Άρθρο 25 – Διοικητική υποστήριξη γενικών γραμματέων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Για την εξυπηρέτηση των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.»