Άρθρο 14:Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων

1. Στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται, σε κάθε μια από αυτές, σύνδεσμος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας, με την επωνυμία που περιέχει τις λέξεις «ΦΟΔΣΑ Νήσων» ακολουθούμενες από το όνομα της οικείας περιφέρειας. Έδρα τους ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας. Ο ΦΟΔΣΑ νήσων διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρό του. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται, μεταξύ των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων των δήμων της οικείας περιφέρειας, από την οικεία περιφερειακή ένωση δήμων. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.
Ο ΦΟΔΣΑ νήσων είναι αρμόδιος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων της περιφέρειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ. Eιδικότερα εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις δράσεις αυτού για τα εν γένει θέματα διανησιωτικής πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θαλάσσιας μεταφοράς ΑΣΑ, εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών που παρέχονται σε διαδημοτικό επίπεδο και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειάς του.
Με την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές των δήμων κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος καθώς και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία του λεπτομέρεια.
2. Οι δήμοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, είναι πλέον αρμόδιοι μόνο για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειάς τους και για όσα θέματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ νήσων.

 • Σε νησιά η διαχείριση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων είναι άδικο να ανατίθενται σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ακόμα και στο Δήμο όταν υπάρχει οργανωμένη ΔΕΥΑ η οποία διαθέτει ικανό στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό όπως χημικούς μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς κ.α. και όταν οι περισσότερες εργασίες των εγκαταστάσεων διαχείρησης των στερεών αποβλήτων είναι συναφείς με τις εργασίες των ΔΕΥΑ όπως τα υγρά απόβλητα, οι εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, τα δίκτυα των βαρέων και η χημική σύνθεση των αποβλήτων.

  Με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας των ΧΥΤΑ αλλά και την υποστήριξη τους από υφιστάμενο έμπειρο επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προτείνεται:

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος νομοσχεδίου να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης δύνανται να μεταβιβάζονται στις ΔΕΥΑ των νήσων αρμοδιότητες διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων».

 • 21 Μαρτίου 2012, 10:08 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Προτείνεται για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να δημιουργηθεί ανά νομό ΦοΔΣΑ

  Για την Διαδημοτική Επιχείρηση Κεφαλονιάς
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