεβασμό στην πρόταση δεν θα συμφωνούσα , φοβούμενος ότι μια τέτοια επιτροπή θα έκανε δυσκίνητο το όλο σύστημα.

  Όμως οι προτάσεις του που περιγράφουν τις αρμοδιότητες μιας τέτοιας επιτροπής είναι χρήσιμες και θα μπορούσαν να ενσωματωθούν προστιθέμενες στην παράγραφο 1 ως νέες αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————–
  Στο τέλος της παραγράφου 1 να προστεθεί «…η οποία αναλαμβάνει εκτός των άλλων και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Συμβουλευει τον Υπουργό πάνω σε θέματα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία του, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των φορέων κοινωνικής οικονομίας και των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των εν λόγω κοινωνικών φορέων στο μητρώο ή για τη διαγραφή τους.
  • Συμβουλευει τον Υπουργό για κάθε άλλο συναφές θέμα το οποίο παραπέμπει σε αυτήν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιότήτων και προς υποβοήθηση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αντίθεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ή χωρίς αμοιβή και με τις κάθε φορά ισχύουσες νόμιμες διαδικασίες , η παροχή σχετικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών , σε ειδικούς εξωτερικούς παρόχους σχετικών υπηρεσιών , Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και Φορείς με εξειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας»

  Και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  Τροποποιημένη παράγραφο 1
  «1.Θεσπίζεται Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία αναλαμβάνει εκτός των άλλων και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Συμβουλευει τον Υπουργό πάνω σε θέματα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία του, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των φορέων κοινωνικής οικονομίας και των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των εν λόγω κοινωνικών φορέων στο μητρώο ή για τη διαγραφή τους.
  • Συμβουλευει τον Υπουργό για κάθε άλλο συναφές θέμα το οποίο παραπέμπει σε αυτήν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιότήτων και προς υποβοήθηση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αντίθεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ή χωρίς αμοιβή και με τις κάθε φορά ισχύουσες νόμιμες διαδικασίες , η παροχή σχετικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών , σε ειδικούς εξωτερικούς παρόχους σχετικών υπηρεσιών , Ιδιωτικές Επιχειρήσεις ,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και φορείς ή πρόσωπα με εξειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας.»

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:46 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 4 (ΜΗΤΡΩΟ)
  1. Στην παράγραφο 2 (Πιστοποίηση Φ.Κ.Ο): Εκτιμώ και προτείνω ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ Φ.Κ.Ο ΟΣΟΙ ΑΠΛΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ στο Μητρώο, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ Φ.Κ.Ο, ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (βλ παρατηρήσεις στο άρθρο 16)
  2. Στην παράγραφο 4 (Υπουργική Απόφαση) και εφόσον ΔΕΝ ενταχθούν στο Νομοσχέδιο οι προτάσεις μου για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, προτείνω:
  α) στα ζητήματα που θα καθορίσει η Υπουργική απόφαση να προστεθεί και το θέμα των διαδικασιών πιστοποίησης
  β) να προστεθεί ο χρόνος έκδοσης της Υπουργικής αυτής (π.χ έως 1 μήνα μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου) , ώστε οι ενδιαφερόμενοι για σύσταση Φ.Κ.Ο και Φ.Κ.Ε να γνωρίζουν έγκαιρα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν ( εκτός των γενικών αρχών).
  .

 • 17 Μαρτίου 2011, 15:22 | Δρ. Πέτρος Ζούνης

  To νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ένα ιδιαίτερα καινοτόμο σχέδιο νόμου που εισάγει ένα νέο σημαντικό θεσμικό πλαίσιο για τα ελληνικά δεδομένα.

  Θα ήθελα να προτείνω την παρακάτω προσθήκη στα πλαίσια του άρθρου 4 του νέου σχεδίου νόμου «Για τη θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

  ΑΡΘΡΟ 4
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 : Σύσταση «Επιτροπής Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

  Προτείνω την σύσταση της «Επιτροπής Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» με γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα στη λειτουργία του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

  Η «Επιτροπή Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» μπορεί να συγκροτείται από πέντε (5) τακτικά μέλη καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη :
  • Έξι (6) προσωπικότητες, τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, από το χώρο της κοινωνικής οικονομίας, της κοινωνικής δράσης καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών.
  • Τέσσερα (4) υπηρεσιακά μέλη, δύο (2) τακτικά και 2 (αναπληρωματικά), από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με υπουργική απόφαση μπορεί να συγκροτεί την «Επιτροπή Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας». Με την ίδια απόφαση, Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να μπορεί να καθορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής και τους αναπληρωτές αυτών.

  Η θητεία των μελών της «Επιτροπής Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» μπορεί να είναι τριετής.

  Η «Επιτροπή Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» μπορεί να συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.

  Ο κύριος σκοπός της «Επιτροπής Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» μπορεί να είναι η εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

  Η «Επιτροπή Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» μπορεί να έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
  • Έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό πάνω σε θέματα λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό πάνω σε θέματα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή μη σχετική με τη λειτουργία του, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των φορέων κοινωνικής οικονομίας και των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των εν λόγω κοινωνικών φορέων στο μητρώο ή για τη διαγραφή τους.
  • Έχει συμβουλευτικό ρόλο για κάθε άλλο συναφές θέμα το οποίο παραπέμπει σε αυτήν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • 16 Μαρτίου 2011, 18:59 | Tonia Kanakis

  Με ποια κριτήρια θα πιστοποιούνται οι φορείς κοιν. οικονομίας?
  Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις? αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα που πρεπει να προσδιορίζονται στο νόμο και όχι με υπουργικές αποφάσεις.
  Σε καθε περίπτωση το σχέδιο νόμου είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για να ενεργοποιηθεί ο «τρίτος» πυλώνας της οικονομίας και να ενθαρρύνει συλλογικές μορφές επιχειρηματικότητα που άτυπα σήμερα πολλοί προσπαθούμε να οργανώσουμε!