Άρθρο 22 – Αναπληρωτές γενικοί γραμματείς υπουργείων

Στο ν. 1558/1985 προστίθεται άρθρο 25Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 25Α

Αναπληρωτές γενικοί γραμματείς υπουργείων

1. Σε κάθε υπουργείο συνιστάται από μία (1) θέση μετακλητού αναπληρωτή γενικού γραμματέα με βαθμό β’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στα υπουργεία που προέκυψαν από συγχώνευση με το π.δ. 24/2015 (Α’20), συνιστώνται θέσεις μετακλητών αναπληρωτών γενικών γραμματέων, ιδίου βαθμού και κατηγορίας, αντίστοιχες του αριθμού των συγχωνευομένων υπουργείων.

Οι αναπληρωτές γενικοί γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών γενικών γραμματέων, εκ των αρμοδιοτήτων των γενικών γραμματέων του υπουργείου.

2. Στις θέσεις αναπληρωτών γενικών γραμματέων επιτρέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί  με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α’  65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’  101), ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

3. Για την εξυπηρέτηση των αναπληρωτών γενικών γραμματέων υπουργείων στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστάται για κάθε τέτοια θέση μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνεται με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα