Άρθρο 10:Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

1. Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του Π.Δ 410/95 ή των Κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες ,οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31-12-2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει. Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων
2. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί νόμιμα και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων περί μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ή λύσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόμιμα, ενώ, β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η διαδικασία μετατροπής κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έως την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.9.2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.
3. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α 114) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α 114) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρ. 225 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, γ) την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα, δ) τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες».
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρμοδιότητα της νέας μετά την συγχώνευση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προυπάρχουσας ΔΕΥΑ εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.».
7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηματικά εντάλματα για ποσά ύψους 5.000 και άνω, εφαρμοζομένου του πδ.136/2011.
8. Η παρ. 16 του άρθρου 283 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ΔΗΠΕΘΕ που λειτουργούσαν με τη μορφή επιχείρησης ΟΤΑ του π.δ.410/1995 και δεν προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν.3463/2006, όπως ισχύει, οφείλουν να προσαρμοστούν το αργότερο έως την 31.12.2012. Μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους, τα ανωτέρω ΔΗΠΕΘΕ εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει»
9. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των δημοτικών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους. Δεν μπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει Διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι στις υπό εκκαθάριση δημοτικές επιχειρήσεις.
Το ύψος της αποζημίωσης των εκκαθαριστών προσδιορίζεται με την ίδια απόφαση του ορισμού τους από το δημοτικό συμβούλιο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του επομένου άρθρου του παρόντος νόμου.
10.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις λοιπές διαδημοτικές επιχειρήσεις, εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 9 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006».
11. Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις ΔΕΥΑ και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίας αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
12.Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
13. Οι πιστώσεις που αποδίδονται ετησίως στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) από το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1.1.2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Το ύψος των πιστώσεων, η διαδικασία κατανομής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του Δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου».
Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3,5,6,7 αναριθμούνται σε 2,3,4 και 5 αντίστοιχα.
Η κάλυψη των δαπανών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους».
15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύθηκαν καθώς και για οφειλές ανωνύμων αναπτυξιακών εταιριών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι της 31-12-2012.».

 • 22 Μαρτίου 2012, 21:27 | ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

  Η περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και κυρίως η περιοχή που εκτείνεται γύρω από τις πόλεις της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης είναι τόσο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά (λόγω της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ) που θα ήταν αναμενόμενη η ενίσχυση, διεύρυνση και περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση η κατάργησή του.
  Κάτι τέτοιο (κατάργηση) θα ήταν μεγάλο πλήγμα στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις συνθήκες ρύπανσης που επικρατούν στην περιοχή και των μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά, όπως, επίσης, πλήγμα αποτελεί το ότι δεν θα πραγματοποιούνται οι πολύ σημαντικές επιδιομολογικές και άλλες μελέτες και δράσεις.
  Η κατάργηση του ΚΕΠΕ, κοντολογίς, είναι μία πράξη ανεπίτρεπτη!

 • 22 Μαρτίου 2012, 21:55 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Κύριε Υπουργέ,
  Στην Ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν Ευρωπαϊκές οπότε και Εθνικές νομοθεσίες για το περιβάλλον και την ενημέρωση του πολίτη, όπως οι 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα, 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό και 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά νερά, οι οποίες ακόμη, γενικά, δεν εφαρμόζονται. Είτε διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, είτε διότι δεν υπάρχουν οι πόροι. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι σήμερα η εφαρμογή και προσαρμογή της Ελλάδας σε σημαντικές Ευρωπαϊκές οδηγίες θα μείνει πίσω λόγω συγκυρίας. Ωστόσο, υπάρχουν δομές του κράτους, οι οποίες επιτύχανε τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα για την προσαρμογή της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.kepekozani.gr)εφαρμόζει τις παραπάνω οδηγίες σε επίπεδο Περιφέρειας, χωρίς να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς του κράτους και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λειτουργώντας και συντηρώντας προηγμένο εξοπλισμό. Επίσης, αποτελεί τον βασικό σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων στα συχνά επεισόδια ρύπανσης που συμβαίνουν στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων οι οποίες συνέβησαν π.χ. διαρροή ουσιών επικίνδυνων για τον άνθρωπο και για τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά.
  Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι πρώην αμιγής νομαρχιακή επιχείρηση Κοζάνης, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν3852/2010 θα πρέπει να κλείσει μετά το πέρας των Ευρωπαϊκών του δραστηριοτήτων. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν εξασφαλίζετε η μεταφορά υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, όπως λειτουργεί σήμερα, σε άλλες υπηρεσίες με τα προαναφερόμενα προβλήματα της σημερινής συγκυρίας.
  Στο Κέντρο Περιβάλλοντος πιστέψαμε σε μία ΙΔΕΑ για την εφαρμογή των παραπάνω, ώστε να αναβαθμιστεί επιτέλους οι ζωή των πληττόμενων πολιτών στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Αυτό απαιτεί πολλές από τις δυνάμεις μας διότι η αξιόπιστη περιβαλλοντική ενημέρωση του πολίτη είναι συνεχής σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.
  Κύριε Υπουργέ,
  Ελπίζουμε να πάρετε σοβαρά υπόψη την χρησιμότητα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται ελεύθερα στους πολίτες της περιοχής και να μην αλλοιωθούν στα πλαίσια μίας στενής εφαρμογής του νόμου. Για να επιτευχθεί αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου για την Αμιγή Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», η οποία θα εγγυάται τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

 • 22 Μαρτίου 2012, 20:59 | Νάκας Γεώργιος

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κλείσει τo ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δυτικής Μακεδονίας.

  Είναι μια επιχείρηση που παράγει έργο προς εμάς τους πολίτες. Με τη συνεχή μας ενημέρωση σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας υδάτων. Ξέρουμε πια τι ΠΙΝΟΥΜΕ και τι ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ.

  Είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι στο παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθεί ότι η Αμιγής Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», εξαιρείται από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010.

 • 22 Μαρτίου 2012, 20:21 | Βασιλειάδου Κατερίνα

  Κύριε Υπουργέ, ως πολίτης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τα τελευταία χρόνια νοιώθω βελτίωση στις περιβαλλοντικές συνθήκες του τόπου μου λόγω της δραστηριότητας και της κινητοποίησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την συνέχιση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ. και να μην ζήσουμε ξανά περίοδο μηδενικής ενημέρωσης, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, στην πιο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας.

  Βασιλειάδου Κατερίνα

 • 22 Μαρτίου 2012, 19:55 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Α.Η παράγραφος 6 του άρθρου 199 του ν. 3852/10 να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί ως εξής :
  6. Για το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ. καθώς και των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του Ν. 3463/06, που έχουν συσταθεί από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στα οποία συμμετέχουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πράξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

  Β.Στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 να προστεθεί αυτούσια παράγραφος 7 ως εξής:
  «7. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί, με την ίδια σχέση εργασίας, στους μετόχους δήμους και περιφέρειες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με απόφαση των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της λυόμενης εταιρείας, εφόσον οι ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθμού, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η ΠΕΔ και τα νομικά τους πρόσωπα κατέχουν αθροιστικά το 75% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η σύσταση των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του. Για τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».

  Γ. Επειδή οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ πρέπει να αντιμετωπίζονται όσον αφορά τη λύση τους όπως οι κοινές ανώνυμες εταιρείες του Ν.2190/1920 ιδιαίτερα μάλιστα την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής του μνημονίου που είναι πιθανόν να δημιουργούνται έστω και μικρές ζημίες και επομένως να κινδυνεύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, να οδηγηθούν σε λύση, προτείνεται όπως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06 να διαγραφεί.

  Δ. Για τον ίδιο λόγο να τροποποιηθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 ως εξής:
  Oι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως αυτός ισχύει.

  Ε. Σχετικά με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 που αναφέρει ότι «ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι αιρετό όργανο της περιφέρειας» προτείνεται όπως αυτό το εδάφιο να καταργηθεί ώστε στις περιπτώσεις που ο πρόεδρος είναι και διευθύνων σύμβουλος να μπορεί να είναι αιρετό όργανο της περιφέρειας.

