Άρθρο 07:Καταστατική θέση των αιρετών

1. Στην αρχή της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ημερών.».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 93 του ν.3852/10 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.»
3. Στο άρθρο 93 του ν.3852/10 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.».
4. Στην παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιώτικων περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουμένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο Περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του δικαιούται αντιμισθίας. Η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο ανά περιφερειακή ενότητα.
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στον περιφερειακό σύμβουλο της νησιωτικής περιφερειακής ενότητας της παραγράφου 1 του παρόντος καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας του αντιπεριφερειάρχη.».
5. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 183, παρ.1 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται και για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους που συμμετέχουν στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η άδεια απουσίας από την εργασία περιλαμβάνει τις ημέρες συνεδρίασης των ανωτέρω οργάνων, καθώς και τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής τους.
6. Η παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος εφόσον κατά την διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στον δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας.».
7. Στο τέλος κάθε μίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.».
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.».
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 181 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η αντιμισθία των αντιπεριφειαρχών είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσόν της διαφοράς και μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.».
10. Στο άρθρο 93 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«8. Επιτρέπεται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο υπηρετούν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη που βεβαιώνεται απ` το αρμόδιο όργανο διοίκησης. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:41 | Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

  Κατά την αρχική παρουσίαση του εν λόγω πολυνομοσχεδίου που δόθηκε για διαβούλευση στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης (ΕΝ.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε) υπήρξε η διατύπωση στο αρχικό άρθρο 6, παράγραφος 11 που προέβλεπε ότι:
  «Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα».
  Η διατύπωση αυτή αφαιρέθηκε από το νέο σχέδιο νόμου και επειδή τη θεωρούμε σημαντική προτείνουμε την επαναφορά της με την εξής συμπλήρωση:
  «Το ίδιο ισχύει για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011».

 • Επί της παραγράφου 3 του προτεινόμενου άρθρου «3. Στο άρθρο 93 του ν.3852/10 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ».

  να προστεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης έργου στα μέλη των Δ.Σ. και να γίνει «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη ή για εργασία που τους έχει ανατεθεί στα πλαίσια των καθηκόντων τους, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ».

 • Στη διόρθωση της παράγραφου 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 προτείνουμε το πληθυσμιακό όριο για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων να μετατραπεί σε 50.000 κατοίκους. Το όριο των 100.000 αφορά μόνο 17 Δήμους σε όλη τη χώρα (!) και είναι εντελώς αυθαίρετο αφού δε συνδέεται καν με τη γεωγραφική έκταση ενός Δήμου ή τον αριθμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, στοιχεία που δημιουργούν επιπλέον ευθύνες συντονισμού της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του και άρα απαιτούν την συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του.

  Γιώργος Κουλαουζίδης
  Ειδικός Σύμβουλος Δήμου Θέρμης

 • 21 Μαρτίου 2012, 13:05 | Χριστίνα Ξηρού

  Η θητεία των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων είναι μέχρι 31-12-2012 προτείνω η ισχύς της παρ.8 του άρθρου 7 να είναι από 1-1-2013 και όχι με την ψήφιση του νόμου προκειμένου να μην υπάρξει αλλαγή για λίγους μήνες στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετάταξη ή απόσπαση του προέδρου Δ.Σ σε δημόσια υπηρεσία στο Δήμο που έχει εκλεγεί.

