Άρθρο 41:Λοιπές διατάξεις «Μπλε Κάρτας»

1. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης που προβλέπονται στο στις διατάξεις του προηγούμενου κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 και της υπ’ αρ. 4000/4/46-α΄ από 27.7.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1535 Β΄).
2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3386/2005 όπως ισχύει, μπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του προηγούμενου κεφαλαίου του παρόντος νόμου.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαμoνής «Μπλε κάρτα της ΕΕ».
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, και εφόσον πρόκειται για κατόχους αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, εδάφια α και ε και στο άρθρο 33 του ν.3386/05, όπως ισχύει, καθώς και αδειών διαμονής του άρθρου 5 του π.δ.101/2008 (ΦΕΚ 157 Α’) και του άρθρου 7 του π.δ. 128/2008 (ΦΕΚ 190 Α΄), αυτοί μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του προηγούμενου κεφαλαίου του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τα κριτήρια που θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα που αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου κεφαλαίου του νόμου αυτού.