  ΣΤ. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 α του Ν.3852/2010 όπως αυτή η παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του Ν.3979/11 προτείνεται να συμπληρωθεί ως εξής:
  Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων, μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του

 • Σαρώνουν τα δημοτικά ραδιόφωνα για χάρη των βαρόνων των ΜΜΕ
  Αντί ο Δήμαρχος Αθήνας Γ.Καμίνης να σπαταλάει χρόνο σε φιλοκυβερνητικές φιέστες φέρνοντας ανάπτυξη με μακέτες πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου και ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα αγκαλιά με Χρυσοχοίδη, Σαμαρά και νεοναζί ας κοιτάξει να αποτρέψει την διάλυση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας και του 984. Μάλλον ζητάμε ξανά υπερβολικά πράγματα για ένα Δήμαρχο-Συνήγορο των Μνημονίων και της Τρόικα.
  Το άρθρο 11 και το άρθρο 10 παρ 4 του πολυνομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ανοίγουν το δρόμο για τη πλήρη κατεδάφιση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας.
  Με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο ανοίγει το έδαφος για την παραπέρα μονοπώληση της ενημέρωσης μετατρέποντας την σε εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Η χειραγώγηση των ΜΜΕ είναι ένα αντιδημοκρατικό ολίσθημα που πάει χέρι-χέρι με τα εξοντωτικά μέτρα του Μνημόνιου για να αποπληρωθεί το χρέος στους Τραπεζίτες. Είναι στο χέρι της δημοτικής πλειοψηφίας να διαλύσει μέχρι τις 31/12/2012 τους δημοτικούς ραδιοσταθμούς απολύοντας προσωπικό, καταργώντας συμβάσεις εργασίας, μεταφέροντας η όχι το προσωπικό σε άλλες θέσεις στο Δήμο χωρίς να προσδιορίζεται το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.
  Να αποσυρθούν χωρίς δεύτερη συζήτηση αυτές οι ρυθμίσεις.
  Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι ώρα να εγκαταλείψουν την τακτική της αναμονής και να καλέσουν απεργία διαρκείας σε όλο το κλάδο των ΜΜΕ όπου οι εργοδότες τρέχουν αν καταστρατηγήσουν συμβάσεις, να κόψουν μισθούς, να απολύσουν. Ο αγώνας των εργαζόμενων στην Ελευθεροτυπία έδειξε τις διαθέσεις και τις αντοχές, τώρα είναι η ώρα της γενίκευσης για να σαρωθούν οι αντεργατικές επιθέσεις.
  Μόνο με μια απεργιακή ανταρσία διαρκείας, με ένα κίνημα εργατικού ελέγχου στους τόπους δουλειάς θα επιβάλουμε με το καλύτερο τρόπο να έχει ο απλός κόσμος έγκυρη ενημέρωση.
  Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, 6932828964

 • 22 Μαρτίου 2012, 16:46 | γιωργος

  για την «περιεργη» και περιφημη διευκρινιστική εγκύκλιο 11/2011 που εκδόθηκε τελη Ιανουαρίου 2011 ,ο φακελος εχει σταλεί στον οικονομικό εισαγγελέα για επτα υπάλληλουσ που αναφερονται σε αυτήν και για Ντόλιο που υπέγραψε .(αφορά τις περιφημες τρεις γραμμές στην υποχρεωτική συγχωνευση κοινωφελών που ως δια μαγείασ γινεται διακριτική ευχερεια,σε πληρη αντιθεση με το άρθρο περι συγχωνευσεως του Καλλικρατη),για να καλυφθούν τα χρεη προς τριτους(αφού τα στελνετε στην εκκαθάριση και ούτε γατα ούτε ζημιά για τις λαμογιές ,ειδικά από μεγάλουσ δήμουσ με τεραστια χρεη(βλέπε δήμο Αμαρουσίου και ειδικό συμβουλο Ραγκούση ) . Διαφανεια επιτελους τα εχετε κανει μπαχαλο με τον Καλλικρατη το πάρτυ συνεχίζεται αμείωτο,και η προσπάθεια συγκάλυψης συνεχιζεται με την παραγραφο 3 παραπάνω

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:16 | Ελπίδα Βασιλοπούλου

  Στο παρών άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου με την οποία είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού στις Καλλικρατικές ΔΕΥΑ από τους οικείους Δήμους
  Το εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993, τροποποιείται ως εξής:
  «Τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων
  φορέων που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης,μπορεί να αποσπάται στην επιχείρηση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της, με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάστημα μέχρι πέντε έτη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί με την ιδια ως άνω διαδικασία για άλλα πέντε έτη. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προσωπικού βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α.»

 • 22 Μαρτίου 2012, 09:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΩΤΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

  Επιτέλους η παράγραφος 14 του άρθρου 10 του Σχέδιου Νόμου, λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και οδηγούμαστε στην εξυγείανση αυτών των επιχειρήσεων και στην πληρωμή των υπαλλήλων τους που μήνες τώρα είναι απλήρωτοι. Ελπίζουμε να μην καταργηθεί αυτή η διάταξη που είναι η τελευταία ελπίδα μας.
  Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις συμβάλλουν στην στήριξη του Κοινωνικού Κράτους και υλοποιούν δράσεις προς όφελος όλων των πολιτών και δεν καταργούν, ούτε παραβιάζουν κανέναν ανταγωνισμό. Οι δράσεις που υλοποιούν γίνονται πάντα με το προσήκων μέτρο.

 • 22 Μαρτίου 2012, 07:12 | ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σχετικά με τις μετατροπές , συγχωνεύσεις επιχειρησεων , ο Ν. 3852/2010 έκανε το λάθος να τις επιβάλει χωρις να απαιτείται οικονομοτεχνική μελέτη . Τρεις μεμονομένες επιχειρήσεις που είναι απο μόνες τους βιώσιμες η κάθε μία χωριστά , δεν σημαίνει οτι αν συνενωθούν θα είναι και η νέα επιχείρηση βιώσιμη . Αυτό πρέπει να αποδειχθεί απο την οικνοομοτεχνική μελέτη . Δυστυχώς και ο προτεινόμενος Νόμος συνεχίζει το ίδιο λάθος .

  Για τις οικονομοτεχνικές μελέτες αυτές καθ’ αυτές , είδαμε οτι ενώ τίθενται κανόνες και μέθοδος των μελετών αυτών και με οδηγίες της ΕΕΤΑΑ εντουτοις στην πράξη επειδή δεν υπάρχει κανενός είδους αξιολόγηση τους απο σοβαρούς επιστήμονες , βλέπουμε ωραίες εκθέσεις ιδεών , αντιγραφές άλλων μελετών , που μιλούν ακόμα και για αξιοποίηση «Μαρίνας» σε ορεινό Δήμο. Πρέπει να μπουν κανόνες αξιολόγησης των οικονομοτεχνικών μελετών , που πολλές φορές γίνονται απο μη ειδικούς ή απο έναν και μόνο οικονομικό επιστήμονα , αν και υπάρχουν και τεχνικά στοιχεία , χωρίς την σύμμπραξη άλλων ειδικοτήτων ! Επίσης το μικρό κόστος των μελετών αυτών , που συχνά είναι και απλήρωτες απο τους ΟΤΑ, συντελεί στην προχειρότητα . Πρέπει να οριστεί ελάχιστο πλαφόν αμοιβής και χρόνου μιας οικονομοτεχνικής μελέτης με βάση τις προδιαγραφές της , ώστε να είναι αξιόπιστη . Κάθε στοιχείο ή πληροφορία της μελέτης πρέπει να τεκμηριώνεται στο παράρτημα . Οι παρεμβάσεις των διοικήσεων των ΟΤΑ στις μελέτες αυτές πρέπει να σταματήσουν ,και να δουλέψουν ανεπηρέαστοι οι μελετητές . Ο στόχος και το περιεχόμενο της μελέτης να καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .

  ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

 • 21 Μαρτίου 2012, 23:43 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΔΩΝΑ

  Το ΚΕ.ΠΕ. κλείνει λόγω Καλλικράτη και του Νομοσχεδίου που κλείνει όλες τις επιχειρήσεις παρόμοιου καταστατικού. Και ναι, υπάρχουν ζημιογόνες πρώην νομαρχιακές, νυν περιφερειακές επιχειρήσεις που δεν έχουν καν αντικείμενο και εξυπηρετούσαν άλλα… συμφέροντα. Το ΚΕ.ΠΕ. όμως ΠΡΕΠΕΙ να ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ διότι και κερδοφόρο είναι, αυτόνομο, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ, και αντικείμενο έχει και παράγει έργο ειδικού σκοπού (όπως το ονομάζουν). Και ρωτώ… Οκ κλείνει. Οι Δήμοι που υποχρεούνται να έχουν αναλύσεις νερού κτλ κτλ βάσει νομοθεσιών της ΕΕ πώς θα τις παραδώσουν τα επόμενα χρόνια; Ή μήπως θα πρέπει να δαπανήσει το κράτος ή η περιφέρεια άλλα 4-5εκ ευρώ (μια που μας περισσεύουν κιόλας) για να ξαναγοράσει εξοπλισμό, να διαπιστεύσει μεθόδους-μηχανήματα-προσωπικό; Λάβετε σας παρακαλώ σοβαρά υπόψην το έργο και το αντικείμενο που έχει το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και προσθέστε στο παρόν άρθρο την εξαίρεσή του. Το λουκέτο του δε θα φέρει θετικό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα και δεν υπάρχουν περιθώρια τέτοιων λανθασμένων αποφάσεων.

 • 21 Μαρτίου 2012, 20:39 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

  Στο παρόν άρθρο πρέπει να προστεθεί ρύθμιση η οποία θα εξαιρεί το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010 και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του.

  Το ΚΕ.ΠΕ. αποτελεί χρόνια τώρα ένα πολύτιμο εργαλείο για τους Δήμους αλλά και για το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων, το οποίο αναλύει το πόσιμο νερό των Δήμων της περιοχής και πιστοποιεί την καταλληλότητα του. Είναι ο μοναδικός φορέας στην Δυτική Μακεδονία που παρέχει διευρυμένη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα σε δύο νομούς ταυτόχρονα (Κοζάνη-Φλώρινα) επί 24ωρης βάσης με on-line σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του. Επίσης λειτουργεί ως διαχειριστής κρίσεων σε επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και άλλων περιβαλλοντικών ατυχημάτων στην περιοχή λόγω της ύπαρξης των ορυχείων λιγνίτη. Παράλληλα ασχολείται και αξιοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

  Κύριε Υπουργέ,
  Η συνέχιση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ. για την περιοχή μας, είναι επιβεβλημένη και ευελπιστούμε σε μια θετική εξέλιξη.

  Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
  Αντιδήμαρχος Εορδαίας

 • 21 Μαρτίου 2012, 08:09 | Αχιλλέας

  Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης» προτείνω όπως στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου προστεθεί παράγραφος με τίτλο «Ρυθμίσεις Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως ακολούθως:
  o Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.
  o Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου
  o Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.
  o Η εκπαίδευση εργαζομένων στων Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με τη χρήση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) δύναται να υλοποιείται από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, με απευθείας ανάθεση από Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι του ποσού της επιδοτήσεως που είναι δικαιούχος ο αναθέτων Δήμος ή δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, χωρίς το ποσό αυτό να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο της παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006.

 • 21 Μαρτίου 2012, 08:05 | ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Για το άρθρο 10 :
  Σχετικά με τους τακτικούς διαχειριστικούς ελέγχους των επιχειρήσεων , σημειώνουμε οτι μεγάλο μέρος της κακοδαιμονίας τους οφείλεται στο οτι είναι ανεξέλεγκτες ουσιαστικά . Αυτό οφείλεται κυρίως στην μικρή ελεγκτική εμπειρία των ελεγκτών που ορίζονται απο τα δημοτικά συμβούλια και που δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές , στις χαμηλές αμοιβές και την έλλειψη κανόνων ελέγχου . Θα πρέπει με ΠΔ να οριστεί το σύστημα και οι τομείς που πρέπει να ελεγχθούν σε μια δημοτική επιχείρηση , ώστε να είναι ο έλεγχος πράγματι διαχειριστικός και οχι φοροτεχνικός μόνο , ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του ελέγχου. Τα πορίσματα -εκθέσεις ελέγχου , να κοινοποιούνται οχι μόνο στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στην αρχή εποπτείας των ΟΤΑ και στον εισαγγελέα πλειμελειοδικών . Όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα , πρέπει να έχουν τον «φόβο των Ιουδαίων» . Επίσης , κάθε χρηματοδότηση απο οποιοδήποτε φορέα , προς την επιχείρηση , θα πρέπει να έχει σαν δικαιολογητικό και την έκθεση ελέγχου της προηγούμενης χρήσης , ώστε να μην δίνονται χρήματα σε ανίκανους να τα διαχειριστούν .

  Σχετικά με την δυνατότητα επιχορήγησης των κοινωφελών επιχειρήσεων απο τους Δήμους φορείς τους , όταν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τους , αυτό είναι «εγκληματικό» , γιατί αφήνονται στο «μαξιλάρι» του Δήμου οι δαπάνες των επιχειρήσεων κι έτσι κανείς δεν θα είναι συγκρατημένος στις δαπάνες του . Το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων γιατί είναι τυχαίο. Παραβιάζεται η αρχή του ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσενω του ίδιου τομέα πχ. Παιδικοί σταθμοί .

  Για τους εκκαθαριστές επιχειρήσεων που λύθηκαν . Πρέπει να απαλλαχθούν απο ευθύνες οι εκκαθαριστές σε δημοτικές ΑΕ , όπως και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις . Επίσης οι αμοιβές στους εκκαθαριστές να είναι σοβαρές .
  Εκτός απο τις οφειλές σε ΙΚΑ , Εφορία , προσωπικό , καμία άλλη υποχρέωση να μην μεταβιβάζεται στους Δήμους πριν την λήξη της εκκαθάρισης της επιχείρησης με αναδοχή κι αυτό αν αποδειγμένα η ίδια η υπο εκκαθάριση επιχείρηση δεν μπορεί απο τις απαιτήσεις της να πληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές , οι οποίες θα μεταβιβάζονται στον δήμο μονο αν έχουν ρυθμιστεί ήδη .
  Κατά την αναδοχή υποχρεώσεων απο τον Δήμο λυθείσας επιχείρησης και μετά το πέρας της εκκαθάρισης , πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ , να πληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτες με δικαιολογητικό την έκθεση του εκκαθαριστή και τον ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης και να μην εκκαθαρίζουν τις δαπανες αυτες με την λογική και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους ΟΤΑ κι αυτό γιατί οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν το λογιστικό των ΟΤΑ , αλλά τον δικό τους κανονισμό διαχείρησης . Σκοπός του νομοθέτη είναι να πληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές και οχι να μπλοκαριστούν στην γραφειοκρατία . Στόχος είναι η αξιοπιστία του δημοσίου και των ΟΤΑ και οχι να στέλνουμε ανθρώπους στα δικαστήρια . Αυτές οι δαπανες απο αναδοχή θα πρέπει να απεπλακούν ρητά απο προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο , εκτός κι αν είναι εξόφθαλμα παράνομες και εκτός σκοπού των επιχειρήσεων . ΠΧ. Μια κοινωφελής επιχείρηση να έκανε έργα ύδρευσης.
  Απο την ώρα που ο εκκαθαριστής τις αποδέχθηκε ως πραγματικές και υπαρκτές υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρώνονται .

  ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
  ΤΗΛ 6944718659

 • 20 Μαρτίου 2012, 19:40 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ

  Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, αποτελεί σήμερα το πρώτο και μοναδικό, επιτυχές στην εφαρμογή του, παράδειγμα υλοποίησης του θεσμού της «Ενεργού Πολεοδομίας» στη χώρα μας, όντας μια μεγάλη προσπάθεια και ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Ο οικισμός της ΖΕΠ, ενταγμένος στο σχέδιο πόλης της Κοζάνης, αναπτύσσεται, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, σε μια έκταση 550 στρεμμάτων, στις παρυφές της πόλη της Κοζάνης.
  Την συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη αλλά και την διαχείριση του οικισμού την έχει επιφορτιστεί η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό. Κύριος μέτοχος της ΔΕΠΕΠΟΚ είναι ο Δήμος Κοζάνης στον οποίο ανήκει το 98% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 2% ανήκει στην διαδημοτική επιχείρηση, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ).
  Η ΔΕΠΕΠΟΚ, ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.947/79 και στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο της αναθέτει την αρμοδιότητα και την ευθύνη υλοποίησης των έργων της ΖΕΠ Κοζάνης. Η αρχική Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου – ΔΕΠΕΠΟΚ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α120/1989 και η πρώτη τροποποίησή της στο ΦΕΚ B2573/2008. Επιπρόσθετα τα τέσσερα πρώτα άρθρα της σύμβασης επικυρώθηκαν με τον ν.2508/97 (ΦΕΚ Α124/1997).
  Η ιδιοκτησία των οικοπέδων στην ΖΕΠ, ανήκει στην ΔΕΠΕΠΟΚ, στην οποία παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης, με σκοπό την παραγωγή εσόδων από την εκμετάλλευσή τους (πώληση ή/και εκμίσθωση) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης της ΖΕΠ.
  Να σημειωθεί ότι στην αρχική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΠΕΠΟΚ υπήρχε πρόβλεψη για χρηματοδότηση της ΔΕΠΕΠΟΚ από το Ελληνικό Δημόσιο, που όμως ουδέποτε εφαρμόσθηκε ως εκ’ τούτου και με βάση το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της ΔΕΠΕΠΟΚ, αλλά και την πορεία της επιχείρησης όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της και μετά, η ακίνητη περιουσία της, αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου που της έχει αναθέσει το Ελληνικό Δημόσιο.
  Η ΔΕΠΕΠΟΚ, σήμερα, συνεπής στις υποχρεώσεις και στο σκοπό της, παρά τα τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα λειτουργικό οικισμό με πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκων, να ολοκληρώσει και να καταστήσει λειτουργικές όχι μόνο τις συμβατικές υποδομές δικτύων (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση & όμβρια) αλλά και υποδομές όπως το δίκτυο τηλεθέρμανσης και το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών – την μοναδική στην χώρας σε κλίμακα ενός ολόκληρου οικισμού εφαρμογή FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι).
  Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της η ΔΕΠΕΠΟΚ, βρέθηκε αντιμέτωπη πολλές φορές με θεσμικά ζητήματα απόρροια του γεγονότος ότι ουδέποτε εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπε ο ιδρυτικός της νόμος (ν.947/79), παρά το γεγονός ότι πολλά επιμέρους θέματα καθορίζονται από την προαναφερθείσα Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΠΕΠΟΚ. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό ήταν η μοναδικότητα της ΔΕΠΕΠΟΚ ως εταιρεία μικτής οικονομίας αναδόχου φορέα υλοποίησης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης.
  Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την άρση σημαντικών θεσμικών προβλημάτων που δημιουργούνται στην υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της ΔΕΠΕΠΟΚ στη ΖΕΠ Κοζάνης, θα θέλαμε να προτείνουμε τα παρακάτω:

  Να προστεθεί νέα παράγραφος (παρ. 4) στο άρθρο 107 του ν.3852/10
  «4. Υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες Ενεργού Πολεοδομίας συνεχίζουν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις μικτής οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.947/79, του ν.2190/20 και την εκάστοτε σύμβαση ανάθεσης του έργου ανάπτυξης Ζώνης Ενεργούς Πολεοδομίας που έχουν υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο όπως κάθε φορά ισχύει, ως επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού. Κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών των εταιρειών αυτών, όπως προκύπτουν και από τι συμβάσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 100.»

  Να τροποποιηθεί η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν3852/100 ως εξής:
  1.α. «… καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα …»

  Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
  Κωνσταντίνος Ισπόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

 • Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΥΠΠΥ) του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ) στη χώρα μας, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ απρόσκοπτα να λαμβάνει συνδρομές (της τάξεως των 500 εως 3.000 ευρω ετησίως!)από τους 135 Δήμους μέλη του, λόγω στρεβλώσεων του αρθρου 267 του Νόμου 3463/2006 (Κωδικας). Όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το Δίκτυο αυτό ΔΕΝ είναι ΝΠΔΔ αλλά είναι ΝΠΙΔ και γι’αυτό λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 2005 (ΜΕ ΜΕΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥΣ μετά από απόφαση των Δημοτικών τους Συμβουλίων, κατ’απαίτηση του Π.Ο.Υ). Η αδυναμία καταβολής της ετήσιας συνδρομης αφενός καταδικάζει τους Δήμους να μην είναι πλήρη μέλη του Δικτύου, αφετερου προκαλεί οικονομική ασφυξία στο Δίκτυο, αφού οι συνδρομές ειναι ο κύριος πόρος του, με κίνδυνο να σταματησει τη λειτουργία του.
  Το άρθρο 267, προσπαθώντας (ορθώς) να επιλύσει οριστικά το ζήτημα της δημιουργίας από κάθε μεμονωμένο Δήμο μιας Αστικής Εταιρείας την οποία στη συνέχεια συχνά μετετρεπε σε μηχανισμό παρακαμψης του κανονικού τρόπου προσλήψεων, σάρωσε και τη δυνατότητα των Δήμων να μετέχουν αποκλειστικά ως Δήμοι-μέλη, σε ευρύτερες διαδημοτικές Αστικές Εταιρείες όπως η αναφερόμενη η οποία μάλιστα έχει πιστοποιηθεί από τον Π.Ο.Υ ως το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα…
  Η Νομική μας Υπηρεσία διαμόρφωσε μια τροποποίηση που θεωρεί πως αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό και διευκολύνει τους κατα τόπους Επιτρόπους που σήμερα αρνούνται να εγκρίνουν αυτη τη δαπάνη. Σας γραφουμε στο τελος αυτού του σχολίου την τροποποίηση, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το ΔΣ του Δικτύου (Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης, Δημαρχος Αμαρουσίου) αλλά και από το ΔΣ της ΚΕΔΕ (Πρόεδρος Κώστας Ασκούνης, Δήμαρχος Καλλιθέας) και έχει κατατεθεί στις υπηρεσίες σας, αλλά χωρίς ανταπόκριση όπως φαίνεται και από το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο. Θα είναι κρίμα, για ένα τόσο απλό ζήτημα, να μην αντέξει τελικά το Δικτυο του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα και να κλείσει.
  Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:
  1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του Νόμου 3463/2006 ΦΕΚ Α’, 114), προστίθεται εδάφιο ως εξής :
  «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η προσχώρηση και συμμετοχή Δήμων σε υφιστάμενες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συσταθείσες αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, οι οποίες έχουν ως σκοπό την εν γένει προαγωγή της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης.»
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
  Σωτηρης Παπασπυρόπουλος
  Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

 • 20 Μαρτίου 2012, 13:59 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ

  Στο άρθρο 10 παράγραφο 14 απαιτείται να συμπληρωθεί η εξής διατύπωση στην τελευταία παράγραφο για να είναι δυνατή νομικά η αξιοποίηση του στόχου της

  Η κάλυψη των δαπανών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους (υφιστάμενο κείμενο) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ : με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός 3μηνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική εγκρισή του.Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου και κοινωφελούς ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

 • 20 Μαρτίου 2012, 11:47 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Το άρθρο 199 του 3852/2010 δυστυχώς δεν διαχώρισε αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις με σημαντικό έργο για τον πολίτη και κερδοφορία. Παρακαλώ στο παρόν νομοσχέδιο να διευθετηθεί η μη λύση των σημαντικών πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι μία τέτοια επιχείρηση η οποία επιπροσθέτως συντηρεί και χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί από ποιο κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά και από που θα χρηματοδοτείται για την συντήρησή του.
  Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι το μοναδικό διευρυμένο διαπιστευμένο εργαστήριο στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί τους Δήμους της περιοχής καθώς και πλήθος ιδιωτών και αγροτών. Μπορεί μία μετάβαση του Κέντρου Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, να εγγυηθεί ότι οι ευαίσθητες τεχνολογικά υπηρεσίες δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν ούτε μία ημέρα και Θα συνεχίσουν να προσφέρονται με την ίδια αποτελεσματικότητα η οποία ελέγχεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης;

 • 20 Μαρτίου 2012, 02:41 | Δημητρης Γιαλαμας

  a.Να διορθωθεί η διατύπωση της παρ. 15 του Σχεδίου ως ακολούθως;
  «15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 49 παρ. 4 Ν 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ρυθμίσεις……….. μέχρι 31-12-2012».

  b.Να επεκταθεί η ρύθμιση της παρ. 7 του αρθ. 109 του Ν 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 26 παρ. 6 Ν 3938/2011 και στις Α.Ε. ΟΤΑ των άρθρων 265 και 266 Ν 3463/2006 των οποίων εταίροι είναι ΟΤΑ ή και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι της 31-12-2012.

  c.Στην παρ. 1 του αρθ. 268 Ν 3463/2006 να συμπληρωθεί και με την περίπτωση ανάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου.

 • 19 Μαρτίου 2012, 18:38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

  Κύριε υπουργέ,

  ως κάτοικος του Δήμου Εορδαίας, ενός Δήμου που μαστίζεται χρόνια τώρα από την ανεξέλεγκτη ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της ύπαρξης και λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας, ζητώ στο παρόν άρθρο να προστεθεί ότι η Αμιγής Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», εξαιρείται από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010.

  Το Κέντρο Περιβάλλοντος κατάφερε τα τελευταία τέσσερα χρόνια να παρέχει στους πολίτες του Δήμου μας στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή που ζούμε, πλέον γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται και απαιτούμε καθαρότερο περιβάλλον.

  Επίσης άλλη μία σημαντική δραστηριότητα του κέντρου περιβάλλλοντος είναι η εκπόνηση της πρώτης διευρυμένης επιδημιολογικής μελέτης στο νομό Κοζάνης ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στους πολίτες της περιοχής μας.

  Κύριε Υπουργέ είμαι βέβαιη ότι δεν θα στερήσετε από κανέναν πολίτη του Δήμου Εορδαίας, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, το δικαίωμα να γνωρίζει τα επίπεδα ρύπανσης, να πληροφορείται από έναν επίσημο φορέα, με επιστημονική τεκμηρίωση, για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης και να αγωνίζεται για την βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ

 • Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

  Από τον Σεπτέμβριο του 1988, οπότε και ιδρύθηκε, λειτουργεί στο Δήμο της Κω η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. Επί μία 20ετία η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο της Κω καθώς ήταν διαρκώς κερδοφόρα.

  Ωστόσο, το 2009 η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών μετατράπηκε, με γνώμονα την επιχορήγησή της από το Δήμο, με το ΦΕΚ 2399/Β/1.12.2009 σε κοινωφελή επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών αντί για Α.Ε. όπως ήταν η εναλλακτική δυνατότητα που έδινε ο Κ.Δ.Κ.
  Το αποτέλεσμα ήταν μία συνεχώς ζημιογόνα λειτουργία που απαιτούσε τη διαρκή εκταμίευση πόρων από τον κεντρικό Δήμο.