 • 21 Μαρτίου 2012, 12:04 | ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Κατά την εκλογική διαδικασία του 2010 και με την εφαρμογή του Καλλικράτη, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, εκλέχθηκαν 7 παρατάξεις με αντίστοιχη αντιπροσώπευση 29, 9, 4, 4, 1, 1, 1 δημοτικών συμβούλων. Μετά από μόλις 7 μήνες λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, διεγράφησαν από το Δήμαρχο, 9 δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκαν στην πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη.
  Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος υποχρεούται στην ενημέρωση και συνεργασία με τους αρχηγούς των παρατάξεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης χωρίς να κάνει καθόλου μνεία για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους στους οποίους δεν υποχρεούται να κάνει καμία ενημέρωση. Επιπλέον στον Καλλικράτη δεν αναφέρεται πουθενά η αντιπροσώπευση των ανεξάρτητων/διεγραμμένων δημοτικών συμβούλων σε κανένα όργανο του Δήμου (και ειδικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή) όπου προβλέπεται πλειοψηφία της δημοτικής παράταξης ανεξάρτητα αν έχει τη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης σύμφωνα με τον Καλλικράτη, απαγορεύεται αφενός μεν η ένταξη των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων σε άλλες παρατάξεις αλλά αφετέρου και η δημιουργία ομάδας μεταξύ τους έστω και πάνω από ένα ποσοστό και πάνω (όπως προβλέπεται για το Κοινοβούλιο).
  Κατά τη γνώμη μας, ο Καλλικράτης δεν έχει προβλέψει αντίστοιχες περιπτώσεις ,έτσι αλλοιώνεται η βούληση των δημοτών γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη θεσμικές οντότητες όπως είναι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι ειδικά στην περίπτωση που αποτελούν σημαντικό τμήμα του Δ.Σ. Από την άλλη, ο Δήμαρχος αν και έχει χάσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο (19 δημοτικούς Συμβούλους από 49), χρησιμοποιώντας τον Καλλικράτη και το ρόλο του ως πλειοψηφία διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά και καθοριστικά όργανα του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής.
  Επειδή θεωρούμε ότι η περιθωριοποίηση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που πραγματοποιείται με τον Καλλικράτη σε περιπτώσεις όπως του Δήμου Πατρέων αλλοιώνει την εκλογική επιλογή αντιπροσώπευσης των δημοτών από συγκεκριμένα εκλεγμένα άτομα, προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις που θα διευκρινίζουν και θα καθορίζουν με σαφήνεια το ρόλο των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων, θα επιτρέπουν τη σύσταση παράταξης ή οργανωμένης κίνησης ή συνεργασία με άλλες παρατάξεις όπως ακριβώς γίνεται με το νόμο που αφορά το Ελληνικό κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημοκρατικότερη λειτουργία των Δημοτικών συμβουλίων.
  Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Πατρέων
  Βανταράκης Απόστολος
  Κουρή Ήρα-Ειρήνη

 • 21 Μαρτίου 2012, 12:58 | Χριστίνα Ξηρού

  Η θητεία των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων είναι μέχρι 31-12-2012 προτείνω η ισχύς της παρ.8 του άρθρου 7 να είναι από 1-1-2013 και όχι με τη ψήφιση του νόμου προκειμένου να μην υπάρξει αλλαγή για λίγους μήνες στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετάταξη ή απόσπαση του προέδρου Δ.Σ σε δημόσια υπηρεσία στο Δήμο που έχει εκλεγεί.

 • παροχή δυνατότητας στο Δήμαρχο να καταργεί κατά 40% των δικαιούμενων θέσεων εμμίσθων αντιδημάρχων και ειδικών συμβούλων και όχι μονομερή κατάργηση των θέσεων των Αντιδημάρχων.

 • 18 Μαρτίου 2012, 18:41 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

  3. Η παράγραφος 7 του αρθρου 93 του ν 3852 που ορίζει οτι οι δήμαρχοι δημοτικοί Σύμβουλοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων η εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων((να προστεθούν και οι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων)) διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ουτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου στον οποίο εχουν εκλεγεί. οι υπάλληλοι αυτίεφόσον υπηρετούν στα διοικητικά ορια άλλου δήμου μετά απο αίτησή τους μετατίθενται η αποσπώνται εκεί οπου εχουν εκλεγεί,((( Νά προστεθεί οτι ειναι χρόνος <> υπηρεσίας για ολα τα εργασιακά ασφαλιστικά συνταξιδοτικά δικαιώματα που απορρέουν(οπως ισχύει στην παρ.5 του αρθρου 93)

