ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. η σχέση των μελών της, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της, διέπονται από το Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

2. α) Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. προϋποθέτει υπογραφή καταστατικού τουλάχιστον από 7 (επτά) πρόσωπα και τήρηση της διαδικασίας ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού.

β) Για τη σύσταση δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ.. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατά περιεχόμενο ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

γ) Το προτυποποιημένο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται νομιμότητα των διατάξεών του.

3. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε μια Κοιν.Σ.Επ. οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους. Η συμμετοχή των ΟΤΑ σε μια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή δια των προϊσταμένων των αρμοδίων διοικητικών ή οικονομικών Υπηρεσιών και αφετέρου στην οριζόμενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ.

4. Η εισφορά των μελών αποτελείται από μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμητό σε χρήματα. Η εισφορά μπορεί να συναποτελείται και από παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ., όμως δε μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτή.

5. Το ύψος της εισφοράς για την απόκτηση της μερίδας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και μπορεί να είναι ίσο για όλα τα μέλη. Επιτρέπεται το καταστατικό να διαφοροποιεί το ύψος της εισφοράς για κάποια μέλη, είτε ιδρυτικά, είτε εισερχόμενα μετά την ίδρυση.

6. Εφόσον μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης εισφέρει στην επιχείρηση δικαιώματα επί ακινήτων, κινητών ή άυλων αγαθών, οι κατά περίπτωση αναγκαίες πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος και κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και για την καταχώριση των σχετικών δικαιοπραξιών καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων μέχρι πεντακόσια ευρώ (500€), αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωμάτων του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το Ν. 1667/1986 υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.

 • 6. Άρθρο 7 «Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης»
  Η Συνομοσπονδία συμφωνεί με τη συμμετοχή νομικών προσώπων στη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, το οποίο μάλιστα είχαμε προτείνει με το υπ. αριθ. πρωτ. 2988/11.10.1010 έγγραφό μας προς τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

 • 28 Μαρτίου 2011, 12:35 | Συνεταιρισμός Πυξίδα

  Ένας νομίμως λειτουργών Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του οποίου ο καταστατικός σκοπός είναι η ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας,μπορεί να μετατραπεί σε ΚοινΣΕπ? Και αν ναι να οριστεί η διαδικασία μετατροπής.
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 2716/99, υπάρχει περιορισμός ένας ΚοιΣΠΕ ανά τομέα. Αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει ή μπορούν περισσότεροι ΚοινΣΕπ ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα να λειτουργούν σε έναν τομέα ψυχικής υγείας?

 • 28 Μαρτίου 2011, 10:05 | Κ. Παπαγεωργίου

  Κατά τη γνώμη μου, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να διέπονται όχι μόνο από τον Νόμο 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196/6.12.1986) αλλά και από τον Νόμο 2810/2000 (ΦΕΚ Α 61/9.3.2000) και τον Νόμο 2716/1999 (ΦΕΚ Α 96/17.5.1999. Δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας ένας νόμος για τους συνεταιρισμούς.

 • 23 Μαρτίου 2011, 18:39 | Γιάννης Στεφάνου

  Κίνηση ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ για την δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων http://anonymoi-anergoi.blogspot.com

  Ακολουθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 1, 7, 8, 10, 12 13

  ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.
  {{ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: Παράγραφος 2Α
  Ορίζεται ελάχιστο αρχικό συνεταιριστικό κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε τίτλους συμμετοχής (συνεταιριστικές μερίδες και μερίδια συμμετοχής), και καθορίζεται η ελάχιστη αξία ενός έκαστου και ο συνολικός αριθμός τους.
  Α. Συνεταιριστικές μερίδες: ορίζεται μία για κάθε μέλος και καθορίζετε αρχικός μέγιστος αριθμός εκδιδομένων μερίδων.
  Β. Μερίδια συμμετοχής: ορίζεται μέγιστος αριθμός τους. Επιτρέπετε η κατοχή απεριόριστων μεριδίων συμμετοχής από μέλη, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ή μη μέλη της Κοιν.Σ.Επ.
  Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής επικουρούμενης από την Γενική Συνέλευση, εκδίδονται επιπλέον τίτλοι συμμετοχής ανάλογοι με τις ανάγκες της Κοιν.Σ.Επ.
  Οι τίτλοι συμμετοχής που δεν έχουν διατεθεί παραμένουν στο ταμείο της Κοιν.Σ.Επ. και οι αναλογούσες αποδόσεις τους μεταφέρονται αυτομάτως στα κέρδη η στο αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ.
  Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταβίβαση μεριδίων συμμετοχής και η σχετική συναλλαγής εγγράφεται στο ειδικό βιβλίο που τηρεί η Κοιν.Σ.Επ. Οι συναλλαγές επικυρώνονται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
  Για τις συναλλαγές με μη μέλη παρακρατείτε από τον πωλητή φόρος επί της διαφοράς ονομαστικής και τιμής πώλησης ανάλογος των κερδών της όπως στο άρθρο 14 παρ. 3 του παρόντος νόμου, ή καταβάλετε ανάλογη εισφορά υπέρ του αποθεματικού της Κοιν.Σ.Επ.
  Η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να επαναγοράσει τίτλους συμμετοχής ΜΟΝΟ μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της.}}

  4. Η εισφορά των μελών αποτελείται από μετρητά, ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμητό σε χρήματα. {{ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: και μετατρέψιμο σε τίτλους συμμετοχής, ονομαστικούς και αναφερόμενους ρητά στα όποια υλικά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούν, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται δικαίωμα αναίρεσης το οποίο θα διαγράφετε μόνο μετά την πρώτη μεταβίβαση των συγκεκριμένων τίτλων}}.
  Η εισφορά μπορεί να συναποτελείται και από παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ., όμως δε μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτή.

  5. Το ύψος της εισφοράς για την απόκτηση {{ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: της μερίδας και ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: δικαιώματος συμμετοχής, ρητά εκφραζομένου σε τίτλους συμμετοχής,}} ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και μπορεί να είναι ίσο για όλα τα μέλη. Επιτρέπεται το καταστατικό να διαφοροποιεί το ύψος της εισφοράς για κάποια μέλη, είτε ιδρυτικά, είτε εισερχόμενα μετά την ίδρυση.

 • 20 Μαρτίου 2011, 23:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 7
  «7. Διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το Ν. 1667/1986 υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.»

  Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΟΥ
  —————
  Μετά το «…από το Ν. 1667/1986» να προστεθεί το «όπως κάθε φορά αυτός ισχύει και »

  και άρα να έχουμε την
  τροποποιημένη παράγραφο 7
  «7. Διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το Ν. 1667/1986 όπως κάθε φορά αυτός ισχύει και υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.»

 • 20 Μαρτίου 2011, 23:40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 1
  «1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. η σχέση των μελών της, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της, διέπονται από το Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.»

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Μετά το ..»διέπονται από το Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986)’ να προστεθεί το «όπως κάθε φορά αυτός ισχύει»

  και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  Τροποποιημένη παράγραφο 1
  «1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. η σχέση των μελών της, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της, διέπονται από το Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986)όπως κάθε φορά αυτός ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.»

 • 20 Μαρτίου 2011, 23:17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 6:
  «6. Εφόσον μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης εισφέρει στην επιχείρηση δικαιώματα επί ακινήτων, κινητών ή άυλων αγαθών, οι κατά περίπτωση αναγκαίες πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος και κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και για την καταχώριση των σχετικών δικαιοπραξιών καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων μέχρι πεντακόσια ευρώ (500€), αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωμάτων του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————-
  Να τροποποιηθεί το εδάφιο
  «Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωμάτων του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

  και να γίνει:
  «Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωμάτων του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση της ΔΕ του κάθε Κοιν.Σ.Επ.και αφορούν αποκλειστικά τον εκάστοτε Κοιν.Σ.Επ. Για τις περιπτώσεις μη ύπραξης ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του κάθε Κοιν.Σ.Επ. ακολουθούνται γενικοί όροι και προϋποθέσεις που θεσπίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