  Εν συνεχεία με τον Ν. 3852/2010 και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αναγκαστήκαμε να συγχωνεύσουμε την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών με άλλες τρεις κοινωφελείς επιχειρήσεις του τομέα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΕΚ 577/Β/2.3.2012).

  Όπως γίνεται αντιληπτό τα αντικείμενα της νέας επιχείρησης δεν είναι μόνο ασύμβατα μεταξύ τους αλλά προκαλούν προβλήματα σε μία επιχείρηση την οποία με πολύ κόπο καταφέραμε να αναζωογονήσουμε οικονομικά, χωρίς επιχορήγηση, τον χρόνο που μας πέρασε (2011) και που έχει ήδη αναπτύξει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα αγοράζοντας δύο νέα λεωφορεία.

  Σε αυτή τη δύσκολη εποχή ζητάμε μία τροποποίηση των διατάξεων με στόχο την προστασία του δημοτικού χρήματος, καθώς μετατρέποντας την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών σε ανώνυμη εταιρεία, σπάει δια παντός ο ομφάλιος λώρος με τον κεντρικό Δήμο και τη «φάμπρικα» των επιχορηγήσεων.

  Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε το υφιστάμενο άρθρο του Ν. 3852/2010 καθώς και την προτεινόμενη τροποποίησή του.
  Υφιστάμενο Άρθρο του Ν. 3852/2010:

  Στο άρθρο 206 παρ. 7 του νόμου 3852/2010 αναφέρεται «Αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις σε νησιωτικούς δήμους, με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ.».

  Προτεινόμενη Τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου:
  «Σε νησιά που λειτουργούσαν αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου και μετετράπησαν ή συγχωνεύτηκαν σε κοινωφελείς, δύνανται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις ή να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες με την συμμετοχή ΝΠΙΔ ή του ΚΤΕΛ α.ε.»

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
  Είμαι βέβαιος πως με την εμπειρία σας και δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στη χώρα μας δεν θα στερήσετε από μία καθόλα κερδοφόρα και ιστορική επιχείρηση τη δυνατότητα της αυτόνομης ύπαρξης.

  Με εκτίμηση,

  Κώστας Καΐσερλης
  Δήμαρχος Κω

 • 19 Μαρτίου 2012, 13:22 | Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
  1. αποτελεί πανελληνίως τον μοναδικό φορέα ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας, ενώ δραστηριοποιείται σε μία περιοχή όπου είναι επιβεβλημένη η παρακολούθηση και η διαχείριση της οξυμένης αέριας ρύπανσης,
  2. αποτελεί σημαντική πηγή παροχής περιβαλλοντικών πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο με εκατοντάδες μελέτες διαθέσιμες στην βιβλιοθήκη του,
  3. διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης υδάτων το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή παρέχοντας προς κάθε ενδιαφερόμενο γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα,
  4. λειτουργεί εντελώς αυτόνομα απασχολεί ντόπιο επιστημονικό δυναμικό και δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό αφού η ίδια η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και από τις δραστηριότητες της καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα.

  Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, θεωρώ απαράδεκτο να κλείσει ΚΕ.ΠΕ., στερώντας από την πολύπαθη περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας ενός σημαντικότατου εργαλείου περιβαλλοντικής προστασίας και ταυτόχρονα θέσεων εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

  Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
  Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης

 • 19 Μαρτίου 2012, 13:02 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου η οποία θα αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, όπως αυτός προβέπόταν στον ΔΚΚ Ν. 3463/2006 , προκειμένου η ρυθμιση να συμβαδίζει με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες αλλά και προκειμένου να δύνανται οι εταιρείες αυτές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.
  Συγκεκριμένα το πρώτο στοιχείο του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/06 προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως :
  «β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.».

 • 19 Μαρτίου 2012, 12:31 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Να δοθεί η δυνατότητα σε πρώην αμιγής νομαρχιακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται απευθείας από το κράτος και δεν ήταν ζημιογόνες να συνεχίσουν την λειτουργία τους εφόσον εκτελούν ειδικού σκοπού δράσεις. Λόγω της βαρύτητας των δράσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος με βάση την ελεύθερη και αξιόπιστη ενημέρωση προτείνω την παρακάτω ρύθμιση στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου:

  «Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/98, και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/31-8-2011,) δεν εντάσσεται στις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010 και συνεχίζει να λειτουργεί μετά την λήξη των Ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής σε Ειδικού Σκοπού επιχείρηση ή σε Ανώνυμη Εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθόσον η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους ούτε και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

  Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου :
  http://www.kepekozani.gr/pdf/exairesh/exairesh_PS.pdf

  Κυριακή Αποστολίδου
  Πρόεδρος ΔΣ Κέντρο Περιβάλλοντος

 • 19 Μαρτίου 2012, 12:17 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Όσο αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ αντί να γίνει τροποποίηση του άρθρου 199 του ν. 3852/10 με προσθήκη –συμπλήρωση στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. θα μπορούσε στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 να προστεθεί αυτούσια παράγραφος 7 ως εξής:
  «7. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί, με την ίδια σχέση εργασίας, στους μετόχους δήμους και περιφέρειες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με απόφαση των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της λυόμενης εταιρείας, εφόσον οι ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθμού, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η ΠΕΔ και τα νομικά τους πρόσωπα κατέχουν αθροιστικά το 75% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η σύσταση των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του. Για τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».

 • 19 Μαρτίου 2012, 12:44 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Η κατωτέρω προσθήκη αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων. Η προσθήκη –συμπλήρωση συμβάλλει στο να μην υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.
  1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 199 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :
  6. Για το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ. καθώς και των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του Ν. 3463/06, που έχουν συσταθεί από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στα οποία συμμετέχουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πράξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
  Όσο αφορά το ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας καταθέτουμε μία πρόταση η οποία στοχεύει να καλύψει ένα σημαντικό κενό που θα δημιουργούνταν, σε σχέση με την προστασία των πολιτών από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε μία ευαίσθητη και σημαντικά επιβαρυμένη Περιφέρεια όπως η Δυτική Μακεδονία, ειδικά σε συγκεκριμένο τμήμα αυτής, λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των λιγνιτών της περιοχής και η οποία πρόταση έχει ως εξής:
  Στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής :
  «8. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων ρυθμισεων των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη, η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/98 και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/31-8-2011,) συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθόσον η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους ούτε και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 • 19 Μαρτίου 2012, 10:46 | Θεοφανους Νεραντζής

  Στην περιοχή που ο Πολεοδόμος Δημήτρης Σταματογιαννοπουλος αναφέρθηκε ότι : Μπροστά στην ρύπανση της Πτολεμαιδας, η Ελευσίνα είναι «Παράδεισος», δεν πειράζουμε το ΚΕΠΕ. Το ενισχύουμε και με extra. Κοινοτικά Ευρωπαϊκά κονδύλια. Πολλαπλάσιαζουμε τους σταθμούς ελέγχου ρύπανσης, και το στελεχώνουμε κατάλληλα για εργαλείο ελέγχου σε realtime mode διότι τώρα εγκληματεί η «κρατική» ΔΕΗ φανταστείτε τι θα γίνει με την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση;

 • 19 Μαρτίου 2012, 09:48 | Βρυζίδου Παρασκευή

  Το ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας είναι μία περιφερειακή επιχείρηση, με πολύ σημαντική συνεισφορά μέχρι σήμερα στα ζητήματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του πόσιμου νερού και των επιφανειακών υδάτων. Είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση παράγει συγκεκριμένο έργο δίχως να χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος.
  Οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε γίνει όλα τα τελευταία χρόνια αποδέκτες των πολύτιμων υπηρεσιών του ΚΕ.ΠΕ. μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η απόφαση να καταργηθεί αυτός φορέας θα ήταν καταστροφική καθώς η περιφέρεια θα έχανε ένα πολύτιμο εργαλείο που λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Ενδεικτικά μόνο μπορούμε να αναφέρουμε ότι το ΚΕΠΕ, δημοσιεύει μετρήσεις που γίνονται επί 24ωρης βάσης αναφορικά με την ποιότητα του αέρα σε 15 σταθμούς της περιοχής και απευθείας 24ωρη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα http://www.kepekozani.gr/ . Πολύτιμη είναι επίσης η συνεισφορά του στην εκτεταμένη επιδημιολογική μελέτη που έχει κάνει σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα συμμετέχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων που αφορούν στο περιβάλλον. Συνεχείς είναι επίσης οι επισκέψεις σχολείων της περιοχής για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των νέων. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να διευκρινιστεί στο άρθρο 10, ότι η αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος» (ΚΕ.ΠΕ), δεν εντάσσεται στο άρθρο 199 του νόμου 3852/2010. Σύμφωνα λοιπόν και με πρόσφατη απόφαση που λάβαμε ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να εξαιρεθεί το Κέντρο Περιβάλλοντος από το σχετικό νόμο και να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.
  ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 • 18 Μαρτίου 2012, 21:57 | Ανδρέας Αθανασιάδης

