Άρθρο 19:Λοιπές Διατάξεις

1. Το άρθρο 21 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας και αποτελείται από:
α. Τον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
β. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τους Προϊσταμένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
δ. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού ή τους οριζόμενους από αυτούς εκπροσώπους τους.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής του.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόματα.
3. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.
5. Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αμοιβή.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/ 2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου
συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.»
3. Όπου στο άρθρο 18 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α’/138) αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εννοείται το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι περιπτώσεις δ) και ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ Α/138) καταργούνται.
Στο άρθρο 18 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ Α/138) προστίθεται παράγραφος η οποία αριθμείται και έχει ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».
4.Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.3463/2006(ΦΕΚ Α΄102) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, ως πρόεδρο, τους δημάρχους των ενδιαφερόμενων δήμων και δύο (2) μηχανικούς οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού.
Αν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία εντός της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν τα Ειρηνοδικεία δεν υπάγονται εντός της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ειρηνοδίκης ορίζεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την οποία συγκροτείται και η επιτροπή του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και τα δύο από τα μέλη της.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 113 του ν.1892/1990, όπως είχε προστεθεί με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 και αντικατασταθεί με το άρθρο 23 του ν.3274/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονομικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει,
β) Δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της με τους αναπληρωτές τους και
γ) Τους προϊσταμένους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας με τους αναπληρωτές τους.».
6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δύναται να μισθώσει για τις ανάγκες στέγασης των συμβουλευτικών της κέντρων, κτίρια που ανήκουν στους Δήμους ή στις Περιφέρειες, ή σε Ανώνυμες εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στους Δήμους ή σε κληροδοτήματα που εποπτεύονται από Δήμους ή και Περιφέρειες. Η διάρκεια των μισθώσεων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του Ν.3130/2003, καλύπτει διάστημα μικρότερο των 12 ετών και συμφωνείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο διάρκειας του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δύναται να παρατείνει τη χρονική διάρκεια των ως άνω μισθώσεων εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι πόροι.
7. Στις Επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.3202/2003 (ΦΕΚ Α΄ 284) και της παραγράφου 2 του άρθρου 262 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), αντί του Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετέχει ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν.3463/2006, εφόσον δεν έχει συντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται με απόφαση του δημάρχου σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 του ν.3801/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησής του στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και μετέχουν υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπρόσωποι των τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και των εργαζομένων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με την ειδικότητα του βρεφονηπιοκόμου οι οποίοι είναι μέλη της ΠΟΕ ΟΤΑ και της ΠΟΠ ΟΤΑ, καθώς επίσης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

 • ΝΟΜΟΣ 3852/ ΦΕΚ Α 87/ 7-6-2010 ΑΡΘΡΟ 100 – Προγραμματικές Συμβάσεις

  Να τροποποιηθεί η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν3852/100 και να συμπεριληφθούν και τα επιστημονικά επιμελητήρια ως εξής:
  «…επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, τα επιστημονικά επιμελητήρια και τα παραρτήματα τους καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας…».

 • 21 Μαρτίου 2012, 08:36 | Αχιλλέας

  Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης» προτείνω:
  (α) Λήψη μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών, στο πλαίσιο συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα:
  • Στην προσθήκη διάταξης στην παρ. 6 περ. ε’ αρθ. 75 Ν 3463/2006 για τη δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για δράσεις εθελοντών που χρησιμοποιούν σε διάφορες ενέργειές τους καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας.
  (β) Δυνατότητα παροχής βοηθημάτων ή επιχορηγήσεων σε φορείς δομών τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων και ειδικότερα
  • Στην προσθήκη παραγράφου με αριθμό 5 στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 ως εξής: «Στα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος περιλαμβάνονται (α) Πιστοποιημένοι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2246/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει, (β) σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 και (γ) σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011 με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν και ενεργοποιούνται εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ συνεργαζόμενοι με αυτόν».

 • 20 Μαρτίου 2012, 02:28 | Δημητρης Γιαλαμας

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου Ιωάννη Αγγελόπουλου και συμπληρώνω ότι για τα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει πρόσθετα να προβλεφθεί

  (α) η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ πέρα από τις περιπτώσεις και τα όρια που προβλέπονται από την παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006, αφού πρόκειται για μη εκταμιευόμενα από τους Δήμους χρήματα, αλλά για ποσά που έχουν παρακρατηθεί για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτούς που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ

  (β) η δυνατότητα εκπαίδευσης αιρετών και στελεχών Δήμων από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εφόσον το πρόγραμμα, οι εισηγητές και η αξιολόγηση έχουν πρόσθετη πιστοποίηση από το ΕΚΔΔΑ (ίσως και με εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων),

  (γ) οι συμβάσεις των εισηγητών υλοποιουμένων προγραμμάτων, από πιστοποιημένους κατά περίπτωση εισηγητές μέσω των αντίστοιχων μητρώων, αποτελούν συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών εφόσον η ωρομίσθια αμοιβή τους αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν 2190/1994 όπως τροποποιημένος ισχύει και

  (δ) να τροποποιηθεί η παρ. 5 του αρθ. 268 Ν 3463/2006 προκειμένου σε Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης να είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και από άλλους Δήμους της οικείας Περιφέρειας αλλά και από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 • 19 Μαρτίου 2012, 10:51 | Αχιλλέας

  Αναφερόμενος στις προτάσεις του Γιάννη Αγγελόπουλου στα άρθρα 19 & 10 του Σχεδίου Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης», συμφωνώ μαζί του για την αναγκαιότητα:
  (α) Λήψης μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών, στο πλαίσιο συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα:
  • Στην προσθήκη διάταξης στην παρ. 6 περ. ε’ αρθ. 75 Ν 3463/2006 για τη δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για δράσεις εθελοντών που χρησιμοποιούν σε διάφορες ενέργειές τους καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας.

  (β) Δυνατότητα παροχής βοηθημάτων ή επιχορηγήσεων σε φορείς δομών τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων και ειδικότερα
  • Στην προσθήκη παραγράφου με αριθμό 5 στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 ως εξής: «Στα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος περιλαμβάνονται (α) Πιστοποιημένοι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2246/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει, (β) σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 και (γ) σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011 με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν και ενεργοποιούνται εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ συνεργαζόμενοι με αυτόν».

  (γ) Εκπαίδευση- επιμόρφωση αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ.
  • Προτείνω όπως στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου προστεθεί παράγραφος με τίτλο «Ρυθμίσεις Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως ακολούθως:
  o Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.
  o Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου
  o Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.
  o Η εκπαίδευση εργαζομένων στων Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με τη χρήση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) δύναται να υλοποιείται από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, με απευθείας ανάθεση από Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι του ποσού της επιδοτήσεως που είναι δικαιούχος ο αναθέτων Δήμος ή δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, χωρίς το ποσό αυτό να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο της παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006.

 • 16 Μαρτίου 2012, 16:59 | Ιωάννης Αγγελόπουλος

  Στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου
  Προτείνεται η διερεύνηση των ακολούθων ως προσθηκών:
  1. Ρητή αναφορά ως προσθήκη στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 της δυνατότητας των ΟΤΑ να χορηγούν επιχορηγήσεις και βοηθήματα (πάντα στο όριο που ορίζει ο Νόμος) και
  a. Σε πιστοποιημένους φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2446/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει.
  b. Σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 και
  c. Σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011.
  Με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν εντός των όρων του οικείου ΟΤΑ και συνεργάζονται με αυτόν σε κοινές δράσεις.
  2. Στο πλαίσιο της παρ. 6 περ. ε’ (Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 όπως συμπληρωμένο ισχύει, να προβλεφθεί- προστεθεί διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα στον οικείο ΟΤΑ να παρέχει
  a. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και
  b. Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων ή/ και ασθένειας σε εθελοντές που ενεργούν κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας του οικείου ΟΤΑ.
  3. Ειδικότερα για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΟΤΑ να διερευνηθούν τα ακόλουθα και να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Νόμου προκειμένου:
  • Να επιτευχθεί κοινό πλαίσιο χρηματοδότησης για τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας με αυτό που ισχύει για τα λειτουργούντα με τη μορφή της κοινωφελούς.
  • Να αντιμετωπισθεί η περίπτωση ανάληψης των δραστηριοτήτων ΚΕΚ που λειτουργούν με την μορφή ΑΕ. από τον οικείο Δήμο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου αυτού, όπως για τα ΚΕΚ που λειτουργούν με τη μορφή κοινωφελούς.
  • Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΤΑ, ανεξάρτητα νομικής μορφής, να δύνανται να λειτουργούν ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του οικείου Δήμου και να εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, το δε προσωπικό των ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί στον οικείο Δήμο να δύνανται να παρέχει τις υπηρεσίες τους στο οικείο ΚΕΚ.

  Ειδικότερα προτείνουμε όπως στο άρθρο 19 του υπό συζήτηση- επεξεργασία πολυνομοσχεδίου, προστεθούν οι ακόλουθες παράγραφοι:

  (α) Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.
  (β) Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου
  (γ) Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.