Άρθρο 18 – Ρυθμίσεις θεμάτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η περίπτωση (ε) του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α’129), όπως κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση (ε) του άρθρου 36 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Ρυθμίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), μεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την απαιτούμενη ειδικότητα για την πρόσληψη των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της, μειώνει τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών ή και τις αυξάνει μέχρι πέντε (5), καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της που καταρτίζεται απ` αυτήν.»