  To ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πρόκειται να κλείσει λόγω αυτού του Νομοσχεδίου.
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!
  Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τη σημαντικότατη και καταλυτική παρέμβασή του στην πληροφόρηση της περιοχής , ιδιαίτερα του ευρύτατου λεκανοπεδίου Κοζάνης-Φλώρινας , όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ ΑΕ.
  Το ΚΕΠΕ ήταν εκείνο , που κάλυψε και καλύπτει την αναγκαιότητα της κοινωνίας των πολιτών να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τα επίπεδα ρύπανσης , να πληροφορούνται από ένα επίσημο θεσμό για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης ,με απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση και υπευθυνότητα.
  Είμαι δάσκαλος , στο χωριό Ποντοκώμη Κοζάνης, 1,5χλ πλησίον του ΑΗΣ Καρδιάς και του αντίστοιχου ορυχείου. Επίσης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος. Μέσα από την ενημέρωση, μα κυρίως μέσα από τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΚΕΠΕ, στους επίσημους φορείς (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δήμους κλπ) και στην ίδια τη ΔΕΗ ΑΕ, κατορθώθηκε (καταλυτική η συμβολή του ΚΕΠΕ) να υπάρξει –για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια- μια πρώτη συνεννόηση , κάποιες πρώτες παρεμβάσεις κατά τις ημέρες υψηλών υπερβάσεων (200% τουλάχιστον πάνω από τις επιτρεπτές).
  Με την ύπαρξη και λειτουργία του ΚΕΠΕ δόθηκαν στην περιοχή επιπλέον μέρες καλύτερου περιβάλλοντος και για πρώτη φορά οι πολίτες είδαμε αναφαίρετα δικαιώματά μας να στηρίζονται και να διεκδικούνται.
  Με τις επιτόπιες επισκέψεις των λειτουργών του ΚΕΠΕ στα σχολεία μας , βελτιώθηκε η αίσθηση ασφάλειας των παιδιών της περιοχής, έναντι μιας ανέλεγκτης ρύπανσης , που μόνο αυτή είχε δικαιώματα, έναντι όλου του υπόλοιπου πληθυσμού, που ήταν υποχρεωμένος να υφίσταται δουλικά την ετεροκαθοριζόμενη μοίρα του.
  Οι λειτουργοί του ΚΕΠΕ , πρόσφατα μας πληροφόρησαν και για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα , που αφιλοκερδώς ετοιμάζει το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, και αφορά την δημιουργία μοντέλου «πρόβλεψης φαινομένων οξυμένης ρύπανσης». Η κοινωνία ένιωσε απόλυτη ανακούφιση και το αναμένει με αγωνία. Επίσης , όλα μα όλα τα χωριά και κωμοπόλεις του ενεργειακού λεκανοπεδίου, οι σύλλογοι περιβάλλοντος και οι πολίτες , αναγνωρίζοντας την καταλυτική συνεισφορά του ΚΕΠΕ, ζητούν την επέκταση του δικτύου του σε κάθε πληττόμενο οικισμό, ταυτίζοντας την πρόσδεσή τους στην ομπρέλα του ΚΕΠΕ με το πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμά τους σε ένα καθαρότερο Περιβάλλον.
  Ειλικρινά, η διασφάλιση αυτού του πρωταρχικού δικαιώματος , επιτυγχάνεται στην περιοχή μας μόνο δια της λειτουργίας, ή μάλλον της ενίσχυσης της λειτουργίας του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας.
  Το κλείσιμο του ΚΕΠΕ σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία, συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών , ενταφιασμό της πρόσβασής τους στην αναζήτηση των αιτιών της ρύπανσης και της οργάνωσης της κοινωνίας (θεσμικά και συλλογικά) στην κατεύθυνση βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει. Κλείσιμο του ΚΕΠΕ ισοδυναμεί με απόλυτη οπισθοδρόμηση θεμελιακών δικαιωμάτων, που –δυστυχώς- μόλις πρόσφατα (δια του ΚΕΠΕ) αρχίσαμε (στη Δυτική Μακεδονία) να απολαμβάνουμε.
  Με σεβασμό
  Ανδρέας Αθανασιάδης
  Δάσκαλος, κάτοικος Ποντοκώμης
  τηλ. 6975907558

 • Αναφορικά με το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ύπαρξη εταιρείας [αμιγούς ή και με συμμετοχή των ΠΕΔ, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων] για θέματα περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας.
  Ειδική αναφορά και οδηγός είναι το ΚΕΠΕ [Κέντρο Περιβάλλοντος] της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – σε συνέχεια της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης – που είναι μια επιχείρηση που ασχολείται εμπράκτως με την ποιότητα του αέρα, υδάτων και συμμετέχοντας και αξιοποιώντας παράλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί και υπήρξαν επενδύσεις με δημόσιους πόρους επειδή ο χώρος δραστηριοποίησης του είναι η Δυτική Μακεδονία, η πιο πιεσμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας δεδομένης της ύπαρξης των ανοικτών ορυχείων λιγνίτη και όχι μόνο [παρ. 1].
  Ως ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουμε στο Διοικητικό του Συμβούλιο συνεισφέροντας διαχρονικά στην ουσία της λειτουργίας του που είναι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο Δ.Σ. συμμετέχουν και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ ακριβώς λόγω της βαρύτητας που δίνουν οι θεσμικοί φορείς στη λειτουργία του από την αρχή της ιδρύσεως του.
  Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΕ έχει δίκτυο μέτρησης online ρύπων με εγκατεστημένο δίκτυο σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επενδύσεις αρκετά σημαντικές σε επίπεδο περιφέρειας

  Πρόταση:

  Α. Επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ψηλά στην agenda επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης ύπαρξης μιας δομής ανάλογης του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο περιφέρειας που θα είναι ευέλικτη, με συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παρεμβάσεων των περιφερειών και της υποβοήθησής των φορέων για περιβαλλοντικά ζητήματα.
  Β. Εάν το παραπάνω, αυτονόητο για εμάς στη Δυτική Μακεδονία και στο ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο παρόν νομοσχέδιο, τότε επιβάλλεται ονοματισμένα, ως αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας, «οδηγός» για την μελλοντική εφαρμογή της πρότασης [Α], να συνεχίσει τη λειτουργία του πιλοτικά ώστε να αξιολογηθούν σε μεταγενέστερη φάση τα αποτελέσματα του.

  Παραπομπές:

  [παρ. 1]: Ακριβώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία έχουν διατυπωθεί μεταξύ άλλων και «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου (30-9-2011)» [http://tdm.tee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=261:-30-9-2011&catid=47:2011-03-22-11-26-18&Itemid=94]

  [παρ. 2]: Στο http://www.kepekozani.gr φαίνεται και η αξιολόγηση με μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και με αυτό ως εργαλείο γίνονται παρεμβάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει γίνει πληθώρα αναφορών και από το Συνήγορο του Πολίτη για θέματα περιβάλλοντος.

  Δημήτρης Μαυροματίδης
  Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας

 • 18 Μαρτίου 2012, 19:00 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Πρέπει το νομοσχέδιο να προβλέπει την συνέχιση λειτουργίας πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων οι οποίες εκτελούν σημαντικό έργο στην προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος. Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκτελεί έργο υψηλής γνώσης και τεχνολογίας για την προστασία του πολίτη με εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ούτε μια στιγμή. Πόσο μάλλον σε μία διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες. Παρακαλώ να μελετήσει κάποιος τον τρόπο διατήρησης επιχείρησης ειδικού σκοπού όπως το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 • 18 Μαρτίου 2012, 17:20 | Στέλλα Κεντεποζίδου

  Σε αυτό το νομοσχέδιο θεωρήσαμε όλοι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλέψη για το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω των σημαντικών για τον πολίτη δράσεων του, οι οποίες η εμπειρία έδειξε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον στενό δημόσιο τομέα.
  Για ποιο λόγο να διαλυθεί μία δομή η οποία συνεισφέρει σημαντικά στη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας;
  Παρακαλώ κάποιος να μελετήσει με ποιο τρόπο μπορούν να μεταφερθούν δράσεις απαραίτητες από το νόμο (π.χ. παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ποιότητας) σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες για χρόνια δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα αυτονόητα.
  Παρακαλώ κάποιος να απαντήσει για ποιο λόγο διαλύουμε κάτι το οποίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς κόστος στο κράτος;

 • 18 Μαρτίου 2012, 12:24 | Σφήκας Αθανάσιος, Χημικός Μηχανικός MSc

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας αυτοδύναμος οικονομικά και κερδοφόρος επιστημονικός φορέας ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό. Από την ιδρυσή του μέχρι σήμερα παρέχει με συνέπεια ανεκτίμητες υπηρεσίες και λύσεις στην τοπική κοινωνία (και όχι μόνο) που τόσο πολύ υποφέρει από την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

  Το έργο που επιτελεί το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι αδιαμφισβήτητο όλα αυτά τα χρόνια και αναγνωρίζεται όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων διαθέτει το πρώτο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 εργαστήριο χημικών αναλύσεων στην περιοχή και μετρητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αποτελεί τον εγγυητή της αξιόπιστης παρακολούθησης της ποιότητας τόσο των υδάτων (πόσιμων και επιφανειακών)όσο και της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Δυτική Μακεδονία μέσω του δικτύου σταθμών που έχει αναπτύξει. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στους πολίτες και την ευαισθητοποίηση, τη γνωμοδότηση σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αφορούν το περιβάλλον συνθέτουν μια μικρή μόνο διάσταση της προσφοράς του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

  Το εύλογο ερώτημα που προκύπει και χρειάζεται άμεση απάντηση από τους ιθύνοντες είναι ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ?

  Σε κάθε περίπτωση η επιτακτική απαίτηση του συνόλου της τοπικής αλλά και επιστημονικής κοινωνίας είναι ότι στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Νόμου θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί μια ρύθμιση που ξεκαθαρίζει ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δεν εμπίτει στο άρθρο 199 του Νόμου 3852/2010 και να εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας του.

 • 18 Μαρτίου 2012, 12:15 | Δημήτρης Μόρφος

  Σχετικά με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, προτείνω να δοθεί χρονικό περιθώριο σε πρώην αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν ειδικού σκοπού δράσεις ώστε να προσαρμοστούν σε άλλο καταστατικό π.χ. Ανώνυμης Εταιρείας.

 • 18 Μαρτίου 2012, 11:39 | Βασίλης Ευαγγελόπουλος, Φυσικός MSc, PhD

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 10, ότι η αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος» (ΚΕ.ΠΕ.), δεν εντάσσεται στο άρθρο 199 του νόμου 3852/2010.

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ(1) που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία: 2008/50/ΕΚ, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κλείνοντας το ΚΕ.ΠΕ. δεν θα διαθέτει ούτε ένα σταθμό. Άρα θα πρέπει άμεσα, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, να δαπανήσει ένα ποσό της τάξεως των 3 – 5 εκ. ευρώ προκειμένου να εναρμονιστεί με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  Το ΚΕ.ΠΕ. διαθέτει σε λειτουργία στην περιοχή 4 σταθμούς μέτρησης, ενώ μετά από Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας έχει την εποπτεία και την λειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή αποτελούμενο από 11 σταθμούς μέτρησης ποιότητας αέρα.
  Βασικός όρος του Μνημονίου είναι η ανάληψη της εποπτείας και λειτουργίας του δικτύου από το ΚΕ.ΠΕ. (με την παύση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ, παύει να ισχύει), το οποίο έχει την ευελιξία να αναθέτει τις εργασίες σε κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των οργάνων μέτρησης καθώς διατηρεί διαπιστευμένο εργαστήριο.
  Μέσω της ιστοσελίδας του (www.kepekozani.gr), διαχέει στους πολίτες την περιβαλλοντική πληροφορία από τους 15 σταθμούς, με κατανοητό τρόπο σε όλους. Έτσι ενημερώνει τους πολίτες (είναι υποχρέωση της Περιφέρειας σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία) για την ποιότητα του αέρα που αναπνέει, πράγμα απαραίτητο, ιδιαίτερα για άτομα με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.
  Σε μια τόσο περιβαλλοντικά βεβαρυμμένη περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία, είναι απαραίτητη η λειτουργία μιας επιχείρησης πρότυπο όπως το ΚΕ.ΠΕ το οποίο δεν χρηματοδοτείται από το κράτος και παράλληλα εξοικονομεί χρήματα για τον πολίτη.

  1. «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

 • 18 Μαρτίου 2012, 11:04 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ, Αντιπρόεδρος Κέντρου Περιβάλλοντος

  Το άρθρο 199 του 3852/2010 δυστυχώς δεν διαχώρισε αμιγής νομαρχιακές επιχειρήσεις με σημαντικό έργο για τον πολίτη και κερδοφορία. Παρακαλώ στο παρόν νομοσχέδιο να διευθετηθεί η μη λύση των σημαντικών πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι μία τέτοια επιχείρηση η οποία επιπροσθέτως συντηρεί και χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί από ποιο κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά και από που θα χρηματοδοτείται για την συντήρησή του.
  Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι το μοναδικό διευρυμένο διαπιστευμένο εργαστήριο στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί τους Δήμους της περιοχής καθώς και πλήθος ιδιωτών και αγροτών. Μπορεί μία μετάβαση του Κέντρου Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, να εγγυηθεί ότι οι ευαίσθητες τεχνολογικά υπηρεσίες δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν ούτε μία ημέρα και να συνεχίσουν να προσφέρονται με την ίδια αποτελεσματικότητα η οποία ελέγχεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης;

 • 18 Μαρτίου 2012, 09:51 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δεν θα ασχοληθώ με λεπτομέρειες του νομοσχεδίου αφού υπάρχουν πιο ειδικοί απο εμένα να μπουν και να σχολιάσουν.θα ήθελα μόνο να καταθέσω την εμπειρία μου όσον αφορά τη λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας.
  Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ οι πληροφορίες που υπήρχαν για την ποιότητα του αέρα της περιοχής προέρχονταν απο ένα σταθμό του ΤΕΙ Κοζάνης και απο διάφορους σταθμούς της ΔΕΗ (ο μεγαλύτερος ρυπαντής της περιοχής)οι οποίοι ηταν χαλασμένοι και άσυντήρητοι με αποτέλεσμα οι πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση να ειναι ελειπείς και αναξιόπιστες.Με την λειτουργία των πρώτων σταθμών μέτρησης τους οποίους εγκατέστησε το ΚΕ.ΠΕ έχοντας πολλές φορές και αντιδράσεις απο τοπικούς άρχοντες άρχισε κάτι να αλλάζει στην περιοχή και μάλιστα οταν τελείωσε η εγκατάσταση σε όλη την λεκάνη της κρίσημης περιοχής ήρθαν τα πανω κάτω.Το μόνο που θα θυμίσω είναι το πόσες φορές η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε να περιορήσει ή και να σταματήσει τις δραστηριότητες της όταν η ρύπανση είχε φτάσει στο κόκκινο αφού ο χάρτης των εγκατεστημένων σταθμών που δείχνει τα επίπεδα ρύπανσης πλεόν είναι σε όλα τα τοπικά sites και ο κόσμος ενημερώνεται άμεσα και αξιόπιστα.
  Απο το παραπάνω και μόνο γεγονός πρέπει το νομοσχέδιο να προβλέπει την συνέχιση λειτουργίας πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων οι οποίες εκτελούν σημαντικό έργο στην προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος. Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκτελεί έργο υψηλής γνώσης και τεχνολογίας για την προστασία του πολίτη με εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ούτε μια στιγμή. Πόσο μάλλον σε μία διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες. Παρακαλώ να μελετήσει κάποιος τον τρόπο διατήρησης επιχείρησης ειδικού σκοπού όπως το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
  ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

 • 18 Μαρτίου 2012, 08:13 | Ανδρέας Αθανασιάδης

  To ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πρόκειται να κλείσει λόγω αυτού του Νομοσχεδίου.
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!
  Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τη σημαντικότατη και καταλυτική παρέμβασή του στην πληροφόρηση της περιοχής , ιδιαίτερα του ευρύτατου λεκανοπεδίου Κοζάνης-Φλώρινας , όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ ΑΕ.
  Το ΚΕΠΕ ήταν εκείνο , που κάλυψε και καλύπτει την αναγκαιότητα της κοινωνίας των πολιτών να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τα επίπεδα ρύπανσης , να πληροφορούνται από ένα επίσημο θεσμό για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης ,με απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση και υπευθυνότητα.
  Είμαι δάσκαλος , στο χωριό Ποντοκώμη Κοζάνης, 1,5χλ πλησίον του ΑΗΣ Καρδιάς και του αντίστοιχου ορυχείου. Επίσης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος. Μέσα από την ενημέρωση, μα κυρίως μέσα από τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΚΕΠΕ, στους επίσημους φορείς (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δήμους κλπ) και στην ίδια τη ΔΕΗ ΑΕ, κατορθώθηκε (καταλυτική η συμβολή του ΚΕΠΕ) να υπάρξει –για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια- μια πρώτη συνεννόηση , κάποιες πρώτες παρεμβάσεις κατά τις ημέρες υψηλών υπερβάσεων (200% τουλάχιστον πάνω από τις επιτρεπτές).
  Με την ύπαρξη και λειτουργία του ΚΕΠΕ δόθηκαν στην περιοχή επιπλέον μέρες καλύτερου περιβάλλοντος και για πρώτη φορά οι πολίτες είδαμε αναφαίρετα δικαιώματά μας να στηρίζονται και να διεκδικούνται.
  Με τις επιτόπιες επισκέψεις των λειτουργών του ΚΕΠΕ στα σχολεία μας , βελτιώθηκε η αίσθηση ασφάλειας των παιδιών της περιοχής, έναντι μιας ανέλεγκτης ρύπανσης , που μόνο αυτή είχε δικαιώματα, έναντι όλου του υπόλοιπου πληθυσμού, που ήταν υποχρεωμένος να υφίσταται δουλικά την ετεροκαθοριζόμενη μοίρα του.
  Οι λειτουργοί του ΚΕΠΕ , πρόσφατα μας πληροφόρησαν και για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα , που αφιλοκερδώς ετοιμάζει το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, και αφορά την δημιουργία μοντέλου «πρόβλεψης φαινομένων οξυμένης ρύπανσης». Η κοινωνία ένιωσε απόλυτη ανακούφιση και το αναμένει με αγωνία. Επίσης , όλα μα όλα τα χωριά και κωμοπόλεις του ενεργειακού λεκανοπεδίου, οι σύλλογοι περιβάλλοντος και οι πολίτες , αναγνωρίζοντας την καταλυτική συνεισφορά του ΚΕΠΕ, ζητούν την επέκταση του δικτύου του σε κάθε πληττόμενο οικισμό, ταυτίζοντας την πρόσδεσή τους στην ομπρέλα του ΚΕΠΕ με το πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμά τους σε ένα καθαρότερο Περιβάλλον.
  Ειλικρινά, η διασφάλιση αυτού του πρωταρχικού δικαιώματος , επιτυγχάνεται στην περιοχή μας μόνο δια της λειτουργίας, ή μάλλον της ενίσχυσης της λειτουργίας του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας.
  Το κλείσιμο του ΚΕΠΕ σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία, συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών , ενταφιασμό της πρόσβασής τους στην αναζήτηση των αιτιών της ρύπανσης και της οργάνωσης της κοινωνίας (θεσμικά και συλλογικά) στην κατεύθυνση βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει. Κλείσιμο του ΚΕΠΕ ισοδυναμεί με απόλυτη οπισθοδρόμηση θεμελιακών δικαιωμάτων, που –δυστυχώς- μόλις πρόσφατα (δια του ΚΕΠΕ) αρχίσαμε (στη Δυτική Μακεδονία) να απολαμβάνουμε.
  Με σεβασμό
  Ανδρέας Αθανασιάδης
  Δάσκαλος, κάτοικος Ποντοκώμης Κοζάνης
  τηλ. 6975907558

 • 17 Μαρτίου 2012, 21:45 | Γιώργος Πάντος, Ακτινοφυσικός

  Σε μια περιοχή ιδιαίτερα επιβάρυμένη απο τη λειτουργία της ΔΕΗ, το ΚΕΠΕ Κοζάνης προσφέρει σημαντικό έργο όσον αφορά τη συλλογή μετρήσεων για τους ρύπους και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ είναι ένας φορέας που συμμετέχει στην εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τις επιπτώσεις στην περιοχή. Κάτι που απο το 1960 που λειτουργεί η ΔΕΗ στην περιοχή δεν έγινε.

  Ο νόμος χρήζει τροποποιήσης ως προς το αντικείμενο των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που καταργούνται.

 • 17 Μαρτίου 2012, 20:12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΑΣ

  Το ΚΕ.ΠΕ. είναι μία περιφερειακή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, που λόγω Καλλικράτη πρόκειται να κλείσει. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!!

  Το ΚΕ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα, αυτόνομη επιχείρηση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ απευθείας από το κράτος.
  Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στις επόμενες γενιές. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι η διάδοση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα, των νέων ανθρώπων, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη λήψη μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Φλώρινας – Πτολεμαϊδας – Κοζάνη.
  Την αναγκαιότητα διατήρησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο σημαντικές δομές για το περιβάλλον που υπάρχει στο ενεργειακό λεκανοπέδιο- στην καρδιά της εξόρυξης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ. Στην αναγκαιότητα διατήρησης του ΚΕΠΕ, εκφράζον την αγωνία τoυs και οι φορείς, αλλά και των κάτοικοι της περιοχής για το μέλλον του ΚΕΠΕ.
  Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ είναι η μοναδική επιχείρηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα σε λειτουργία και θέλουμε θετική απάντηση του υπουργού και του υφυπουργού Εσωτερικών.

 • 17 Μαρτίου 2012, 19:37 | Nικος

  Στηρίζουμε το δικαίωμα για ενημέρωση σχετικά με την Ποιότητα του Περιβάλλοντος.
  Στηρίζουμε το δικαίωμα για ενημέρωση της Ποιότητας του Αέρα που αναπνέουμε.
  Στηρίζουμε τη συνέχιση της εκτεταμένης επιδημιολογικής μελέτης που ξεκίνησε το Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Ζούμε κ εργαζόμαστε στη περιοχη κ θεωρω πως πρέπει να ενημερωνομαστε για τις συνθηκες της ρύπανσης της περιοχης απο αξιόπιστους φορεις οπως είναι το ΚΕ.ΠΕ.

 • 17 Μαρτίου 2012, 11:57 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΔΩΝΑ

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι μία περιφερειακή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου που πρόκειται να κλείσει λόγω αυτού του Νομοσχεδίου.
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!!
  Το ΚΕ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα, αυτόνομη επιχείρηση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το κράτος.
  – ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΡΓΟ για την ενημέρωση του κόσμου για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ίσως της πιο επιβαρυνμένης περιοχής της Ελλάδας.
  – Αναλύσεις των ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ στο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
  – 24ωρες μετρήσεις της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΣ σε 7 σταθμούς της περιοχής και απευθείας 24ωρη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα http://www.kepekozani.gr/
  – Εκτεταμένη ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
  – Ευρωπαΐκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στο περιβάλλον.
  – Συνεχείς επισκέψεις σχολείων της περιοχής για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των νέων.
  Γ Ι Α Τ Ι Ν Α Κ Λ Ε Ι Σ Ε Ι;

 • 16 Μαρτίου 2012, 15:33 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Καλό θα ήταν να προβλεφθεί σχετική παράγραφος για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Εκλεγμένων Περιφερειών της χώρας, όπου να προβλέπεται η απευθείας ανάθεση σε αυτές από τις Περιφέρειες – μετόχους τους στο ύψος των 60.000€, κατ΄αντιστοιχία του Άρθρου 268 του 3463/06 για τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν εργαλείο επιτάχυνσης των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων.

 • 16 Μαρτίου 2012, 15:34 | Ιωάννης Αγγελόπουλος

  1. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, γίνεται αναφορά στη σύσταση, τροποποίηση και λύση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. Ουδεμία όμως αναφορά γίνεται για την ανάκληση αποφάσεως λύσης και αναβίωσης τους, ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, όπως άλλωστε προβλέπει το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ανάκληση νόμιμης πράξης) και κατ’ αναλογία της παρ. 4 αρθ. 47α ΚΝ 2190/1920 «Περί Α.Ε.».
  Προτείνεται όπως στην παρ. 7 αρθ. 9 της ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/50891/10-9-2007 (ΦΕΚ 1876/Β/14-9-2007) συμπεριληφθεί πέραν των οριζομένων για διάλυση λόγω λήξης ή πτώχευσης και η περίπτωση «ανάκλησης απόφασης λύσης κοινωφελούς επιχειρήσεως με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αν δεν έχει αρχίσει η διαδικασία διανομής της περιουσίας της».
  2. Στην παρ. 15 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, γίνεται αναφορά στην παρ. 7 αρθ. 109 του Ν 3852/2010. Επειδή η παρ. 7 του αρθ. 109 Ν 3852/2010 που προστέθηκε με την παρ. 6 του αρθ. 26 του Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31-3-2011) έχει ως ακολούθως «7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων» δεν συνάγεται συμπέρασμα με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ας επαναξετασθεί.

 • 16 Μαρτίου 2012, 10:28 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  Υπάρχουν επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που επιχειρεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 10.
  Παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης αποτελεί η ¨Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ζακύνθου Α.Ε.¨ η οποία είχε (βρίσκεται σε εκκαθάριση) ως μετόχους το Σύνδεσμο Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου και πέντε (5) Καποδιστριακούς Δήμους του νησιού.

  Η προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου αυτής του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να περιλάβει και αυτής της μορφής επιχειρήσεων είναι η εξής:

  1. Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ α) των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ 410/95, β) των επιχειρήσεων των ΟΤΑ του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 και γ) των Κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 254 του Ν.3463/06, που λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31-12-2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α) και γ) υποχρεωτικά από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει, ενώ για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β) η εξόφλησή τους γίνεται από τους ΟΤΑ ή φορείς ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει με αποφάσεις του Δημοτικού και Διοικητικού Συμβουλίου τους αντίστοιχα.
  Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων