Άρθρο 19 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 (Α’ 137), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 (Α’ 102) και κωδικοποιήθηκε ως παράγραφος 4 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με όμοια απόφαση, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες της περίπτωσης (ε) του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α’ 129) και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3133/2003 (Α’ 85) με εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών».