Άρθρο 23 – Στελέχωση πολιτικών γραφείων υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκαν ως παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α) Σε κάθε γραφείο υπουργού και αναπληρωτή υπουργού τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.

 β) Σε κάθε γραφείο υφυπουργού τρεις (3) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

3. Στα πολιτικά γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, η απόσπαση μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα. Για τα πολιτικά γραφεία των υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος υπουργός.

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις που συνιστώνται κατά περίπτωση με την πράξη απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό γραφείο.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά

  • 3 Μαρτίου 2015, 13:42 | Νικολαος Αντωνιαδης

    Δηλαδη η περικοπη στους υπουργους ειναι 1+1, στους αναπληρωτες 1, στους υφυπουργους 1. Συνολο μεγιστο 5 (παραγρ. 2). Στην παραγραφο 3 ομως, οι αποσπασεις αυξανονται κατα 5! Δηλαδη στα υπουργεια με εναν υπουργο και εναν υφυπουργο αυξανονται κιολας…