  και άρα θα έχουμε την ακόλουθη
  Τροποποιημένη παράγραφο 6
  «6. Εφόσον μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης εισφέρει στην επιχείρηση δικαιώματα επί ακινήτων, κινητών ή άυλων αγαθών, οι κατά περίπτωση αναγκαίες πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος και κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και για την καταχώριση των σχετικών δικαιοπραξιών καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων μέχρι πεντακόσια ευρώ (500€), αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωμάτων του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση της ΔΕ του κάθε Κοιν.Σ.Επ.και αφορούν αποκλειστικά τον εκάστοτε Κοιν.Σ.Επ. Για τις περιπτώσεις μη ύπραξης ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του κάθε Κοιν.Σ.Επ. ακολουθούνται γενικοί όροι και προϋποθέσεις που θεσπίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

  Το σκεπτικό της πρότασης μου
  Να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός συνευθύνης και ευλυγισίας του Κοιν.Σ.Επ. με αντίστοιχη μείωση της κανονιστικής παρεμβατικότητας της Κυβέρνησης και αύξηση της επιτελικότητας των πρεμβάσεων της. Επίσης τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης θα αποφευχούν σχετικές παρεπόμενες καθυστερήσεις και θα επιταχυνθεί η εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 • 20 Μαρτίου 2011, 22:06 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 3
  «3. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε μια Κοιν.Σ.Επ. οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους. Η συμμετοχή των ΟΤΑ σε μια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή δια των προϊσταμένων των αρμοδίων διοικητικών ή οικονομικών Υπηρεσιών και αφετέρου στην οριζόμενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ.»

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————–
  Το εδάφιο : «Η συμμετοχή των ΟΤΑ σε μια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή διά των προϊσταμένων των αρμοδίων διοικητικών ή οικονομικών Υπηρεσιών και αφετέρου στην οριζόμενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ.»

  να αλλάξει και να γίνει :
  «Η συμμετοχή των ΟΤΑ .σε μια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή και συγκεκριμένα στην Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. διά του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη αντίστοιχα για τους 2 βαθούς αυτοδιοικησης ή εκπροσώπου τους που ορίζεται με απόφαση τους και μπορεί να είναι Διευθυντικό στέλεχος του αντιστοίχου ΟΤΑ ή σύμβουλος του αντιστοίχου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου αντιστοίχως και αφετέρου στην οριζόμενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. εκτός από τα διακιώματα που έχει ως μέλος της Γ.Σ. της Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με τον Ν. 1667/1986 υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.»

  και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  Τροποποιημένη παράγραφο 3.
  «3. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε μια Κοιν.Σ.Επ. οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους. Η συμμετοχή των ΟΤΑ .σε μια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή και συγκεκριμένα στην Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. διά του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη αντίστοιχα για τους 2 βαθούς αυτοδιοικησης ή εκπροσώπου τους που ορίζεται με απόφαση τους και μπορεί να είναι Διευθυντικό στέλεχος του αντιστοίχου ΟΤΑ ή σύμβουλος του αντιστοίχου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου αντιστοίχως και αφετέρου στην οριζόμενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. εκτός από τα διακιώματα που έχει ως μέλος της Γ.Σ. της Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με τον Ν. 1667/1986 υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.»

  Το σκπετικό της πρότασης μου:
  Η πρόταση μου διευκρινίζει τις ήδη υπάρχουσες προβλέψεις της παραγράφου και επιλέον εξασφαλίζει την δυνατότητα καθορισμού του επιπέδου της έντασης συμμετοχής του ΟΤΑ στην Κοιν.Σ.Επ. όπως αυτή κάθε φορά θα εκφράζεται από τον πολιτικό προϊστάμενο του ΟΤΑ , εγκαθιδρύοντας έτσι μια δικλείδα πολιτικής παρέμβασης του ΟΤΑ με ταυτόχρονο όμως σεβασμό στην αρχή της μη χειραγώγησης του Κοιν.Σ.Επ. από τον ΟΤΑ καθώς και της μη ενσωμάτωσης της Κοιν.Σ.Επ. σε λόγικές εξάρτησης από τον ΟΤΑ και λογικές δημοσιοϋπαλληλικής λειτουργίας.
  Επίσης η πρόταση μου δεσμεύει τον ΟΤΑ στον μέγιστο δυνατό βαθμό ευθύνης και έγνοιας για την πορεία του Κοιν.Σ.Επ. σε συνάρτηση με την δική του θέληση εμπλοκής όπως αυτή εκφράζεται κάθε φορά από τον Πολιτικό Προϊστάμενό του.