ΑΡΘΡΟ 3 Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις

1. Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις, είναι αυτές κατά τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια ανάθεσης. Ενδεικτικά ως τέτοια κριτήρια, νοούνται: α) οι ευκαιρίες απασχόλησης, β) η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γ) οι ίσες ευκαιρίες, δ) ο σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους, ε) η συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας περιλαμβανομένων θεμάτων ηθικού εμπορίου και ζ) η ευρύτερη εκούσια συμμόρφωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ).

2. Για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία, ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πλαίσιο των αρμοδιο¬τήτων του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται.

3. i) Συστήνεται εννεαμελής (9) Διυπουρ¬γική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους αναπληρωτές τους.

β) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τους αναπλη¬ρωτές τους.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερι¬κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ii) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, και ο αναπληρωτής του ορίζονται εκ των μελών της Διυπουργικής Επιτροπής, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης τα υπόλοιπα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής, καθορίζονται θέματα λειτουργίας της Επιτροπής, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, που αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του, η νομική υποστήριξη της Επιτροπής, που αποτελείται από δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εναλλάσσονται αναλόγως του θέματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση του έργου της.

4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι πανεπιστημι¬ακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργα¬νισμών, εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητη¬ρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών.

5. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδε¬ται ύστερα από πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο, επί μέρους ομάδες εργασίας προκειμένου να συνδράμουν τη Διυ¬πουργική Επιτροπή στο έργο της και στα επί μέρους θέμα¬τα των κριτηρίων των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων.

6. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της,

β) Την πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν κριτήρια κοινωνικώς υπεύθυνων δημοσίων συμβάσεων,

γ) Την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δη¬μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων,

δ) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς κάθε αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων,

ε) Την εισήγηση για την εφαρμογή του αρ.18 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007)

στ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Πολιτικής Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων,

ζ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, της ανάθεσης μελετών και προγραμμάτων, για την προώθηση της εφαρμογής των Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων.

7. Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, κα¬θώς και των επί μέρους Ομάδων Εργασίας που προ¬βλέπεται ότι μπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς αμοιβή.

 • 3. Άρθρο 3 «Κοινωνικώς Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις»
  Στο σημείο δ) της παρ. 1 «ο σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους» προτείνουμε να αντικατασταθεί από τον ορθό όρο «οι αρχές του Σχεδιασμού για Όλους». Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι ορθώς έχει συμπεριληφθεί η εν λόγω πρόβλεψη στο παρόν Σχέδιο Νόμου.

  Επειδή στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, υπάρχει οργανωμένο αναπηρικό κίνημα και δεδομένου ότι ο φορέας που είναι αρμόδιος να εκπροσωπεί το σύνολο των κατηγοριών αναπηρίας σε εθνικό επίπεδο είναι το τριτοβάθμιο όργανό τους, ήτοι η Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία μάλιστα κατέχει επίσημα – βάσει του Ν.2430/1996, Αρ. ΦΕΚ 156 Α΄/10.07.1996 – τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, προτείνουμε στην παράγραφο 4 η πρόταση «…….εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία ……» να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «…….εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ……».

 • 28 Μαρτίου 2011, 12:05 | Γιώργος Καραβελάκης

  Καταρχάς συγχαρητήρια για το ξεκίνημα του μεγάλου αυτού έργου.
  Ήθελα απλώς να δηλώσω την αγωνία μου για την αποτελεσματικότητα με την οποία θα λειτουργήσει η Επιτροπή για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Συμβάσεων. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική δουλειά η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα και σωστά. Το σχέδιο πρέπει να έχει εγκυρότητα και σαφήνεια ώστε να μπορέσει να τύχει αξιοποίησης από τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να μην αμφισβητείται ή να ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Φυσικά τεράστιας σημασίας είναι το πώς ακριβώς θα αξιολογούνται τα κριτήρια ανάθεσης και ποιά οφέλη θα προκύπτουν από αυτά.
  Ως διευθυντής μιας από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες κοινωνικές επιχειρήσεις της χώρας μας (το τυπογραφείο του ΚΕΘΕΑ) έβλεπα πάντα την έκπληξη στα μάτια των επισκεπτών-πελατών μας όταν τους έλεγα ότι από το Δημόσιο Τομέα έχουμε ελάχιστες εργασίες διότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα ενίσχυσης. Για την ακρίβεια υπάρχει, αλλά είναι τόσο γενική και αναξιόπιστη που ελάχιστοι αναθέτοντες φορείς του δημοσίου την αποδέχονται. (Αναφέρομαι στις εξαιρέσεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου που έχουν να κάνουν με Προμηθευτές – Ιδρύματα Νεότητας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ενώ φυσικά δεν υπήρχε τίποτα για ευπαθείς ομάδες).
  Κλείνω θυμίζοντας ότι τα χρήματα που ξοδεύονται από το Δημόσιο για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από κοινωνική επιχείρηση, επιστρέφουν στο Δημόσιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα από την εργασία ευπαθών ομάδων.
  Kαλή επιτυχία.

  Γιώργος Καραβελάκης
  Διευθυντής ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

 • Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιθυμούμε να υποβάλουμε την εξής παρατήρηση αναφορικά με τη σύσταση της εννεαμελούς Διυπουργικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρ. 3§3: Προκειμένου για τις κατηγορίες των αποφυλακιζομένων/ αποφυλακισμένων, θεωρούμε σκόπιμο να μετέχει σ’αυτήν εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 • 21 Μαρτίου 2011, 01:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 6:
  6. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α)….,
  β)….,
  γ)….,
  δ)….,

  ε)Την εισήγηση για την εφαρμογή του αρ.18 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007)

  στ….,

  ζ)…..

  Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————–
  Να προστεθεί στο τέλος του «ε)Την εισήγηση για την εφαρμογή του αρ.18 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007)» το

  «μετά από δημόσια διαβούλευση στο epengov.gr με ευθύννη του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

  και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  τροποποιημένη παράγραφο 6:

  6. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α)….,
  β)….,
  γ)….,
  δ)….,

  ε)Την εισήγηση για την εφαρμογή του αρ.18 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007)μετά από δημόσια διαβούλευση στο epengov.gr με ευθύννη του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

  στ….,

  ζ)…..

 • 20 Μαρτίου 2011, 19:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Μια προσθήκη και μια συντακτική διόρθωση

  Υπάρχει η παράγραφος4
  4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι πανεπιστημι¬ακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργα¬νισμών, εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητη¬ρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  ————-
  Η ΠΡΟΣΘΗΚΕ: Στην σειρά των εκπροσώπων που μπορεί να συμμετέχουν «αναλόγως του θέματος ….» να προστεθεί και η Κεντρική Ένωση Δήμων(ΚΕΔΕ).

  Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΔΙΟΡΘΩΣΗ:Στο τελευταίο μέρος της παραγράφου όπου λέει «…εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητη¬ρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου ,καθώς ….» να προστεθεί μετά την την λέξη «Επιμελητιρίου» , το » ,ή Ένωσης»

  Και άρα να έχουμε την
  Τροποποιημένη παράγραφο 4:

  4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή Εκρπόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων(ΚΕΔΕ) , ή εκπρόσωποι πανεπιστημι¬ακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργα¬νισμών, εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητη¬ρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου ή Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών

 • 20 Μαρτίου 2011, 12:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Μια εκφραστική διόρθωση
  Υπάρχει η παράγραφος 2:
  2. Για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία, ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πλαίσιο των αρμοδιο¬τήτων του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Στο τέλος της 1ης πρότασης της ανωτέρου παραγράφου να προστεθεί το «…, ως αρμόδιο Υπουργείο.»

  και άρα να έχουμε την ακόλουθη
  Τροποποιημένη παράγραφο 2:

  2. Για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο είναι σύμφωνο με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία, ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , ως αρμόδιο Υπουργείο. Στο πλαίσιο των αρμοδιο¬τήτων του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται.

 • 20 Μαρτίου 2011, 11:36 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΑΡΘΡΟ 3 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)

  Στην 1η παράγραφο (στα ενδεικτικά κριτήρια αυτών των συμβάσεων στο (α)- «κριτήρια ένταξης»), προτείνω να συμπεριληφθεί και η συμβατική και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, στο (β) -«ομάδες ένταξης») να προστεθούν και οι ειδικές ομάδες πληθυσμού (σύμφωνα με το άρθρο 1), στο (γ) -«κριτήρια αειφορίας», εκτός του ηθικού εμπορίου, προτείνω να περιληφθούν και οι ηθικές πιστώσεις και οι μικροπιστώσεις, στο(ζ) εκτός από την εταιρική ευθύνη να περιληφθεί και η ανάπτυξη εθελοντικών πρωτοβουλιών).

  Στην 4η παράγραφο («δυνατότητα συμμετοχής φορέων στην Διυπουργική Επιτροπή») προτείνω να συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (Φ.Κ.Ο), Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Συν Επ)και τα Δίκτυα Κοινωνικής Οικονομίας.

 • 17 Μαρτίου 2011, 05:22 | Αναστάσιος

  Συναρμόδια υπουργεία, υπουργικές αποφάσεις, επιτροπές, εισηγήσεις, αξιολογήσεις . . .
  Μέχρι το τέλος του 2011 θα διαμορφώνεται το «περιβάλλον» της κοινωνικής οικονομίας
  Οψόμεθα