Άρθρο 02 – Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
δ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
η) Οικονομικής Επιστήμης, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ι) Ψυχολογίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ιβ) Γεωπονίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Μαιευτικής, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιδ) Πληροφορικής, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιε) Μαθηματικών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιστ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ιζ) Επιστήμης Τροφίμων, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιη) Εργοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιθ) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών φέρουν τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Στα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Γεωπονίας, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 1 Μαρτίου 2019, 19:14 | Λάζαρος Μαρκόπουλος

  Συγχαρητήρια για το εγχείρημα. Συγχαρητήρια για την επιτυχή έκβαση του διαλόγου που μόνο εύκολος δεν ήταν . Συγχαρητήρια στους Ακαδημαϊκούς και στο Υπουργείο. Τώρα πλέον έχουμε το σχέδιο νόμου και όσο αφορά την Καστοριά έχω να παρατηρήσω:
  1. Ανέκαθεν η πόλη είχε τον δεύτερο σε μέγεθος φοιτητικό πληθυσμό του ΤΕΙ Δ.Μ. Οπότε σωστά δεν μετακινείτε τίποτα σε άλλη πόλη.Υποδομές του κράτους και των ιδιωτών υπάρχουν ώστε να παρέχουν κορυφαία εμπειρία μάθησης και διαμονής στους φοιτητές. Οπότε σωστά ιδρύθηκε έδρα Σχολής Θετικών Επιστήμων και τα Τμήματα Μαθηματικών και Πληροφορικής τα οποία βοηθούν την όσμωση των φοιτητών τους καθώς και την συν-λειτουργια του Εκπαιδευτικού προσωπικού τους. Καταξιωμένοι Μαθηματικοί υπάρχουν ήδη, οπότε το νέο Τμήμα μπορεί άμεσα να λειτουργήσει. Είμαι σίγουρος πως το Υπουργείο άμεσα θα δώσει την βοήθεια του σε κάποιες νέες θέσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.
  2. Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας από τα κορυφαία τμήματα ΤΕΙ στην Ελλάδα, με ζήτηση και ενεργό φοιτητικό πληθυσμό και με συνέργειες τοπικές και περιφερειακές θα μπορούσε να δημιουργήσει Σχολή Επικοινωνίας -Δημοσιογραφίας και να τραβήξει στις υπερσύγχρονες υποδομές του (webtv , 3dlab ) το μέλλον της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Βόρεια Ελλάδα.
  3. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εκτός από έμβλημα της Καστοριάς , πόλης κατεξοχήν εμπορικής «καβαλάει» το επιτυχημένο Διεθνή Οικονομικό Συνέδριο ICOAE και θα πρέπει να μπορέσει γρήγορα να αποκτήσει το επιθυμητό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό με νέες θέσεις ΔΕΠ ή μετακινήσεις , ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα .
  4. Το νέο τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία το οποίο και θα λειτουργήσει απο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος είναι το μεγάλο στοίχημα για την νέα Διοίκηση του Πανεπιστημιου. Είναι ένα Τμήμα το οποίο θα έχει τρομερή ζήτηση (το τρίτο στην Ελλάδα) και το Εκπαιδευτικό προσωπικό του θα πρέπει κατά την γνώμη μου να δοθεί εξ ολοκλήρου με αμεση προκήρυξη νέων θεσεων απο το Υπουργείο. Θα ηταν προβληματική κατάσταση η στελέχωση του νέου αυτού Τμήματος μόνο με επισκέπτες καθηγητές από Φλώρινα.

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:41 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, άρθρο 32:
  2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

  Συνεπώς για την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να οριστεί επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου,και εισηγείται στην Σχολή για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:38 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Προγράμματα σπουδών στην ίδια Σχολή είναι ακαδημαϊκά ορθό να έχουν την ίδια διάρκεια φοίτησης. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:35 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Στα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, , Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π. ανά Τμήμα ενώ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής δέκα (10) θέσεις μελών ΔΕΠ. Πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι οι θέσεις των μελών ΔΕΠ είναι ανά Τμήμα. Τα πενταετή προγράμματα σπουδών απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:33 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Tο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα πρέπει να έχει άμεση λειτουργία κι όχι μεταγενέστερη. Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων που λειτουργεί σήμερα στη Φλώρινα υπάρχει η κατεύθυνση του Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων,με υποδομές και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού που μπορούν αρχικά να στελεχώσουν το νέο Τμήμα. Οι φοιτητές που παρακολουθούν την κατεύθυνση του ΠΕ είναι ορθότερο να ενταχθούν στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής λόγω του περιεχομένου των σπουδών τους. Εαν το Τμήμα δε λειτουργήσει άμεσα θα έχουμε φοιτητές που θα μείνουν πίσω ένα έτος στις σπουδές τους και στη χειρότερη περίπτωση φοιτητές που θα ενταχθούν σε Τμήμα με διαφοερικό γνωστικό αντικείμενο από αυτό που σπουδάζουν σήμερα.Η άμεση λειτουργία πενταετούς Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ήταν από τις προτάσεις της επιτροπής που είχαν γίνει αποδεκτές

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:22 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα πρέπει να φέρει τον μετονομαζόμενο τίτλο και τύπο. Τα προγράμματα σπουδών θα αλλάξουν άμεσα και αυτό θα επηρεάσει τους εν λόγω φοιτητές: ο τίτλος πρέπει να ανταποκρίνεται στα προγράμματα σπουδών

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:20 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Το νεοσύστατο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων να ονομαστεί Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση και αναγνωρισιμότητα με τα υπόλοιπα Τμήματα που θεραπέυουν το γνωστικό αντικείμενο τροφίμων και διατροφής

 • 1 Μαρτίου 2019, 12:40 | Βασιλική

  Θεωρώ ότι είναι άδικο για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, και ειδικά για τους νεότερους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος σπουδών του νεοσύστατου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών να φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο και όχι τον τίτλο του νέου Τμήματος.
  Η αδικία μάλιστα γίνεται μεγαλύτερη όταν αποφασίζετε πως οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των ΤΕΙ εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, παραβλέποντας έτσι κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο και τους «αναβαθμίζετε» στα νέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ Τμήματα, δίνοντάς σε όσους θέλουν να λάβουν Πανεπιστημιακό τίτλο να το πράξουν, ενώ για τους υφιστάμενους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (το οποίο ουσιαστικά καταργείται) δεν δίνεται παρόμοια δυνατότητα, έστω με παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων για την κατάταξή τους στο νέο Τμήμα, βγάζοντάς τους στην ουσία στην αγορά εργασίας με έναν τίτλο σπουδών από Τμήμα το οποίο δεν θα υφίσταται στο μέλλον.
  Θεωρώ ότι η εν λόγω αδικία πρέπει απαραίτητα να αποκατασταθεί και για τη δίκαια αποκατάστασή της πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσοστό των μαθημάτων που οι υπάρχοντες φοιτητές θα παρακολουθήσουν από το νέο πρόγραμμα σπουδών (ανάλογα με το έτος που βρίσκονται). Ο αριθμός τυχόν επιπλέον μαθημάτων που αυτοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν να καθοριστεί ανάλογα με τα εξάμηνα φοίτησής τους στην παλαιά και τη νέα σχολή.

 • 1 Μαρτίου 2019, 11:02 | Μαρία

  Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών πιστεύω πως θα έπρεπε να μην είναι χωρισμένη ανάμεσα σε πόλεις. Αυτή η κίνηση δεν βοηθάει τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων τη Σχολής όπως πχ. Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Projects υπό την αιγίδα της Σχολής κ.α.
  Κατά συνέπεια τα Τμήματα 1)Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, και 2)Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, σωστό θα ήταν να έχουν έδρα τη Φλώρινα όπου βρίσκεται και η έδρα της Σχολής συνολικά. Το μεν 1ο μπορεί να ωφεληθεί και να οφελήσει τόσο τα Παιδαγωγικά Τμήματα όσο και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 2ο είναι άμεση προέκταση του Τμήματος Νηπιαγωγών και μπορεί να «μοιράζεται» μαθήματα με το Τμήμα Ψυχολογίας ώστε οι μελλοντικοί απόφοιτοι να έχουν μια ολιστική προσέγγιση τους ζητήματος της φροντίδας των παιδιών. Ναι, συμφωνώ με την «αποκέντρωση», αλλά ας μην στοχεύουμε αποκλειστικά εκεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 18:33 | Αναστασία

  Συγχαρητήρια στην πολιτεία, που παρά τις εισηγήσεις των διοικήσεων του Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (που έδιναν γη και ύδωρ στην Κοζάνη και ελάχιστα στις υπόλοιπες πόλεις), πήρε την απόφαση να κατανείμει τα πανεπιστημιακά τμήματα δίκαια. Έτσι εγώ, που είμαι από την Καστοριά, θα έχω την επιλογή σε λίγο καιρό να μπορώ να σπουδάσω στην πόλη μου, σε καλές σχολές πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρίς να επιβαρύνω πάρα πολύ τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Δημιουργείται ένα Πανεπιστήμιο, όπως το Δημοκρίτειο στην Θράκη, με κατανομή τμημάτων σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας. Πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να στηρίξουμε το νέο Πανεπιστήμιο και εύχομαι να εδραιωθεί και να καταξιωθεί, ως ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Η Καστοριά είχε τεράστια ανάγκη από μία τέτοια προσφορά από την κεντρική εξουσία και πιστεύω ότι θα είναι η αρχή της ανάπτυξη-αναγέννησης σε όλους τους τομείς.

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 17:09 | Στέλιος

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 02 σχετικά με την ένταξη των φοιτητών στα νέα τμήματα και συγκεκριμένα στον παρεχόμενο τίτλο σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Κεφάλαιο 2).

  Θα πρέπει να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα απόκτησης του νέου τίτλου σπουδών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατ’ επιλογή των ίδιων, όπως προβλέπεται κατ’ αντιστοιχία η δυνατότητα να εισαχθούν στα νεοσύστατα τμήματα της Πολυτεχνικής σχολής για τους σπουδαστές του ΤΕΙ σύμφωνα με την πέμπτη παράγραφο του άρθρου 9.

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 16:32 | Γιώργος

  Η μετονομασία των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της αυτονομίας των ΑΕΙ και εξυπηρετεί μόνον μία κατ’ονομα αναβάθμιση των τμημάτων αυτών. Η αναβάθμιση θα οδηγήσει σε υπερκορεσμό της αγοράς, ειδικά στην περίπτωση των Χημικών Μηχανικών, αλλά και σε περαιτέρω υποβάθμιση του εθνικά αναγωνωρισμένου τίτλου που προσφέρουν οι υπόλοιπες 3 σχολές της χώρας. Η υφιστάμενη ονομασία του τμήματος ανταποκρίνεται πλήρως στο γνωστικό αντικείμενο. Κατα τ’αλλα είναι θετική η αποφασίστικότητα για την κατάργηση της ψευδούς διαίρεσης μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ που έπρεπε από χρόνια να έχει καταργηθεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 15:13 | Ιωάννης Χατζής χημικούς.μηχ

  Θυμάστε το κάθε πόλις και στάδιο κάθε χωριό και γυμναστήριο; Ο τυχοδιωκτισμός του ΠΑΣΟΚ εν ζωή. Με βάση τα διεθνή δεδομένα στη Ελλάδα χρειάζονται το πολύ 100 χημικοί μηχανικοί. Βγαίνουν 500 και τώρα άλλοι εκατό. ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ τον ελληνικό λαό. Ην

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 14:28 | Έλενα Ελπιδοφόρου

  Δυστυχώς στην Ελλάδα η εξυπηρέτηση των εγκάθετων δεν αλλάζει ποτέ με κανέναν στην κυβέρνηση. Η ίδρυση νέου τμήματος Λογοθεραπείας μόνο ντροπή πρέπει να σας προκαλεί. Προφανώς μέσα από την ίδρυση του τμήματος που ήδη υπάρχουν 3 σχολές και μια νέα στην Λαμία..αποτελεί εξώφθαλμη εξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων ιδιοτελών συμφερόντων. Δεν έχετε καμία επιδημιολογική μελέτη που δείχνει την ανάγκη δημιουργίας νέων λογοθεραπευτών. Αντιθέτως ο υπουργός υγείας του συριζα ζήτησε κ πέτυχε την μείωση των δαπανών στην ειδική αγωγή, δήθεν λόγω πλασματικής ζήτησης! Κ έρχεται τώρα το Παιδείας να ιδρύσει νέο τμήμα χωρίς κανέναν λόγο, καμία μελέτη γιατί προφανώς λεφτά υπάρχουν. Θα ήταν πολύ σωστό να μαζέψετε την εν λόγω ίδρυση κ να μην προτείνετε χωρίς μελέτη τις ιδρύσεις νέων τμημάτων κ ειδικά σε περιοχές που έτυχε να έχετε συγκεκριμένα κομματικά συμφέροντα. Μόνο ντροπή στο Υπουργείο Παιδείας για την πρόταση…

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 00:01 | Στέλιος Καραμπετάκης

  Δεν υπάρχει κατά την γνώμη μου ως χημικός μηχανικός λόγος μετονομασίας του τμήματος των μηχανικών περιβάλλοντος… Πρέπει να είναι διακριτά τα ονόματα όπως και οι ιδιότητες των δύο. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάνετε ακόμα πιο δυσχερή την απορρόφησή μας στην αγορά εργασίας. Το επάγγελμα έχει κορεστεί πια στην Ελλάδα.Κριμα…

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 23:36 | Σ.Μ

  Θεωρώ οτι πρεπει να σταματησει πια αυτος ο διαχωρισμος των ΤΕΙ και ΑΕΙ. Μιλαμε για ανωτατη εκπαιδευση. Καλως λοιπον δινεται η ευκαιρια στους φοιτητες να γινουν ενα, χωρις να υπαρχει αυτη η διαχωριση. Απο καπου επρεπε να γινει η αλλαγη. Οσον αφορα την μετακινηση του τμηματος διοικησης στα Γρεβενα, κατα την δικη μου αποψη ειναι μια σχολη με επιπεδο, με καθηγητες που νοιαζονται για αυτο και το δειχνουν καθημερινα ειτε για τον τροπο μαθηματος ειτε για την υπερασπιση αυτου. ΕΠΙΣΗΣ! Δεν υπαρχει καμια μετακινηση στα Γρεβενα. Δεν μετακινουνται φοιτητες!!! Καλο θα ηταν πριν γραψει καποιος να διαβαζει τους νομους και οχι να λεει οτι του πλασαρουν. Δεν ειναι η Κοζανη το κεντρο του κοσμου. Ειναι και αλλες περιοχες που μπορουν να προσφερουν πολλα και περισσοτερα μαλιστα.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 22:52 | Άρης

  Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αποκορύφωση της προχειρότητας, του λαϊκισμού και του σχεδιασμού χάρτινων πύργων στον χώρο της παιδείας. Ο Υπουργός Παιδείας σε ένα κρεσέντο παροχολογίας (παράλληλα με τη συγχώνευση των ΑΤΕΙ με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, για λόγους δήθεν εξοικονόμησης πόρων), ιδρύει την μια σχολή πίσω από την άλλη, κλείνοντας το μάτι στα τοπικά μικροσυμφέροντα. Παράλληλα, οι περισσότεροι Πρυτάνεις, σε σύμπνοια με το γενικότερο πνεύμα του Υπουργείου και αποβλέποντας στην επέκταση των χωρικών τους αρμοδιοτήτων, με ότι επακόλουθο σημαίνει αυτή, συνηγορούν στην κατάργηση της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης, στην πανεπιστημιοποίηση των ΑΤΕΙ με μεταφορά μελών ΔΕΠ από τις καταργούμενες – συγχωνευόμενες σχολές, στις νεοϊδρυόμενες.
  Σε όλο αυτό το θλιβερό πλαίσιο, ουδεμία μελέτη και κανένας σχεδιασμός περί της αναγκαιότητας ίδρυσης των προτεινόμενων νέων σχολών, ούτε προφανώς για την αναγκαιότητα κατάργησης της Ανώτατης Τεχνολογικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχει προηγηθεί. Ενώ ο πολυαναφερόμενος «διάλογος για την Παιδεία» έχει πλέον μετατραπεί στο μακροσκελέστατο ανέκδοτο.
  Με μεγάλη έκπληξη πληροφορούμαστε ότι το Υπουργείο, σε συνεννόηση με Πρυτάνεις ΑΕΙ και Προέδρους ΑΤΕΙ, σχεδιάζει μεταξύ άλλων, την ίδρυση 2 νέων Σχολών Χημικής Μηχανικής στην Κοζάνη και στα Χανιά, στη θέση άλλων σχολών ή τμημάτων που καταργούνται!
  Είναι προφανές ότι ο «σχεδιασμός» αυτός δεν γίνεται για την εξοικονόμηση πόρων, ή έστω τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας. Πως άλλωστε μπορεί αυτή η ελληνική αγορά να καταφέρει να απορροφήσει 100-200 επιπλέον διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, όταν τα ποσοστά ανεργίας και ετεροαπασχόλησης έχουν ξεπεράσει το 25%, ενώ τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία των νέων διπλωματούχων μηχανικών μεταναστεύει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά και εργασία;
  Πως μπορεί να επιτευχθεί, ορθολογισμός στην αξιοποίηση των πόρων για την παιδεία, όταν ιδρύονται νέες σχολές που απαιτούν εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, μεγάλες κτιριακές και λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές και υψηλότατες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες (όπως των Χημικών Μηχανικών, των Μηχανολόγων Μηχανικών κ.α.);
  Πως μπορεί να μιλούμε για ορθολογικό σχεδιασμό και προοδευτικές πολιτικές όταν ο κ, Γαβρόγλου υπόσχεται από 2 Πανεπιστημιακές Σχολές σε κάθε πόλη που κάνει στάση, δίχως να λαμβάνει υπόψη του τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της κάθε περιοχής;
  Ιδρύουμε λοιπόν Χημικούς Μηχανικούς στα Χανιά και στη Δυτική Μακεδονία μιας και ο κ, Γαβρόγλου πιθανότατα έχει ανακαλύψει άγνωστες πτυχές της Χημικής Μηχανικής με τον Τουρισμό και πιθανώς την καλλιέργεια κρόκου Κοζάνης (μιας και τη ΔΕΗ έχουν βάλει πλώρη να την πτωχεύσουν).
  Αντί, λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου να επιλέξει την ευρεία αξιολόγηση του προσωπικού, των υποδομών και των εκπαιδευτικών αντικειμένων που παρέχονται στη χώρα μας και την ενίσχυση της αριστείας, αντί να χαράσσει και να υλοποιεί μια προοδευτική στρατηγική που θα οδηγεί στην ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών, και στην αντιμετώπιση του brain drain μέσω της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας, επιλέγει να δρα με τις πλέον παλαιοκομματικές πρακτικές, οργώνοντας τη χώρα υποσχόμενο, τι άλλο…διορισμούς στο Δημόσιο!
  Έτσι, ασχολούμαστε με το πως θα αναβαθμίσουμε τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της έρευνας, αντί να σχεδίαζουμε ανταγωνιστικά μεταπτυχιακά προγράμματα και ερευνητικά κέντρα και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προσέλκυση επενδύσεων ώστε να σταματήσει η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δρα για ακόμη μια φορά ψηφοθηρικά και κοντόφθαλμα.

  Όχι στην κατάργηση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (μιας βαθμίδας που έχει ανάγκη η παραγωγική βάση της οικονομίας). Όχι στην άκριτη ίδρυση σχολών.

  Άρης Γκορόγιας
  Πρόεδρος ΠΣΧΜ

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 22:31 | Αλέξανδρος

  Οι Χημικοί Μηχανικοί που ορκίζονται κάθε χρόνο από τις 3 υφιστάμενες σχολές είναι ήδη πάρα πολλοί για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Εάν προστεθούν και άλλοι, ακόμα περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι αδήριτη ανάγκη να περιοριστεί ο αριθμός αυτός. Συνεπώς, η προσθήκη επιπλέον πτυχιούχων χημικών μηχανικών είναι μία λάθος κίνηση.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 22:27 | Κλεάνθης

  Καλό σχέδιο. Πάνω από κάθε προσδοκία. Θα είναι όμως ακόμη καλύτερο να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα από το 2019-2020. Αλλιώς υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 22:21 | Γιάννης (Φοιτητής Ηλ. Μηχανικών ΤΕ )

  2. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

  Καλησπέρα αγαπητοί, με όλο το θάρρος που έχω αποκτήσει απο την γνώση που μου
  έχει δοθεί απλόχερα σε αυτό το θαυμάσιο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, μου είναι αδιανόητο να δεχτώ την μη αναφορά του τμήματος που φοιτώ και κοντεύω να ορκιστώ, ότι έστω και αυτό το τμήμα μετατρέπετε στην αντίστοιχη Πολυτεχνική. Φοιτητές των τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπολείπονται παντελώς σε γνώσεις Ηλεκτρικών Μηχανών και Κινητηρίων Συστημάτων, Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ τα οποία αποτελούν καθαρά βασικά μαθήματα σε σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Λόγο του ότι αν πω παραπάνω θα φανώ κουραστικός αλλά και επειδή επισημαίνεται στους όρους συμμετοχής δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Φροντίστε να επισημαίνεται ότι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ μαζί με τα υπόλοιπα δύο που αναφέρονται ότι μετατρέπονται σε ένα ενιαίοι και αυτό είναι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών!
  Ευχαριστώ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 21:18 | Χριστινα

  Επιτέλους μια σοβαρή και γενναία πρωτοβουλία εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συνενώσεις μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίων έπρεπε να είχαν γίνει πριν πολλα χρονια. Ήταν μια κοινωνική επιταγή που θα συμμαζευε τον ακαδημαικό χάρτη της εκπαίδευσης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Κάλιο αργά λοιπόν παρά ποτέ…

  Ιδιαίτερα στέκομαι στην ίδρυση νέων πολυτεχνικών τμημάτων στην Κοζανη και ειδικά του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πορων. Θα έλεγα οτι σχεδόν επιβάλλεται και δικαιούται η Δυτική Μακεδονία με τις εξορύξεις λιγνίτη, και της παραγωγής ενος μεγάλου μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας για όλη την Ελλαδα αλλα και πολλών άλλων ορυκτών πρώτων υλών, να φιλοξενεί ένα πολυτεχνικο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πορων στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

  Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στην Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα στον κ. Γαβρογλου που τόλμησε, παρά την οποία πολεμική, εκει που οι άλλοι λιγοψυχισαν στο παρελθόν…

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 19:12 | Δημήτρης

  Πιστεύω θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που βρίσκονται στις πολυτεχνικές σχολές ανεξαρτήτους έτους να μπορούν να διεκδικήσουν τον νέο τίτλο της σχολής τους για παράδειγμα με κάποια επιπλέον μαθήματα.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 19:11 | Μανώλης

  Για τον νομό Γρεβενών, η συγχώνευση αυτή σημαίνει αναβάθμιση του νομού, αναβάθμιση στην εκπαίδευση των φοιτητών.
  Θα μπορούσε να συσταθεί στα Γρεβενά τμήμα γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθότι ο νομός βασίζεται στην γεωργία και την κτηνοτροφία.
  Επίσης, αν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του νέου αστεροσκοπείου, θα μπορούσε να συσταθεί και τμήμα αστροφυσικής.
  Όλα αυτά, θα σήμαινε και την κατασκευή πρόσθετων νέων κτιριακών υποδομών.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 18:40 | Μαρία Νικολαίδου

  Βλέπω πολύ θετικά τη διεύρυνση των Πολυτεχνικών Τμημάτων στη Δ.Μ. και ιδιαίτερα τη δημιουργία του Τμ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, το οποίο δένει δημιουργικά και αναπτυξιακά με την Περιφέρεια Δ.Μ. Η περιοχή ήταν και είναι το λιγνιτικό ενεργειακό κέντρο της χώρας, με μειούμενη βέβαια συμμετοχή στο ενεργειακό μίγμα της χώρας λόγω των διεθνών συμφωνιών και αναπροσαρμογών του ενεργειακού μοντέλου αλλά δεν παύει να διαμορφώνει το οικονομικό περιβάλλον στη Δ. Μακεδονία και στη χώρα μας. Αντίστοιχα Τμήματα υπάρχουν στην Κρήτη (Χανιά) και οι Μεταλλειολόγοι του Μετσόβιου. Θυμίζω ότι το ίδιο Τμήμα διεκδίκησε και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Περιφέρεια έχει ανάγκη αυτό το Τμήμα γιατί η ενέργεια και ο λιγνίτης αλλά και τα άλλα μεταλλεύματα όπως (χρωμίτης, σιδηρονικέλιο, χαλαζίας σε συνδυασμό με τα βιομηχανικά ορυκτά της περιοχής θα παίζουν πάντα ένα σπουδαίο ρόλο στη Δυτ. Μακεδονία η οποία πρέπει να χαράξει το δρόμο της, για τη μεταλιγνιτική περίοδο και να μετατραπεί σταδιακά σε Βαλκανικό κόμβο Έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων με αξιοποίηση του φυσικού αερίου και αν μετατραπεί σε κέντρο μελέτης για την σύλληψη και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Τα υπόλοιπα 4 Πολυτεχνικά Τμήματα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και δημιουργούν μια περιφερειακή δυναμική που στο άμεσο μέλλον θα στεριώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Δ.Μ. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας είναι πολύ θετική και μακάρι να υποστηριχθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους αλλά και τους κοινωνικού φορείς. Οι προσωπικές στρατηγικές μάλλον βλάπτουν καθώς εστιάζουν στο προσωπικό και όχι στο συλλογικό συμφέρον.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 14:43 | Άρης

  Θα είναι πολύ δίκαιο να δοθεί στους φοιτητές των ήδη υπαρχόντων πολυτεχνικών σχολών η δυνατότητα να εισαχθούν στα νεοσύστατα τμήματα των πολυτεχνικών (πιθανώς με κάποια επιπλέον μαθήματα), όπως προβλέπεται κατ’ αντιστοιχία η δυνατότητα να εισαχθούν στα νεοσύστατα τμήματα της Πολυτεχνικής σχολής για τους σπουδαστές του ΤΕΙ σύμφωνα με την πέμπτη παράγραφο του άρθρου 9.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 12:55 | Κωνσταντίνος

  Σύμφωνα με την πέμπτη παράγραφο του άρθρου 9 , στους υφιστάμενους φοιτητές του
  ΤΕΙ παρέχεται η δυνατότητα να εισαχθούν στα νεοσύστατα τμήματα της Πολυτεχνικής σχολής.Καλό θα ήταν να δωθεί αντίστοιχα η ίδια ευκαιρία στους φοιτητές των παρόντων τμημάτων να λάβουν τους νέους τίτλους κατ’ επιλογήν με την εξέταση παραπάνω μαθημάτων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2019, 08:13 | Ελένη

  Γενναιόδωρη προσφορά της πολιτείας και δημιουργία ισχυρού πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία. Οι σχολές δίκαια κατανεμημένες, χωρίς να αδικείται κάποια περιφερειακή ενότητα, παρά τις εισηγήσεις και τις πιέσεις. Πιστεύω πως πρέπει να υπάρξει ίδρυση Ιατρικής, έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερο κύρος στο ίδρυμα και αποκατάσταση της αδικίας, γιατί η μοναδική περιφέρεια που δεν έχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο, είναι η Δυτική Μακεδονία. Οι τοπικοί παράγοντες της Κοζάνης εκεί να στραφούν και να μην είναι μέλημά τους πως θα αρπάξουν τμήματα από άλλες πόλεις της περιφέρειας. Τα πέντε τμήματα, των οποίων η λειτουργία δεν θα είναι άμεση, πρέπει να λειτουργήσουν από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος και να μην υπάρξει αργοπορία. Τέλος με την Εγνατία οδό και τις καθέτους αυτής οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και όλες οι σχολές και τα τμήματα προσεγγίζονται σε μικρό χρόνο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 23:25 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα την Κοζάνη θα είναι πιό ανταγωνιστικό από το αντίστοιχο τμήμα Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα λειτουργεί στα Γρεβενά. Απ’ ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, από τον Οκτώβρη θα λειτουργούν 12-13! τέτοια τμήματα στα ΑΕΙ της χώρας,ενώ τμήματα Διοικητικής κλπ.Τεχνολογίας μόνο 4.Μάλλον πάλι ευνοϊκή γιά τους φοιτητές και την πιθανή απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας θα είναι η ίδρυση μιάς τέτοιας σχολής στην Κοζάνη.Κάτι ξέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που την έκανε μιά χαψιά από την Έδεσσα το 2014 στο πρόγραμμα «Αθηνά» και τη συγχώνευσε με το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
  Όσο γιά την ίδρυση τμήματος Ιατρικής στην Κοζάνη,αυτό είναι μάλλον αστείο κι εξωπραγματικό,αφού λειτουργούν ήδη 7 Ιατρικές Σχολές και μία Στρατιωτική στη χώρα μας με τρομερό κόστος λειτουργίας και με χιλιάδες απόφοιτους εδώ και τριάντα χρόνια που έχουν προκαλέσει υπερπληθωρισμό στο επάγγελμα και έχουν κάνει υποχρεωτική την εξωτερική τους μετανάστευση.Το ίδιο ισχύει και γιά άλλα γεωστρατιωτικά, γεωπολιτικά τμήματα που προτείνονται.Ενώ δεν ισχύει γιά τη μελλοντική διεκδίκηση ίδρυσης τμήματος Νομικής στη Φλώρινα ή την Καστοριά που είναι και λιγότερο δαπανηρή.
  Οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων της Περιφέρειας δεν είναι μεγάλες,καθώς ένα πυκνό,μοντέρνο και ασφαλές οδικό δίκτυο εξασφαλίζει την πρόσβαση τόσο στους φοιτητές,όσο και στους καθηγητές πολύ γρήγορα από τη Θεσσαλονίκη,ενώ με τη γρήγορη παράδοση του αυτοκινητόδρομου Ε21 από Λαμία προς Κοζάνη,και η σύνδεση με το Νότο θα λυθεί.Η σύνδεση με τις πόλεις του νότου Αγρίνιο, Πάτρα,Καλαμάτα γίνεται ήδη ικανοποιητικά από την Ιόνια Οδό.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 21:45 | Κυριακή.

  Το σχέδιο είναι πολύ θετικό για όλη την Περιφέρεια. Όλες οι σχολές είναι με προοπτική και υπάρχει ανάπτυξη των σχολών σε όλες τις πόλεις. Βέβαια η Κοζάνη παίρνει πιο πολλά αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Καμία πόλη δεν αδικείται. Περιμένουμε να γίνει πράξη. Είναι δίκαιο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 21:14 | Ιορδάνης

  Η Καστοριά παίρνει πίσω τα κλοπιμαία.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 18:07 | Θανάσης

  Θεωρώ άσκοπο την δημιουργία τμήματος εκ νέου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,όποιος γνωρίζει η χρηματοδότηση είναι μηδαμινή και αντί να ενισχυθούν τα υφιστάμενα ανοίγουν νέα τμήματα; Και γιατί δεν δημιουργείται τμήμα μεταλλειολόγων αντί για Μηχ.Ο.Π ;;
  Έπειτα η αγορά εργασίας δεν μπορεί να μας απορροφήσει όλους, δεν υπάρχει χάραξη στρατηγικής σε όλο αυτό. Πως θα διαμορφωθεί το νέο τμήμα αρχικά;; και δεύτερον θα αφομοιωθούν και απόφοιτοι από το ΑΤΕΙ;; και αν ναι πως;; Υπόψιν στο υφιστάμενο τμήμα υπάρχουν 63 μαθήματα χωρίς τα εργαστήρια. Αν δεν είναι ίδιος ο όγκος μαθημάτων και γνώσεων μιλάμε για υποβάθμιση του υπάρχοντος τμήματος δυστυχώς.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 12:55 | Βαγγέλης

  Η κατανομή των τμημάτων είναι καλή και εξασφαλίζει την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Το καλό οδικό δίκτυο και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των πόλεων παρέχει μεγάλη ευκολία στην μετακίνηση του προσωπικού του πανεπιστημίου, όταν υπάρχει ανάγκη. Το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας γίνεται ισχυρό και θα γίνει ισχυρότερο, με την δημιουργία ακόμη τριών τμημάτων: 1ον) Ιατρικής με έδρα την Κοζάνη ή την Πτολεμαϊδα 2ον) Φυσικής στην Καστοριά που θα είναι και η έδρα της σχολής θετικών επιστημών και 3ον) Νοσηλευτικής εκεί που θα υπάρξει και η Ιατρική.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 12:32 | Κων/νος

  Δεν προβλέπεται τρόπος λήψης του νέου πτυχίου από το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε απόφοιτους του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με εξέταση πιθανότατα κάποιον επιπλέον μαθημάτων…

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 12:13 | Ioannis

  Νομίζω ότι οι σχολές και τα αντίστοιχα τμήματά τους δε θα πρέπει να βρίσκονται διάσπαρτα μεταξύ διαφορετικών πόλεων.
  Έτσι, ορθώς όλη η σχολή θετικών επιστημών βρίσκεται στην Καστοριά, αλλά για ποιό λόγο τμήματα από τη σχολή κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών να βρίσκονται διάσπαρτα μεταξύ Καστοριάς και Φλώρινας; Φρονώ ότι μια και αυτά τα τμήματα θα στελεχωθούν σε ικανό αριθμό από ήδη υπάρχοντες καθηγητές της (νέας) σχολής κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, θα υπάρξει και διοικητική αλλά και λειτουργική δυσκολία. Οπότε ίσως θα ήταν αποδοτικότερο οι σχολές να μην έχουν τμήματά τους σε άλλες πόλεις και να βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα στην ίδια, για την ομαλότερη λειτουργία τους.
  Μην ξεχνάμε δε, ότι αρκετοί καθηγητές σε όλες τις σχολές του ΠΔΜ δεν κατοικούν στην πόλη που διδάσκουν αλλά έρχονται από άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν αν ενας καθηγητής έχει μάθημα στη χ σχολή στην Κοζάνη τη Δευτέρα, Καστοριά την Τρίτη και πάλι Κοζάνη την Τετάρτη και έρχεται από Θεσσαλονίκη θα επιβαρύνει το πρόγραμμά του (τόσο χρονικά όσο και οικονομικά) ιδιαίτερα.
  Έτσι καταλήγω ότι είναι σωστότερο στρατηγικά, διοικητικά και οικονομικά ενδεχομένως όλα τα τμήματα μιας σχολής να είναι συγκεντρωμένα στην έδρα της σχολής.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 11:29 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Το τμήμα μαθηματικών έχει σωστή θέση στην Κοζάνη όπου ειναι οι πολυτεχνικές σχόλες και οι οικονομικές. Οικονομία κλίμακος

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 11:03 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας.Αντί γιά την ίδρυση τμήματος Λογοθεραπείας ή τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία,προτείνω την ίδρυση τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαϊδα. Πιστεύω ότι είναι πιό αναγκαίο και χρήσιμο γιά τους ακρίτες μας ένα τέτοιο τμήμα,γιατί πολλοί απ’αυτούς βρίσκονται στην τρίτη ηλικία και χρειάζονται περισσότερο αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 10:09 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η πανσπερμία τμημάτων καλά κρατεί. Δεν χρειάζονται νέα τμήματα κύριοι της κυβέρνησης. Αξιοποιήστε και αναβαθμίστε τα ήδη υπάρχοντα. Σκεφτήκατε μήπως τι θα γίνει μετά από μια 10ετία με τόσους αποφοίτους. Που θα απορροφηθούν όλοι αυτοί; Το κοινωνικό κράτος είναι έννοια άγνωστη για τη Χώρα μας οπότε και το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης είναι ψίχουλα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 10:06 | Ντίνος

  «οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

  Αυτό λέει το νομοσχέδιο, απλά πράγματα: Δεν μετακινείται κανείς στα Γρεβενά. Μένουν οι φοιτητές στην Κοζάνη (και οι καθηγητές φυσικά όπως λέει σε άλλο άρθρο)

  Κατά τα άλλα πρόκειται για ένα πολύ καλό και ισορροπημένο σχέδιο που δίνει προοπτικές σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εάν υπάρξει καλή εφαρμογή του σε μια 5ετία θα έχουμε ένα καλό πανεπιστήμιο. Συγχαρητήρια σε όσους το σχεδίασαν.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 09:39 | Μάκης

  Δυστυχώς κάποιοι σχολιάζουν χωρίς να έχουν διαβάσει το νόμο. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση στα Γρεβενά. Δεν μετακινούνται ούτε φοιτητές ούτε καθηγητές. Το Τμήμα διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά αλλάζει και γίνεται Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κοζάνη αλλάζει και γίνεται Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Και τα δύο Τμήματα επομένως αλλάζουν και γίνονται νέα Τμήματα Πανεπιστημιακά. Όποιος είδε μετακίνηση φοιτητών ή καθηγητών από την Κοζάνη στα Γρεβενά ας κάνει copy paste το σημείο του νομοσχεδίου που τα λέει αυτά. Όσο για την ιστορικότητα του τμήματος της Κοζάνης και την άψογη λειτουργία του υπάρχουν επιφυλάξεις αλλά καλύτερα ας μην ανοίγουμε πληγές αυτή την ώρα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 09:21 | ΜΑΝΟΣ

  Πρέπει να προβλεφθεί η από τώρα ενσωμάτωση των Μηχανικών του ΤΕΙ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 08:44 | Γκουντιός Β.Ιωάννης

  Να ιδρυθεί τμήμα Γεωστρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνών Σχέσεων με έδρα την Κοζάνη, το οποίο να εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  Η Ελλάδα, ως Βαλκανική (με το γεωστρατηγικό και βαρύ ιστορικό βάθος της περιοχής) και ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή χώρα, η οποία γειτνιάζει επίσης, με τη Βόρια Αφρική, την Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, τη Μικρά Ασία και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, με τα αντίστοιχα ιστορικά και Γεωπολιτικά φορτία, πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Γεωστρατηγική σκέψη και τακτική σε Γεωπολιτικό, Γεωοικονομικό, Γεωενεργιακό και Γεωπολιτισμικό επίπεδο. Άξονας και εργαλείο θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακά τμήματα με αυτά τα αντικείμενα και ερευνητικά προγράμματα, που να προάγουν την σχετικά νέα αυτή επιστήμη, με την ελληνική της εκδοχή. Ένα από τα τμήματα αυτά πρέπει να έχει την έδρα του στη Νοτιοδυτική Βαλκανική και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ως πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να αποτελέσει κέντρο Γεωπολιτικής σκέψης στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης αναβάθμισης της Ελλάδας στην περιοχή.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 08:35 | Γκουντιός Β. Ιωάννης

  Δεν προβλέπεται τρόπος λήψης πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τους αποφοίτους των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ (παλαιότερα) ή ΑΤΕΙ (τα τελευταία χρόνια) της Δυτικής Μακεδονίας. Να οριστούν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης των πτυχιούχων αυτών που επιθυμούν να ενταχθούν στα αντίστοιχα τμήματα ή να δοθεί η δυνατότητα στην πρυτανική αρχή του πανεπιστημίου να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 07:53 | Κυριάκος

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 02 σχετικά με την ένταξη των φοιτητών στα νέα τμήματα και συγκεκριμένα στον παρεχόμενο τίτλο σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Κεφάλαιο 2).

  Θεωρώ πως θα ήταν καλό να υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του νέου τίτλου σπουδών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατ’ επιλογή των ίδιων.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 22:37 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Καταρχήν το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο και ελπιδοφόρο γιά το μέλλον της ακριτικής Δυτικής Μακεδονίας.Είναι η καλύτερη απάντηση στα ύποπτα σχέδια εχθρών και φίλων γιά αμφισβήτηση της περιοχής αυτής και υποστήριξης ύπαρξης της δήθεν μακεδονικής μειονότητας.Το Πανεπιστήμιο θα φέρει πολύ νέο κόσμο και από το υδροκεφαλικό κέντρο στην αραιοκατοικημένη και γηράσκουσα αυτή περιοχή,όπως έγινε πριν από τριανταπέντε χρόνια στο Αιγαίο και τη Θράκη και γι’αυτό είναι αξιέπαινο.
  Όμως από τη θεωρία μέχρι την πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση.Έτσι,θεωρώ αδιανόητη την ίδρυση τμήματος Λογοθεραπείας στην Πτολεμαϊδα και Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία στη Φλώρινα.Ο λόγος είναι ότι λειτουργούν ήδη αρκετά τέτοια τμήματα και στα πανεπιστήμια που ήδη υπάρχουν και στα πανεπιστήμια που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις.Το ίδιο ισχύει και γιά το Τμήμα Μαθηματικών στην Καστοριά.Έτσι,συνεχίζεται δυστυχώς το εμπόριο ελπίδας γιά τίτλους χωρίς αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας,η οποία είναι δυστυχώς γεμάτη από νέους με τα ίδια ακριβώς προσόντα.Δεν έχουμε τόσο πολύ πληθυσμό που να παρουσιάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό προβλήματα λόγου και άρα να ζητά τις υπηρεσίες τέτοιων επιστημόνων.Επίσης,ούτε τόσα πολλά μικρά παιδιά γιά να ζητάμε τόσους πολλούς βρεφονηπιοκόμους που βγαίνουν εξάλλου και από τα ΙΕΚ. Εκτός κι αν άλλαζε πρότυπο ανάπτυξης η χώρα μας και κάθε μάνα είχε το λιγότερο από τρία παιδιά.Αλλά αυτό δεν το πιστεύουν ούτε στο υπουργείο,γιατί αν το πίστευαν,οι πόροι γιά τα συγκεκριμένα αχρείαστα τμήματα θα πήγαιναν μόνο στην ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων γιά όλα τα ελληνόπουλα,επομένως και αυτά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να μη μένει εκτός κανένα!

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 19:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να έχει σχολές σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Τα Γρεβενά θα πρέπει να έχουν τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 19:29 | Γιώργος

  Στην παράγραφο δύο του άρθρθου 2 ορίζεται ότι οι υφιστάμενοι φοιτητές των Τμημάτων θα λάβουν το πτυχίο τους με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
  Οι φοιτητές του ΤΕΙ που βρίσκονται στα τμήματα που ενοποιούνται ωστόσο, σύφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2, μπορούν να λάβουν πτυχίο με υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο παρομοίως. Ωστόσο, οι φοιτητές του ΤΕΙ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις νέες σχολές (κατωχυρώνοντας και τα αντίστοιχα επαγγλεματικά δικαιώματα )σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9, κάτι το οποίο είναι αδύνατο για τους φοιτητές του πανεπιστημίου με βάση το παρόν σχέδιο. Θα ήταν θεμιτό λοιπόν να προστεθεί μία επιπλέον παράγραφος και να δύνανται, οι υφιστάμενοι φοιτητές των δύο πολυτεχνικών τμημάτων που αλλάζουν, να εξετάζονται σε επιπλέον μαθήματα, κατωχυρώνοντας τον νέο τίτλο σπουδών και τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον το επιθυμούν με το πέρας της φοιτήσεώς τους.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 17:53 | Παναγιώτης

  Δεν συμφωνούμε με τη μετακίνηση του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων απο την Κοζάνη στα Γρεβενά, διότι το τμήμα αυτό έχει εδραιωθεί έπειτα απο τόσα χρόνια λειτουργίας του στην Κοζάνη. Καθηγητές και φοιτητές είναι υπερήφανοι για το τμήμα αυτό που τόσα χρόνια λειτοργεί δίχως προβλήματα, καθιστώντας το ΤΕΙ Κοζάνης ως ένα απο τα πιο ανταγωνιστικά ΤΕΙ στην Ελλάδα, με τους αποφοίτους του να διαπρέπουν τόσο στην Ελληνική αγορά εργασίας όσο και στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση το πολυνομοσχέδιο για την πανεπιστημιοποίηση για το συγκεκριμένο θέμα μεταφοράς του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά μόνο αντίθετους μας βρίσκει.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:43 | Eftymios

  Ενα τμημα καθιερωμενο με βαση την Κοζάνη και ένα παράρτημα στα Γρεβενά χωρίς λόγο, θέλουν την μεταφορά του τμήματος στα Γρεβενά και οχιβτην παραμονή του στην καθιερωμένη του βάση δηλαδή την Κοζάνη, αναγκάζοντας δεκάδες εκατοντάδες ορδές φοιτητών να μετακινηθούν σε ένα αλλά σημείο για ολοκλήρωση τον σπουδών τους. Πράγμα το οποίο θα δυσκολεψει τους φοιτητές θα υποβαθμίσει το ίδρυμα στην κοζανη, θα μειωθούν κονδύλια, η καθηγητές θα πρέπει να μετακινηθούν, υποδομές αφανείς και Όλα τα συναφή, ποιος ο σκοπός όλου αυτου; βάλατε τον εαυτό σας στην θέση σας πρώτου δοαταραξετε αυτή την ισσοροπια; μια Ελλάδα που αντί για ένα βέβαιο μέλλον μας χτίζει ένα αβέβαιο και αυτι είναι εμφανές μέσα από όλο αυτό καθώς ύστερα από την οικογένεια ακολουθεί η εκπεδευση της κοινωνίας μας η οποία αντί να είναι ανθηρή γίνεται όλο και πιο πολύ ακατάλληλη έως και επικίνδυνη.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:21 | Κωνσταντινα

  Δεν συμφωνούμε με την μετακίνηση του τμήματος της διοίκησης στα Γρεβενά διότι είναι ένα τμήμα πρότυπο το οποίο έχει εδρεωθει στην Κοζάνη εδώ και τόσα χρόνια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα και τους περισσότερους εισακτέους στο ΤΕΙ δυτικής Μακεδονίας με έδρα την κοζανη η οποία έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις και τα Γρεβενά δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και εγκαταστάσεις για να εδραιώσουν αυτό το τμήμα. Πέραν αυτού, δε νοείται να φύγουν οι καθηγητές και να εδραιωθούν στα Γρεβενά με αποτέλεσμα να φύγουν από την Κοζανη και για τους ήδη υπάρχοντες σπουδαστές του ΤΕΙ να υπάρχει μια μη ομαλή και ανεπαρκή λειτουργία του τμήματος !

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:01 | Βασίλης

  Δεν συμφωνούμε με την μετακίνηση του τμήματος της διοίκησης στα Γρεβενά διότι είναι ένα τμήμα πρότυπο το οποίο έχει εδρεωθει στην Κοζάνη εδώ και τόσα χρόνια και αν αναλογιστούμε τη δυνατότητα των Γρεβενών για τη λειτουργία ενός τέτοιου τμήματος καταλαβαίνουμε πως το τμήμα αυτό σε λίγο καιρό θα σβήσει και από πρότυπο θα γίνει τελευταίο σε επιλογή