Άρθρο 17:Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού

1.α. Οι ετήσιες εισφορές των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους δήμους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος διαχείρισης. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν 3854/2010 και της ΚΥΑ 2527/2009. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τα τέλη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε.
β. Οι ετήσιες εισφορές δύναται να επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε ΦΟΔΣΑ που έχει συγχωνευθεί και τα περιουσιακά στοιχεία των δήμων ή άλλων νομικών προσώπων, που ασκούσαν αρμοδιότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και περιέρχονται κατά χρήση ή κυριότητα στον περιφερειακό σύνδεσμο.
γ. Ειδικά για το πρώτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ετήσιες εισφορές των δήμων προς το ΦΟΔΣΑ νήσων, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μετά από πρόταση της οικείας περιφερειακής ένωσης δήμων.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α) αντικαθίσταται ως εξής:
« α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τους ΦΟΔΣΑ, αποτελεί μέρος των εσόδων των δήμων από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας.
β. Τα αναλογούντα ποσά των δήμων προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογούν στο δήμο και αποδίδονται στο δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α), εφόσον λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των οφειλόμενων ποσών στο ΦΟΔΣΑ. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ΚΑΠ του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ.
γ. Στις περιπτώσεις που οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης βάσει του άρθρου 17 του ν. 3389/2005, για την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών, επιτρέπεται να εκχωρούν έσοδά τους, που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους.».
3. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των φορέων ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό σύνδεσμο, οι περιφερειακοί σύνδεσμοι ΦΟΔΣΑ χρηματοδοτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από τους ΚΑΠ των δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ.
4.α. Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ή του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ νήσων, οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής ή και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις μελέτες, τις υπηρεσίες και τα έργα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2527/2009, δύναται να ανατίθενται στην οικεία περιφέρεια ύστερα από σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη.
β. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, μπορεί η οικεία περιφέρεια να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στον ΦΟΔΣΑ, όταν αυτός ενεργεί ως Αναθέτουσα αρχή κατά τις διατάξεις του ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232Α), όπως ισχύει. Στη σχετική απόφαση που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αναφέρονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, επιτροπές ή άλλα γνωμοδοτικά όργανα της περιφέρειας που παρέχουν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, τα οποία ενεργούν για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ ως Αναθέτουσας αρχής.
γ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως στον διαβαθμιδικό σύνδεσμο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
5.α Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «επεξεργασία» προστίθενται οι λέξεις «η μεταφόρτωση» και οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όργανα διοίκησης του συνδέσμου είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) εκλέγονται μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής μεταξύ των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των δήμων που είναι μέλη του εν λόγω συνδέσμου και εκπροσωπούν τους δήμους.
Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία, μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα τρία (3) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήμων. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από κάθε κατηγορία εκπροσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα μέλη της.
Ο πρόεδρος του συνδέσμου με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη του συνδέσμου, η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, η χρονική διάρκεια και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία του λεπτομέρεια.».
β. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ, καθώς και ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων περί ΦΟΔΣΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και στο σύνδεσμο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης και λειτουργίας του, εφαρμόζονται οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του ΚΔΚ.
γ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 που συγκροτήθηκε πριν την ισχύ του παρόντος , ισχύει για όλη τη διανυόμενη δημοτική και περιφερειακή περίοδο. Η εκτελεστική επιτροπή εκλέγεται για όλη την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο στην πρώτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 3979/2011 μετά τη λέξη «ΑΣΑ» προστίθενται οι λέξεις «σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιφερειακού σχεδίου στερεών αποβλήτων» και το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, η οργάνωση των συστημάτων μεταφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς, θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση των απαιτούμενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα σημεία υποδοχής, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη χερσαίων και ναυτιλιακών γραμμών και δρομολογίων καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».
7. Οι ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών τους μπορούν να συμμετέχουν, ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη, στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
8. Το μόνιμο προσωπικό καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύονται, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και του προσωπικού των δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ και απασχολείται στις οικείες υπηρεσίες, καθίσταται, αυτοδικαίως, από το χρόνο δημοσίευσης της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί συγχώνευσης, με την ίδια σχέση εργασίας, προσωπικό του περιφερειακού συνδέσμου. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από τον περιφερειακό σύνδεσμο μέχρι τη λήξη τους. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξή του στον περιφερειακό σύνδεσμο.
9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του συνδέσμου, ψηφίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει. Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, μπορούν να προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες του συνδέσμου που λειτουργούν σε άλλο οικισμό εκτός της έδρας του.
10. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος που συγχωνεύονται, περιλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του συνδέσμου, οι οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες.
11. Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ που έχουν ανατεθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του ν. 3536/2007 όπως ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης.
12. Για όσα θέματα διοίκησης και λειτουργίας του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ και του ΦΟΔΣΑ νήσων δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνδέσμων ΟΤΑ του κ.ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Οι διατάξεις των παρ. 4,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη αντίθετου περιεχομένου από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται. Όπου σε διατάξεις νόμων αναφέρονται οι φορείς της παρ.4 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010, από τη δημοσίευση του παρόντος νοούνται οι φορείς των άρθρων 16 και 17 του παρόντος.

 • 22 Μαρτίου 2012, 11:13 | ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ

  Στην παράγραφο 1α αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων. Δεν διευκρινίζεται όμως εάν θα πληρώνει και πώς θα προσδιορίζεται η οικονομική συμμετοχή ενός Δήμου-Μέλους του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, που δεν διαθέτει χώρο υποδοχής απορριμμάτων.

  Στην παράγραφο 1β αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων δύναται να επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε Φο.Δ.Σ.Α. Σε αυτήν την περίπτωση κακώς δεν επιβάλλεται να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων Φο.Δ.Σ.Α αλλά αφήνεται αυτήν την δυνατότητα στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α). Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 2527/2009, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα έναντι των Δήμων μελών τους.

  Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.

  Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας.

  Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ. Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ.

  Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας.

  Δηλαδή αντί η σχετική απόφαση να ληφθεί από το Δ.Σ του Φο.Δ.Σ.Α, δίνεται την ευχέρεια σε αυτόν που οφείλει (οικείο Δήμο) να αποφασίσει εάν θέλει να του παρακρατηθούν ενώ αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα.

  Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:
  α) Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη και διασφαλισμένη, με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.
  β) Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά.

  Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα στην κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από των παρακράτηση των ΚΑΠ, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προβλέψει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών.

  Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους.

  Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.
  Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.

  Τέλος, το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α δημιουργήθηκε από την ανάγκη μεταφοράς της τεχνογνωσίας και υποστήριξης των Φο.Δ.Σ.Α στην διαχείριση των σύνθετων έργων.

  Σήμερα 5 χρόνια μετά την δημιουργία του κοινή είναι η διαπίστωση του συνόλου των 47 μελών του, ότι η ύπαρξη του όχι μόνο είναι αναγκαία αλλά επιβάλλεται να διευρυνθεί η παρουσία του με την εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού που διαρκώς διευρύνεται λόγω της κατασκευής έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων.

  Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2007 και βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε και τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού.

  Να σημειώσουμε ότι ο Ν. 3688/2008 στο άρθρο 15, παράγραφο 7, προβλέπει την δημιουργία Πανελλαδικού οργάνου των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

  Στο προβλεπόμενο σχέδιο νόμου θα έπρεπε να προβλέπεται η ολοκλήρωση της θεσμικής αναγνώρισης του Δικτύου, σε συνέχεια του προαναφερόμενου νόμου για αυτόν τον σκοπό.

  Η λειτουργία του Δικτύου μπορεί να συνεχίσει μέσα από τον περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α της έδρας του το δε ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι το ελάχιστο δυνατό, όπως προβλέπει και το καταστατικό του.

 • 21 Μαρτίου 2012, 09:47 | Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Θέμα: Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα άρθρα 15, 16 και 17 του σχεδίου Νόμου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική-Ενσωμάτωση Οδηγίας 50/2009/ΕΚ».

  Κύριε Υπουργέ,

  Με ορισμένες διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 (Κεφ. Τρίτο) του υπό συζήτηση και ψήφιση σχεδίου Νόμου:

  α. Δημιουργούνται προϋποθέσεις συρρίκνωσης ή και ουσιαστικής κατάργησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ως αυτοτελούς Φο.Δ.Σ.Α. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, στη Διοίκηση του οποίου πλειοψηφεί ο Α΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  β. Δεν διασφαλίζεται η απαιτούμενη ευρεία συμμετοχή και διαφάνεια στη λήψη των στρατηγικής σημασίας αποφάσεων για την υλοποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α.

  Ειδικότερα:

  1. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15, (Όργανα Διοίκησης και αρμοδιότητες των οργάνων των Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟ.Δ.Σ.Α.), παρ. 3 και 4 οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες-υπηρεσίες-έργα που υλοποιούνται σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, μεταφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζει η ισχύουσα κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 2527/2009, στην Εκτελεστική Επιτροπή.

  Με την παρ.3β του άρθρου 211 του Ν.3852/2010 όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με την παρ. 5α του άρθρου 17 του σχεδίου Νόμου η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, δηλ. οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για τα έργα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής δίνονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
  Η αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερη σοβαρότητα των θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού και ειδικότερα για την Αττική, επιβάλλει την διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και ευρείας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και την αποτροπή συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη προσωπικής συναλλαγής. Γι αυτό και ζητάμε η αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες-υπηρεσίες-έργα που υλοποιούνται σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων να παραμείνει στο Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. 2527/2009.

  Η κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2527/7-1-2009 στο άρθρο 1, αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α., παρ.3 ορίζει.
  «Οι Φο.Δ.Σ.Α. ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ασκούν τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στο ν.3316/2005. Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του Κυρίου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις παραπάνω μελέτες, υπηρεσίες και έργα.»

  Σημειώνεται ότι ειδικά για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής είναι άνευ ουδεμίας αμφισβητήσεως «ιδιαίτερα σοβαρό» θέμα η υλοποίηση έργων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και δεν αρκεί η δυνητική πρόβλεψη που θέτει το ακροτελεύτιο εδάφιο της παρ.4 , του άρθρου 15 του σχεδίου Νόμου «Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί ένα θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέμψει στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.»

  Προτείνουμε συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 15, ως εξής:
  «3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  Καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των Δήμων Μελών του.
  Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου.
  Καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
  Ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
  Γνωμοδοτεί σε Δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις μελέτες, υπηρεσίες και έργα (δημοπράτηση και κατασκευή) που υλοποιούνται σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

  2. Δια της παραγράφου 6 του άρθρου 16 σε συνδυασμό με την παρ.5β του άρθρου 17, θεσμοθετείται η γενική δυνατότητα μετατροπής και του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενδεχόμενο που έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με την ως τώρα κείμενη ειδικότερη Νομοθεσία (π.χ. Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) όσο και με συνταγματικές διατάξεις.

  3. Με την παράγραφο 2γ του άρθρου 17 προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης εσόδων του Φο.Δ.Σ.Α., που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους προς αναδόχους συμπράξεων (π.χ. ΣΔΙΤ). Η διάταξη αυτή προφανώς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα η σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ., μπορεί να οδηγήσει σε εκμηδένιση των εσόδων πού είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., για την πληρωμή του προσωπικού του κ.λπ.
  Παράλληλα, η δυνατότητα εκχώρησης των εσόδων, καθιστά εκ των πραγμάτων κατασχετές τις εισφορές, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 του Α.Κ. Για να εξακολουθεί να λειτουργεί ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. θα πρέπει να αφαιρεθεί η διάταξη. Αν παραμείνει υπονομεύεται ευθέως το μέλλον του Φορέα.

  4. Η παράγραφος 4 εδάφια α και γ, του άρθρου 17 (σε συνδυασμό και με την ανωτέρω αναφερθείσα παρ.5β του ίδιου άρθρου η οποία προβλέπει την εφαρμογή όλων των διατάξεων του Σ/Ν και στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. χωρίς να αποκλείει κάποια) στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής ή και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Περιφέρεια Αττικής, ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα απόφασης, αναμφισβήτητα μπορεί να θεωρηθεί ως δυνατότητα καθολικής εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του ΦΟ.Δ.Σ.Α. στην Περιφέρεια.
  Δηλαδή, με την παρ.4 του άρθρου 17 ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μπορεί να εκχωρήσει στην Περιφέρεια Αττικής όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών που συγκροτούν το αντικείμενό του, τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την εργασία του προσωπικού του.
  Εάν οι υπηρεσίες και τα έργα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της κοινής Υ.Α. 2527/2009 ανατεθούν στην Περιφέρεια, που θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν ανατεθούν και τα νέα έργα που θα κατασκευαστούν με συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ., κατ’ ουσία ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ως Φο.Δ.Σ.Α. καθίσταται Νομικό Πρόσωπο άνευ αντικειμένου και άνευ ρόλου στα πεπραγμένα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που εκ του Νόμου αποτελεί την αρμοδιότητά του. Δηλαδή με απλά λόγια, με την παρ.4 του άρθρου 17 ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μπορεί να εκχωρήσει στην Περιφέρεια Αττικής όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών που συγκροτούν το αντικείμενό του, τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την εργασία του προσωπικού του.
  Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτσι μπορεί να καταλήξει φορέας χωρίς αντικείμενο και το προσωπικό του να οδηγηθεί στην απόλυση. Επομένως πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρη η παρ.4 του σχεδίου Νόμου.

  Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

  1. Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 15, ως εξής:
  «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις μελέτες, υπηρεσίες και έργα (δημοπράτηση και κατασκευή) που υλοποιούνται σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους»

  2. Τροποποίηση της παρ. 4γ του άρθρου 17:
  « γ. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του άρθρου 211 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει και στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος.»

  Κύριε Υπουργέ,
  Για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις μας στο σχέδιο Νόμου ισχύει το με αριθμ. πρωτ.:274/1-3-2012 έγγραφό μας που συνημμένα σας ξαναστέλνουμε και σας υπενθυμίζουμε το αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται καμία πρόταση που σας έχουμε καταθέσει για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

  Θέμης Μπαλασόπουλος Ιωάννης Τσούνης

 • 20 Μαρτίου 2012, 12:45 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
  Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
  Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας.
  Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ.
  Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ.
  Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας.
  Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:
  1. Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.
  2. Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προσδιορίσει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους.
  Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.