ΑΡΘΡΟ 6 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

1. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας τους να υποβάλουν, για την καταχώρηση τους στο παραπάνω Μητρώο, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, χορηγείται ηλεκτρονικά αυθημερόν, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες προς καταχώρηση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία γίνεται μετά τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο.

2. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης (καταστατικό) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται στο παραπάνω εδάφιο. Αν η προθεσμία των τριών ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρείται. Αν το Μητρώο αρνείται αδικαιολόγητα την εγγραφή, εφαρμόζεται το άρθρο 791 ΚΠολΔ.

3. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένη Κοιν.Σ.Επ.. στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος κατά τόπον Περιφερειάρχης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ.. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.

5. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των Κοιν.Σ.Επ., η σύνταξη μακροπρόθεσμου και ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοιν.Σ.Επ., ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.

6. Η καταχώρηση των Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους ως Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την υπαγωγή τους στις κατά περίπτωση ευεργετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 5. Άρθρο 6 «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση»
  Προτείνουμε στην παράγραφο 1 να συμπεριληφθεί πρόβλεψη στην οποία να αναφέρεται ότι στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και μάλιστα στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ως εκ τούτου προτείνουμε η εν λόγω παράγραφος να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  «1. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας τους να υποβάλουν, για την καταχώρηση τους στο παραπάνω Μητρώο, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Σ΄ αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία μέσω της συμμόρφωσης των διαδικτυακών τόπων ή τυχόν υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιηθούν με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση, και σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» ή με άλλο πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που διασφαλίζει αντίστοιχη ή υψηλότερη ποιότητα πρόσβασης. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο, χορηγείται ηλεκτρονικά αυθημερόν, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες προς καταχώρηση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία γίνεται μετά τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο».
  Προτείνουμε στην παράγραφο 2 να διευρυνθεί το χρονικό διάστημα για την παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, αλλά για ενώσεις προσώπων και ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επικοινωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ τους.

 • 28 Μαρτίου 2011, 10:13 | Κ. Παπαγεωργίου

  Μήπως θα έπρεπε να γίνει σαφής η σχέση/συνάφεια ή διαφοροποίηση μεταξύ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 2716/1999; Ή τουλάχιστον να αναφερθεί ότι και εκείνοι οι συνεταιρισμοί μπορούν να απολαμβάνουν τα κίνητρα τα προβλεπόμενα στην προκείμενη περίπτωση;

 • Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιθυμούμε να υποβάλουμε την ακόλουθη επισήμανση σχετικά με την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η ειδική κοινωνική κατηγορία των αποφυλακισμένων και επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία κάθε εγχειρήματος για την κοινωνική τους επανένταξη.
  Συγκεκριμένα, το άρ. 6§1 του σ/ν κάνει λόγο για δήλωση έναρξης των εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και για έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις αυτές ανακύπτει το ζήτημα της (εξ ορισμού) ύπαρξης βεβαρημένου ποινικού μητρώου για τους αποφυλακισμένους, ιδίως στην περίπτωση που το Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» θελήσει να συστήσει μαζί τους μία Κοιν.Σ.Επ.
  Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει ρητή πρόβλεψη ότι το ποινικό μητρώο δεν μπορεί να αποτελεί κώλυμα για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ στην οποία μετέχουν αποφυλακισμένοι, θέτοντας ως ασφαλιστική δικλειδα τον όρο ότι το Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» θα συμμετέχει υποχρεωτικά στη Διοικούσα Επιτροπή της.

 • 21 Μαρτίου 2011, 09:48 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 6 (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)(Κοιν. Συν Επ)

  1. Στην παράγραφο 1 (υποχρεώσεις Κοιν. Συν Επ),προτείνω να προστεθεί – εκτός της εγγραφής – και η πιστοποίησή τους.
  2. Στην παράγραφο 2, προτείνω ο χρόνος των Κοιν. Συν. Επ. για απάντηση να είναι 7 και 20 μέρες, αντί 3 και 10 μέρες αντίστοιχα (που προβλέπει το Νομοσχέδιο) (διότι, επειδή είναι συλλογικές, απαιτείται επαρκής χρόνος για συνεννόηση και συνεργασία της Διοίκησης των Κοιν. Συν Επ ).

 • 20 Μαρτίου 2011, 21:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 4
  «4. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένη Κοιν.Σ.Επ.. στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος κατά τόπον Περιφερειάρχης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ.. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία.»

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————-
  Να τροποποιηθεί σημαντικά η παράγραφος και να γίνει ως ακολούθως:
  Τροποποιημένη παράγραφος 4
  «4. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένη Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αφόσον δεν συμμετέχουν στην εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. μια ή περισσότερες Περιφέρειες ή(και) ένας ή περισσότεροι Δήμοι ή (και) ένα ή περισσότερα ΝΠΔΔ ή(και) ΝΠΙΔ ή (και)επιχειρήσεις κάθε είδους , Δήμων ή(και) Περιφερειών, ο Δήμαρχος του κατά τόπο οικείου Δήμου της έδρας της εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. , με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από γνώμη του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου ,έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ.. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία με ευθύνη του Δημάρχου που την εξέδωσε. Εάν στην εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο Δήμοι ή (και) Περιφέρειες ή (και) οποιαδήποτε ΝΠ ή επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών τότε την ανωτέρω αρμοδότητα επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος , την έχει ο κατά τόπον οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης της έδρας του Κοιν.Σ.Επ. μετά από γνώμη του εμπλεκόμενων Περιφερειαρχών και Δημάρχων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προθεσμιών παροχής γνώμης»

  Το σκεπτικό της πρότασης
  ————————-
  Η πρόταση μου εναρονίζει το παρόν σχέδιο νόμου με την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και του Κράτους που προωθείται με το σχέδιο Καλλικράτης και θέλει να υλοποιήσει την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας σε όλη την δομή του κράτους και της διοίκησης της κοινωνίας που ειδικά για το καινοτόμο εγχείρημα των Κοιν.Σ.Επ. εξασφαλίζονται με την μέγιστη δυνατή εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών ακόμα και στο στάδιο του ελέγχου και των κυρώσεων με αντίστοιχη αύξηση της συνυπευθυνότητας της αποτελεσματικότητας , της λογοδοσίας και της διαφάνειας.
  Επίσης η εξασφαλίζει την αποφυγή σύγκρουσης ρόλων μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου και την αποφυγή σχέσεων διοικητικής ιεραρχίας μεταξύ των 2 βαθμών αυτοδιοίκησης.
  Επισημαίνω ότι αν η πρόταση μου δεν γίνει δεκτή για το σύνολο της Χώρας τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή κατά την γνώμη μου οπωσδήποτε για τους νησιωτικούς Δήμους και τις νησιωτικές Περιφέρειες , σε εφαρμογή της πρόβλεψης του Συντάγματος για την νησιωτικότητα όπως ακριβώς προωθείται και με το Σχέδιο Καλλικράτης.

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:55 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 6 (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση)(Κοιν.Συν.Επ)

  1. Στην παράγραφο 1 (υποχρεώσεις Κοιν. Συν Επ), να προστεθεί – εκτός της εγγραφής – και η πιστοποίησή τους.
  2. Στην παράγραφο 2, προτείνω ο χρόνος των Κοιν. Συν. Επ. για απάντηση να είναι 7 και 20 μέρες, αντί 3 και 10 μέρες αντίστοιχα (που προβλέπει το Νομοσχέδιο) (διότι, επειδή είναι συλλογικές, απαιτείται επαρκής χρόνος για συνεννόηση και συνεργασία της Διοίκησης των Κοιν. Συν Επ).