Άρθρο 20 – Άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982, όπως κωδικοποιήθηκε ως παράγραφος 2 του άρθρου 85 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), καταργείται.