Άρθρο 09 – Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ

Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία: α) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), β) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, γ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και δ) Γραφείο Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού  του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Τα Γραφεία Συντονισμού στελεχώνονται με μετατασσόμενους ή αποσπώμενους μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η απόσπαση διαρκεί τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένων των Γραφείων Συντονισμού εκ του μετατασσόμενου ή αποσπώμενου προσωπικού.

Στη Γενική Γραμματεία λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Γραφείο Γενικού  Γραμματέα

β. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

δ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

ε. Γραφείο Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης