ΑΡΘΡΟ 9 Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης, και εκτάκτως, προκειμένου να αποφασιστούν ζητήματα, τα οποία, είτε αποτελούν αρμοδιότητες αυτής, είτε είναι μείζονος σημασίας για την Κοιν.Σ.Επ.,

i) εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα για συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών

ii) είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ..

Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτοδικαίως αποκτούν το δικαίωμα να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με βάση τις επόμενες διατάξεις.

2. Οι παράνομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ,. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986) και στο καταστατικό του συνεταιρισμού είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 • 20 Μαρτίου 2011, 23:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Υπάρχει η παράγραφος 2
  «2. Οι παράνομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ,. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986) και στο καταστατικό του συνεταιρισμού είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.»

  Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΟΥ
  —————
  Μετά το «Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986)» να τεθεί το «όπως αυτός κάθε φροά ισχύει»

  και άρα να έχουμε
  την τροποποιημένη παράγραφο 2

  «2. Οι παράνομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ,. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986)όπως αυτός κάθε φροά ισχύει και στο καταστατικό του συνεταιρισμού είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.»