Άρθρο 26 – Θέσεις προϊσταμένων γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 17/2009 (Α’ 33) και κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταμένων, είτε με διορισμό, είτε με ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο, ειδικό συνεργάτη ή σε μετακλητό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι.

Η κατοχή θέσης προϊσταμένου των περιπτώσεων α) και β)  δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος».