Άρθρο 15

Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013   (Α’ 107), που αφορούν τη σύσταση θέσης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, όπως ισχύουν, καταργούνται.