  και να ισχύει και σε οσους {{αναδρομικώς}} εκαναν χρήση της διάταξης του αρθρου 139 παρ 8 ν 3463/2006 πού εγινε βλάβη των εργασιακών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων χωρίς να αναφέρεται η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ και ηταν ευάλωτος ο Αιρετός να εγερθή ζήτημα ως προς την αντίστοιχη η πλησιέστερη εάν συνεχίζει τα ιδια ασφαλιστικά δικαιώματα ως της οργανικής του θέσης.επειδή εκρεμούν θέματα συνταξιοδοτήσεων περι του χρονου αποσπάσεως ως (((πραγματικού)))χρόνου λογο δημοσίου συμφέροντος που ο Αιρετός υπηρετεί

 • 18 Μαρτίου 2012, 16:57 | ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ

  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλω τις κάτωθι προτάσεις/ απόψεις μου, στο θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών(υπό διαβούλευση άρθρο 07):
  1. Σωστά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 93 του Νόμου 3852/2010 και λαμβάνεται μέριμνα και για τους Προέδρους και μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. Το να υπάρχει η δυνατότητα σε ένα σύμβουλο Δημοτικής ή τοπική κοινότητας ή σε ένα εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, να εργάζεται εντός των ορίων του Δήμου του, είναι μεγάλη διευκόλυνση ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και επιτρέπει την συνεχή επαφή με τα θέματα και προβλήματα του τόπου του.
  2. Ένα θέμα ακόμη που πρέπει να εξεταστεί, είναι να συμπεριληφθεί στην παράγραφο 8 που προστίθεται στο άρθρο 93 του Νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του υπό διαβούλευση άρθρου 07 του παρόντος σχεδίου Νόμου και η δυνατότητα των προέδρων και μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, που είναι υπάλληλοι του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να απουσιάσουν από την εργασία τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών/ ΝΠΔΔ που συμμετέχουν και σε τυχόν συνεδριάσεις των συμβουλίων τους, εφόσον οι συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται σαφώς «1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.» καθώς επίσης και στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται « Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων
  έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.»
  3. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι ο καθορισμός για τους Δημοτικούς συμβούλους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων, ειδικής άδειας κάποιων ημερών, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται από την εργασία τους, για την υποβοήθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς η ενασχόληση με τα δημοτικά απαιτεί την συχνή παρουσία τους στον Δήμο Περιφέρεια, Υπουργεία για διάφορες εργασίες/ δράσεις και όπως είναι γνωστό το σύνολο σχεδόν των Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων, λειτουργεί πρωινές ώρες, που όλοι εργαζόμαστε!

  Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων

 • 16 Μαρτίου 2012, 22:17 | Ηλίας Γιαννίρης

  Είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συμμετείχα στις εκλογές ως δημότης Ικαρίας, επικεφαλής παράταξης, και εκλέχτηκα από την ΠΕ Λέσβου λόγω του εκλογικού νόμου και όχι από την ΠΕ Ικαρίας. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους δεν πληρώνει τα εισιτήριά μου για μετάβαση μου στη Λέσβο όπου λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχω εκλεγεί από την ΠΕ Λέσβου και θεωρεί ότι είμαι Λέσβιος. Από την έναρξη της θητείας μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο (1/1/2011) δεν έχω εισπράξει τα οδοιπορικά έξοδα που εισπράτουν όλοι οι άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, παρ’ όλο που έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετείχα.
  Παρακαλώ να προσθέσετε την εξής παράγραφο για να αρθεί αυτή η αδικία, που προκαλείται στις περιπτώσεις που οι επικεφαλής παρατάξεων δεν είναι από την πρωτεύουσα της Περιφέρειας:

  ««Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο που εκλέχτηκαν, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011.»

 • 16 Μαρτίου 2012, 01:28 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Παρακαλώ οπως συμπεριλλάβεται τις κάτωθι προτάσεις στο νέο σχέδιο νόμου.

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
  1.Η ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (60)ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ.

  2.Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ <<ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ <> ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 93 ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥΣ.