AΡΘΡΟ 18 Λύση και εκκαθάριση

1. Η Κοιν.Σ.Επ.. λύεται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1667/1986. Επίσης η Κοιν.Σ.Επ. λύεται λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και διαπιστώνει την παράβαση όσων διατάξεων του παρόντος αφορούν τη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ ενώ με την τελεσίδικη απόφαση διαγράφεται η Κοιν.Σ.Επ.. αυτοδικαίως από το Μητρώο Φορέων Κοινωνικού Σκοπού.

2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην εξόφληση των χρεών και υποχρεώσεων της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει παθητικό, αλλά όχι ενεργητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Η διαπίστωση ενεργητικού οδηγεί σε αυτοδίκαιη αναβίωση και εγγραφή στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης τυχόν υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται ακέραιο στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης. Η διαδικασία απόδοσης ορίζεται με σχετική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται από το Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου με απόφαση της Αρχής της του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, εάν η Κοιν.Σ.Επ.. παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η Κοιν.Σ.Επ.. λύεται αυτοδίκαια και τίθεται σε εκκαθάριση.

4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ.. από τα οικεία Μητρώα από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση άρνησης διενέργειας της διαγραφής εφαρμόζεται το άρθρο 791 ΚΠολΔ.

 • 20 Μαρτίου 2011, 12:43 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 18
  Προτείνω στο άρθρο 18 (τίτλο και κυρίως σώμα) να γίνει μνεία ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (συναφή με τους Φ.Κ.Ο και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τα οποία δεν θίγονται στο Νομοσχέδιο), τα οποία προτείνω να αντιμετωπιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα με υπουργική απόφαση της Υπουργού Εργασίας και σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία.

  1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ Φ.Κ.Ο ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΣΥΝ . ΕΠ. ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, με επιπλέον μάλιστα χρηματοδότηση, εάν αναπτύσσουν εθελοντικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνία των πολιτών .

  2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
  Στους Φ.Κ.Ο οι οποίοι αναπτύσσουν εθελοντικές πρωτοβουλίες και διαθέτουν εθελοντές (π.χ για συντρόφευση ηλικιωμένων, δίκαιο εμπόριο, συντρόφευση παιδιών κ.α), να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται αυτή η δραστηριότητά τους ως προάγουσα την κοινωνική ευθύνη και την κοινωνία των πολιτών και να αποτελεί δείκτη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση ή φορολογική απαλλαγή και ιδίως όταν η εθελοντική δραστηριότητα μετατρέπεται σε εύλογο χρόνο σε μισθωτή εργασία ή επιχειρηματικότητα από τους εθελοντές.

  3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Φ.Κ.Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
  Προτείνεται τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. και των Φ.Κ.Ο να εκπαιδευτούν υποχρεωτικά στα ζητήματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, με προγράμματα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με ειδικά παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό.

  Η εκπαίδευση (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες (και ειδικότερα για τα άτομα ευπαθών ομάδων με χαμηλά προσόντα) είναι αναγκαία, ώστε να κατανοήσουν τα θέματα κοινωνικής οικονομίας και να αποκοτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες (συνείδηση και λογική ομάδας, γνώση των ζητημάτων management, marketing, ποιότητας, διαφορετικότητας μελών, κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικού απολογισμού, τοπικής ανάπτυξης, μικροπιστώσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων), ώστε να καταστούν οι ΦΚΟ βιώσιμοι και να εξασφαλίσουν μακροχρόνια απασχόληση των μελών τους

  4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ- ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Φ.ΚΟ και ιδιαιτέρα των Κοιν, Συν.επ., προτείνεται να προβλεφθεί ειδική συμβουλευτική, δικτύωση και προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων των ΦΚΟ από εκπαιδευμένα ή εξειδικευμένα στελέχη και ευαισθητοποιημένα στην κοινωνική οικονομία, με εμπειρογνωμοσύνη ή και εκπαίδευση στο εν λόγω αντικείμενο (π.χ από κπ Equal ή από προγράμματα Δια Βίου μάθησης ή Κατάρτισης στην κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα).
  Σε περίπτωση μη επαρκούς προηγούμενης εκπαίδευσης, προτείνεται να υπάρξει εκπαίδευση συμβούλων από φορείς εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης.
  Τα στελέχη αυτά θα απασχολούνται είτε σε Δημόσιους Φορεί (π.χ «one stop shops»), ή σε Ιδιωτικούς ή σε Φ.Κ.Ο που παρέχουν συμβουλευτική . Προτείνω μάλιστα, για την στήριξη της συμβουλευτικής τη πρόβλεψη απο τον ΟΑΕΔ εξειδικευμένου προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης των συμβούλων Φ.Κ.Ο από το Ταμείο κοινωνικής οικονομίας (5 ανά νομό και 20 στην Αττική).

  5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας στο Υπ. Εργασίας, τα οποία πιθανά δεν είχαν πρότερη ενασχόληση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Φ.Κ.Ο, προτείνεται να έχουν ταχύρρυθμο σεμινάριο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 25 ωρών σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και Μικροπιστώσων.

  6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝ. ΣΥΝ . ΕΠ & ΤΟΥΣ Φ.Κ.Ο
  Προτείνεται οι Κοιν.Σ.Επ. και οι ΦΚΟ να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση και ευνοϊκή αντιμετώπιση στα πλαίσια των Μικροπιστώσεων όταν αυτές αρχίσουν ν εφαρμόζονται.

  7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΗΘΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ )
  Προτείνεται στο Νομοσχέδιο να γίνει αναφορά στις Μικροπιστώσεις ως μέσον υποστήριξης των Κοιν. Συν Επ και κάθε Φ.Κ.Ο Εφόσον οι μικροπιστώσεις υιοθετηθούν, προτείνεται να υπάρξει ανάλογη εκπαίδευση για τα στελέχη των χρηματοπιστωτικών φορέων που θα διαθέτουν μικροπιστώσεις, ώστε αυτά να ευαισθητοποιηθούν ως προς το τρόπο διάθεσης των προϊόντων μικροπίστωσης και στον τρόπο προσέγγισης ευπαθών ομάδων (σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική) .

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Στα πλαίσια χρηματοδότησης των Φ.Κ.Ο και των Φ.Κ.Ε, προτείνω, εκτός των άλλων, να χρημαοδοτούνται και οι δράσεις δημοσιότητας, ανταλλαγής καλών επιτυχημένων πρακτικών (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των ενδιαφερομένων – εν δυνάμει εμπλεκομένων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και δικτύωσης.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ο ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αρθρο 1-17):
  – «Οδηγός Ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων», (2005), Υπ. Απασχόλησης και επτά (7)Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλου.
  – «Προτάσεις πολιτικής για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα» (2005), Υπ. Απασχόλησης και επτά (7)Αναπτυξιακές Συμπράξεις Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας κ.π Equal ά κύκλο
  – Ντούλια Θ,. Κατσιβαρδάς Χ. ,(2005), «Οδηγοί δράσεων , αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών Α.Σ DIONI II» ( Αγγλικός, Ελληνικός), κ.π Equal, Α.Σ DIONI II – ΓΓΕΕ – ΥΠΕΠΘ
  – Θεοδωροπούλου. Ε. Ντούλια Θ, Μαρκούση Χρ., (2007-2011), «Εκπαιδευτικό Υλικό στην Κοινωνική Οικονομία – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ΙΔΕΚΕ – ΥΠΕΠΘ
  – Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου της Equal ά κύκλου για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις Δομές υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης κοινωνικών επιχειρηματιών και συμβούλων Φ.Κ.Ε και χρήσης των Μικροπιστώσεων για τους Φ.Κ.Ε, Equal, 2003-2005
  .[(EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL ECONOMY, EQUAL ά κύκλου-Βρυξέλλες 6/2003, Λονδίνο 5,6/6/2003, -Αμβέρσα 10/5/04 – 12/5/04 (Στα συνέδρια συζητήθηκαν τα ζητήματα των Δομών Κοινωνικής Οικονομίας, των Δεξιοτήτων και των Εναλλακτικών Πιστώσεων)].

  Ευχαριστώ

  Ντούλια Δώρα
  Συνταξιούχος Δ/ντρια Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ (από 1-1-11) και Υπεύθυνη Δομής κοινωνικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ΓΓΔΒΜ (για τα τελευταία 15 έτη), εκπαιδεύτρια, μελετητήρια και συγγραφέας βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική και γυναικεία επιχειρηματικότητα και τις μικροπιστώσεις, αντιπρόεδρος της Α.Σ DIONI II«Γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα και σύστημα υποστήριξης στην κοινωνική οικονομία» της κ.π Εqual ά κύκλου (απαρτιζόμενη από 25 φορείς), πρόεδρος της επιστημονικής και διακρατικής ομάδας εργασίας στο DIONI II και μέλος του Εθνικού και Ευρωπαϊκού θεματικού Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας της Εqual ά κύκλου και εμπειρογνώμων στις Μικροπιστώσεις (1η εισάγουσα στην Ελλάδα την Μικροπίστωση – 1998 έως 2005 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου).

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΔΩΡΑ ΝΤΟΥΛΙΑ

 • @Οικονομάκης: «ισότητα όλων των μελών και η δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης» – ισότητα και ως προς τις ευθύνες/κυρώσεις για τις αποφάσεις όμως τότε δε χρειάζεται επίσης;

 • 17 Μαρτίου 2011, 14:07 | Γεωργακης ιωαννης

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ .

 • Σημαντικό στοιχείο σ αυτές τις επιχειρήσεις είναι η δημιουργία ομαδικού πνεύματος στα μέλη.Για να συμβεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.Αυτό θα γίνει όταν οι διαδικασίες αποφάσεων είναι όσο γίνεται πιο άμεσο-δημοκρατικές.Προτείνω τα περισσότερα κυρίως οικονομικά θέματα να αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση.Όπου τα μέλη είναι λίγα θα πρέπει να αποφασίζονται όλα τα θέματα από τη γενική συνέλευση. Η διοικούσα επιτροπή να έχει ετήσια διάρκεια αυστηρά και να εκλέγεται με κλήρωση. Έτσι εξασφαλίζεται η ισότητα όλων των μελών και η δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης.