Άρθρο 27:Καθορισμός όγκου εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εργασία υψηλής ειδίκευσης που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων για υψηλή ειδίκευση έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαμβάνονται υπόψη, υποχρεωτικά, (α) σχετική γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του ΟΑΕΔ καθώς και (γ) εισήγηση από τις Περιφέρειες της χώρας, κατόπιν αιτήματος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας για προσωπικό υψηλής ειδίκευσης στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσδιορίζονται, ιδίως, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης. Με βάση τις ανωτέρω εισηγήσεις/γνώμες, οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση του θέματος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισπεύδει την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις, καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.