Άρθρο 16:Διαδικασία συγχώνευσης φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

1.α Σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι , που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι δήμοι που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.
β. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ, ή την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αρμοδιότητάς τους. Επιπροσθέτως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους στον περιφερειακό σύνδεσμο.
2. Η συγχώνευση των ανωτέρω φορέων ή η παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μετά από την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:
Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αρχές διοίκησης των φορέων της προηγούμενης παραγράφου 1α, ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν προβούν στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, τότε τους ορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του , στην οποία ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους, η οποία βαρύνει τον οικείο φορέα.
Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών διαβιβάζεται με ευθύνη των ιδίων στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και στον οικείο περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ.
3. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορέων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, υπό την ανωτέρω ιδιότητα σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον περιφερειακό σύνδεσμο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μια από αυτές.
4. Η συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών στον περιφερειακό σύνδεσμο, που ασκούν αποκλειστικά αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 16, συντελείται με την πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών(ΜΑΕ).
5. Οι δήμοι που ασκούσαν και αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, παραχωρούν στον οικείο περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ και χωρίς κανένα αντάλλαγμα, τη χρήση των πάγιων εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, καθώς και τον κινητό μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που έχει διατεθεί για τον ίδιο σκοπό. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του νέου ΦΟΔΣΑ. Σε κάθε περίπτωση, περιουσιακά στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί και παύουν να εξυπηρετούν το σκοπό του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, αποδίδονται στον οικείο δήμο. Για την παραχώρηση ή την απόδοση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
6. Ο περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του ν.3463/2006 εφόσον τούτο αποφασισθεί από όλα τα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του συνδέσμου. Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η εταιρεία που συστήνεται καθίσταται από το χρόνο σύστασής της καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδέσμου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μια από αυτές.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ που μετατρέπονται σε ΑΕ, καθίσταται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό της νέας εταιρείας. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία μέχρι τη λήξη τους. Για το μόνιμο προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 250 του ν. 3463/2006.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ, είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία μετατροπής του συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία.

 • 22 Μαρτίου 2012, 23:21 | ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 «εντός ενός μηνός ….ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων».

  Επίσης στις παρακάτω παραγράφους προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση των ΦοΔΣΑ με τη μορφή των ανωνύμων εταιρειών χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή τους. Όσο αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, αυτά περνούν αυτοδίκαια στον νέο περιφερειακό ΦοΔΣΑ.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να βεβαιώνει και να αποτιμά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ΦοΔΣΑ ΑΕ αφού δεν ακολουθείται η εκκαθάρισής τους. Επιπλέον, αμέσως μετά τη λύση τους, δεν θα υφίστανται τα αρμόδια όργανα (Δ.Σ., Γ.Σ.) για να συντάξουν και να ψηφίσουν τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, απογραφές, κλπ) για το τρέχον έτος όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Αφθαίρετα λοιπόν, χωρίς να βεβαιώνονται απο κάποιον περνάνε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στον νέο ΦοΔΣΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!

 • 22 Μαρτίου 2012, 11:03 | ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ

  Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.

  Η διατύπωση του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου εγείρει ερωτήματα ως προς τη συνταγματικότητα συγκεκριμένων προβλέψεών του.

  Εγείρεται κατ’ αρχήν το ερώτημα, αν η υποχρεωτική λύση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα χωρίς εκκαθάριση, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) και με την ισχύουσα υπ’ αρ. 2011/35/ΕΕ ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαδικασία συγχώνευσης των ΑΕ.

  Εγείρεται επίσης το ερώτημα, αν η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας.

  Εγείρεται τέλος το ερώτημα, αν η υποχρεωτική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του Συντάγματος, περί της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

  Σημειωτέον ότι κατά τη νομολογία (ΣτΕ 4066/2008, 2170/2002) οι ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ αποτελούν ιδιωτική τους περιουσία. Η πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου, της υποχρεωτικής παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ, χωρίς αποζημίωση, δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του Συντάγματος (περί δυνατότητας ίδρυσης αναγκαστικών συνδέσμων, δυνατότητα την οποία προφανώς δίνει το Σύνταγμα στο νομοθέτη), αλλά στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Συντάγματος, περί οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

  Εν ολίγοις, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του Συντάγματος, ο νομοθέτης προφανώς δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ τη δημιουργία αναγκαστικού συνδέσμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, και την υποχρεωτική συμμετοχή των ΟΤΑ σε αυτούς, σύμφωνα όμως με το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος δεν δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ την υποχρεωτική, και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, παραχώρηση περιουσιακών τους στοιχείων στους Συνδέσμους.

  Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και αποτελεί κομβικό σημείο για τους Δήμους – Μετόχους των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας, με αποτέλεσμα η τυχόν αυθαίρετη εφαρμογή στο συγκεκριμένο ζήτημα να καθιστά ορατό τον κίνδυνο προσβολής από τους θιγόμενους.

  Τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και όσα κατωτέρω αναλυθούν, καθιστούν κατανοητή την ανάγκη παράτασης της χρονικής προθεσμίας του εξαμήνου, που προβλέπεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των διαδικασιών δημιουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ σε επίπεδο περιφέρειας.

  Απαιτείται σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την πλήρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νομικών και πραγματικών προβλημάτων που θα ανακύψουν, προκειμένου η όλη προσπάθεια να αποδώσει αποτέλεσμα συμβατό με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.

  Προτείνεται η έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων των δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, προκειμένου να υπάρξει πλήρης, ακώλυτη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16, προβλέπεται ως πιθανό και επομένως θεμιτό, να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ΑΕ αντί Συνδέσμου.

  Εν τούτοις, δεν τους επιτρέπεται να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις ΠΡΙΝ προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποχρεωτική συγκρότηση του Συνδέσμου σε επίπεδο περιφέρειας.

  Επομένως, οι ΟΤΑ θα πρέπει πρώτα, και εντός εξαμήνου, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα δύνανται, αν το επιθυμούν, να εκκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής του Συνδέσμου που μόλις θα έχουν συγκροτήσει, σε ΑΕ.
  Η ρύθμιση αυτή προφανώς δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως εύλογη σκοπιμότητα. Θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα, από όσα επιθυμεί το σχέδιο νόμου να αντιμετωπίσει.

  Η πλέον απλή, λογική και πολιτικά νομιμοποιημένη δυνατότητα, η δυνατότητα δηλαδή να αποφασίσουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ για τη νομική μορφή του ΦΟΔΣΑ που θα δημιουργηθεί, ΠΡΙΝ αυτός δημιουργηθεί, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έστω ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου, απουσιάζει παντελώς και αναιτιολόγητα από το σκεπτικό του σχεδίου νόμου.

  Επιπλέον, (πρωτοφανές στην ελληνική νομοθεσία), για τη μετατροπή του Συνδέσμου που θα δημιουργηθεί, σε ΑΕ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους.

  Από το σχέδιο νόμου εν ολίγοις, δεν απουσιάζει μόνο η αιτιολόγηση ως προς τη νομική μορφή που επιβάλλεται ως προς τους υπό σύσταση ΦΟΔΣΑ. Απουσιάζει επίσης η στοιχειώδης δημοκρατική ευαισθησία που θα επέτρεπε τη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας, για τη νομική μορφή που οι ίδιοι θεωρούν προσφορότερη.
  Η οποιαδήποτε απόφαση για μετατροπή θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την θετική γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των Δήμων με πληθυσμιακά κριτήρια και όχι αριθμό Δήμων. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να βαρύνει εξίσου η ψήφος ενός Δήμου 100.000 κατοίκων με την ψήφο ενός Δήμου 3.000 κατοίκων.

  Επίσης, και σχετικά με την μετατροπή ενός Συνδέσμου σε Ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα εάν ένας Δήμος που δεν θέλει να συμμετάσχει σε Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της Ανώνυμης εταιρείας, να μείνει εκτός του Φο.Δ.Σ.Α με την υποχρέωση να συνεργάζεται μαζί του σε όλο το πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων.

 • 21 Μαρτίου 2012, 09:01 | Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Στη συνάντησή μας με την Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κα Φώφη Γεννηματά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012, μας δόθηκε το σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική πολιτική – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπου από μια πρώτη ανάγνωση διαπιστώσαμε ότι:

  1. Δεν περιέχονται διατάξεις που επανειλημμένα έχουμε καταθέσει για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

  2. Υπάρχουν διατάξεις που δημιουργούν προβλήματα και αλλάζουν το καθεστώς λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ειδικότερα:
  α. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12, παρ. 21 όπου προβλέπεται ότι μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να χρησιμοποιούν τα οχήματα και τα μηχανήματα των Δήμων και ιδιώτες.
  β. Στο άρθρο 16, παρ. 6 όπου προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν ως Φο.Δ.Σ.Α. και μετατρέπονται σε Α.Ε. ότι το προσωπικό καθίστανται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση προσωπικό της νέας Εταιρείας.

  γ. Η δυνατότητα που δίνεται καταργώντας στην ουσία διατάξεις του Ν. 3852/2010, οι Φο.Δ.Σ.Α. να μετατρέπονται σε Α.Ε. οδηγώντας ουσιαστικά τους φορείς διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιωτικοποίηση και εκατοντάδες εργαζόμενους υποψήφιους ανέργους.
  δ. Η μη συμμετοχή στο Δ.Σ. των Φο.Δ.Σ.Α. εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως άλλωστε προβλέπεται σε όλα τα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ., Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

  Κύριε Υπουργέ,

  Επειδή τα προβλήματα που ουσιαστικά τροποποιεί ή προωθεί για ψήφιση στο σχέδιο Νόμου το Υπουργείο σας είναι σοβαρά, ζητούμε όπως και πριν την κατάθεση του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να υπάρξει συνάντηση μαζί σας για την ενημέρωσή σας για τις αλλαγές που ζητούμε άλλα και την αποδοχή των προτάσεων μας για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

  Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης

 • 20 Μαρτίου 2012, 12:48 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.
  Ερώτηση: η υποχρεωτική λύση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)και με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ΑΕ;;
  Η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας;;
  Για ποιό λόγο τιμωρείτε τους ΟΤΑ που προχώρησαν σε έργο, επένδυση,σχεδιασμό, δημιούργησαν ΧΥΤΑ, απέκτησαν εξοπλισμό, και τώρα θα πρέπει να τον μοιραστούν με τους ΟΤΑ που αδιαφόρησαν, αμέλησαν, δεν έλαβαν κανένα μέτρο, δεν προχώρησαν σε καμία επένδυση, και τώρα θα απολαμβάνουν αβρόχοις ποσί, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, τα αποτελέσματα των προσπαθειών των ΟΤΑ που μόχθησαν;;;

  Στην παράγραφο 6: αφού θεωρείτε πιθανό και θεμιτό να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ-ΑΕ αντί για Σύνδεσμο, γιατί δεν τους επιτρέπετε να το αποφασίσουν ΠΡΙΝ την υποχρεωτική συνένωση;;
  Γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα να ξεκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής σε ΑΕ;; Ποιά είναι η σκοπιμότητα;;
  Και γιατί (ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ στην ελληνική νομοθεσία!!!) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους;;;