Άρθρο 18:Ρύθμιση θεμάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

1. Τα έσοδα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών κατατίθενται στο λογαριασμό του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τα έσοδα του προηγούμενου εδαφίου διατίθενται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3320/2005 (Α΄48) έξι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών μειώνονται σε δύο και οι λοιπές μετατρέπονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνεται προσωπικό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έξι μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Το προσωπικό αυτό παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αμέσως μόλις ο Γενικός Γραμματέας που το προσέλαβε αποβάλει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά του. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται οι αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε όσους ασκούν ανάλογα καθήκοντα από 1.9.2011, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων.
3. α.) Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 239 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγουμένων εδαφίων».
β.) Στο τέλος των παρ. 3 και 4 του άρθρου 239 του ν. 3852/2010 προστίθενται αντιστοίχως νέα εδάφια που έχουν ως ακολούθως:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, δεν ισχύει ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου».
4. Στο τέλος της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 3274/2004 (Α’ 195), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, είναι δυνατή επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες δημοσίου ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.»
5. Τα Συμβούλια Εθνικών Κληροδοτημάτων συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.
6. Η επιτροπή του άρθρου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.1892/1990 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με από το άρθρο 114, παρ.3 του ν.3978/2011 συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια κάθε περιφέρειας.
7. Η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του α.ν. 582/1968, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από τον οικείο νομίατρο.
8. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του ν.3879/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».
9. Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι ορίσθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1, περ. β΄ του ν.3905/2010 (Α 219), παρατείνεται από 1.1.2012 μέχρι την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Η προθεσμία της περ. α΄ της παρ.5 του άρθρου 26 του ν.3938/2011 (Α 61) , κατά το μέρος που αφορά τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, παρατείνεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 του ν.3528/2007 (Α 26), όπως ισχύουν H διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2012.
11. Η προθεσμία της περ.γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.3905/2010 (Α 219) κατά το μέρος που αφορά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 του ν.3528/2007 (Α 26), όπως αυτά ισχύουν.
12. Για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και έχει αποδοθεί σε οργανική μονάδα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. και ανατίθεται από το Γενικό Γραμματέα αυτής σε συγκεκριμένη οργανική της μονάδα και απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας της σύμβασης δημοσίου έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3669/2008, μελέτης ή υπηρεσίας του ν. 3316/2005, τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα καθορίζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ως εξής: α) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη, ή η υπηρεσία. β) “Διευθύνουσα Υπηρεσία” είναι το αρμόδιο Τμήμα της παραπάνω Διεύθυνσης γ) “Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της έδρας της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία ή σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά στο σύνολο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
13. Στo τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α’ 224), οι λέξεις «στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
14. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308) περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και διατίθενται αποκλειστικά για την αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών .
15. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :
«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δύναται να αφαιρούνται παράνομα διαφημιστικά πλαίσια και παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές που βρίσκονται στις περιοχές που ορίζεται με το άρθρο 2 του ν.2833/2000 (ΦΕΚ Α’ 150) και να καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων η δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης αυτών, κάθε άλλη, συναφής με την αφαίρεση, δαπάνη καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Ε.Α.Χ.Α Α.Ε και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως καταλογιστεί οι ανωτέρω δαπάνες και πρόστιμα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον δεν εκδοθεί η απόφαση αυτή και δεν αφαιρεθούν τα παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις ή επιγραφές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε στους ανωτέρω η σχετική έγγραφη ειδοποίηση.».
16. Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, εξαιρουμένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των περιφερειών στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, εξαιρουμένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 280 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης μελετών γενικών πολεοδομικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 24 του ν.2539/1997 γίνεται από τους δήμους ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:49 | Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

  Μια αυτοδύναμη και αυτοτελής αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από ενδιάμεσους επόπτες. Προτείνουμε την οριστική κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εισήγαγε ο νόμος «Καλλικράτης». Με την πρόταση αυτή απαντάμε συνολικά σε όλα τα θέματα που εισάγει το άρθρο 18 του παρόντος πολυνομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση καλύτερης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλει η ενίσχυση και ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από την κεντρική εξουσία, προς την αιρετή Περιφέρεια, που αποτελεί εξάλλου τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ώστε αυτό να περιοριστεί σε καθαρά επιτελικό ρόλο.
  Θέλουμε την ύπαρξη δύο ισχυρών βαθμών αυτοδιοίκησης, του Δήμου και της Περιφέρειας και τη μεταφορά στην Περιφέρεια όλων των αρμοδιοτήτων που σήμερα ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακόμα και εκείνων που σήμερα δεν μπορούν για συνταγματικούς λόγους να μεταβιβαστούν, όπως π.χ. τα Γενικά Πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ) ή τα Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.). Εναλλακτικά, θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση οι αιρετές Περιφέρειες να έχουν υποχρεωτικά εισηγητικό ρόλο για όλα τα θέματα που για συνταγματικούς λόγους παραμένουν έως σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Ο Ν. 3852/2010 διαμόρφωσε μια συγκεντρωτική δομή μέσα στις Περιφέρειες με συνέπειες τη μη αποτελεσματικότητα σε παραγόμενο έργο, τη γραφειοκρατία, τη μείωση άμεσης εποπτείας στα θέματα περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και τον περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε θεμιτό να υπάρχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ένα συλλογικό όργανο, το Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας αποφασιστικό ρόλο για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας, κυρίως περιβαλλοντικά και διαδημοτικά. Για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι θεμιτό να λειτουργούν Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων, με σαφείς κανόνες και αρμοδιότητες και μεταβαλλόμενη σύνθεση ανάλογη με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (τουριστική περιοχή, αγροτική περιοχή κλπ.).

 • 16 Μαρτίου 2012, 15:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ενώ στις αποκεντρωμένες διοικησεις είχε δοθεί περίοδος ανω του ενός έτους προκειμένου να κρίνουν νέους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καμία από αυτές δεν προχώρησε σε κρίσεις ως όφειλε. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού οι προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν κατά το δοκούν από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 δίνεται παράταταση της θητείας των τοποθετημένων προϊσταμένων μέχρι δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων. Αν σκεφτεί κάποιος ότι τα Συμβούλια αυτά τα συγκροτεί ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτό μεταφράζεται ότι ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δοιήκησης κρατάει τους προϊσταμένους που έχει ορίσει όσο καιρό επιθυμεί καταστρατηγόντας κάθε διάταξη περί αξιοκρατίας κλπ. ΝΤΡΟΠΗ.
  Δεν υπάρχει ούτε το πρόσχημα του όρισμού ενός χρονικού ορίζοντα για να γίνουν οι κρίσεις προϊσταμένων. Και μετά όλοι συζητούν για σωστή δημόσια Διοίκηση !!!