Άρθρο 12:Θέματα προσωπικού ΟΤΑ

1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 ν.3812/2009 όπως ισχύει προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων στους υπολοίπους δήμους.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.2527/1997.».
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τόσο της περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτής, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων.».
4. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
5. Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες δημάρχων που έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους μετά την 1-1-2011 από τους δημάρχους που είτε έχουν επενεκλεγεί είτε όχι, εφόσον εντός είκοσι (20) ημερών εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους στις θέσεις αυτές, εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις αυτές.
6. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 μετά τις λέξεις «των παραγράφων 1 και 2» προστίθενται οι λέξεις «3, 4 και 5».
7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 μετά από τη φράση «ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής» προστίθεται η φράση «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας».
8. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα εκκρεμή αιτήματα των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τα οποία η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ, μπορεί να ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), με καταληκτική ημερομηνία την 31η-12-2012.».
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 248 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.».
10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 249 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.».
11. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/97 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.
Νομίμως έχουν καταρτισθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου.».
13. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που πραγματοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει, είτε δειγματοληπτικά είτε ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νομιμότητα των προσλήψεων.».
14. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87 ) αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού.».
15. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 ν.3584/2007 (143/Α΄), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Το πρώτο εδάφιο της παρ.8γ του άρθρου 49 του ν.3943/2011 καταργείται.
16. Στην παρ. 11 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄87) στο τέλος της φράσης «είτε σε υπηρεσία του δήμου» προστίθεται η φράση «είτε σε ίδρυμα αυτού».
Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄87) προστίθεται η φράση «εκτός της ανωτέρω παραγράφου».
17. Στο τέλος της παρ. 11α του άρθρου 247 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, (ΦΕΚ Α 138/2011), προστίθεται παρ. 11β, ως εξής:
«Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Άρθρο 2 του ΠΔ 116/2006), από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό.».
18. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87), η συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των υπηρεσιακών συμβούλιων των Περιφερειών, με τη συμμετοχή σε αυτά των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχτηκαν κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν το έτος 2011, είναι νόμιμη, ανεξαρτήτως του βαθμού που οι τελευταίοι κατατάσσονται βάσει των διατάξεων του ν. 4024/2011.
19. Το άρθρο 5 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’) τροποποιείται ως εξής :
«1. Σε κάθε Νομό και Νομαρχία συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για το προσωπικό του άρθρου 3 του παρόντος συγκροτούμενο με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης το οποίο αποτελείται από:
α. Τρεις (3) υπαλλήλους των Ο.Τ.Α κατηγορίας Π.Ε. τουλάχιστον με Γ΄ βαθμό που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε. τουλάχιστον με Γ΄ βαθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Δ.Ε. με Β΄ βαθμό.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. τουλάχιστον με βαθμό Δ΄, που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη των Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α και Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. Οι γνώμες της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. παρέχονται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15 ) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω Ομοσπονδιών.
Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ’ του Δήμου της έδρας του Νομού, με εξαίρεση τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Καθήκοντα γραμματέα για τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ’ του πολυπληθέστερου δήμου που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το κατάστημα του Δήμου της έδρας του Νομού με εξαίρεση τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Ως τόπος συνεδρίασης των συμβουλίων των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου Δήμου.
2. Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών συνιστώνται τέσσερα (4) υπηρεσιακά συμβούλια με αρμοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.:
Α΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου.
Β΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.
Γ΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου, Βύρωνα, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Παπάγου – Χολαργού.
Δ΄. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Πεντέλης, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.
Το προσωπικό των συνδέσμων υπάγεται στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο της έδρας του.
Ειδικά το προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πειραιά υπάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το δε προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αθηναίων, υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που θα καθορίσει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια της Νομαρχίας Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της παρ. 1 του παρόντος
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου Δήμου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού- Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου Δήμου.
3. Σε καθένα από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου (1) αυτού του άρθρου.
Εάν τα Δημοτικά Συμβούλια δεν ορίσουν τα μέλη τους μέχρι τις 20ης Δεκεμβρίου, αυτά ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου Δήμου που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου (1) αυτού του άρθρου.
γ. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζεται το κατάστημα του οικείου Δήμου.
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού- Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων του οικείου Δήμου, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που προτείνεται από τον Δήμαρχο.
4. Για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των παραγράφων (1), (2) και (3) του άρθρου αυτού ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.
β. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
γ. Αν μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνεται για κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας, η κρίση για αυτόν διενεργείται στην αρχή της συνεδρίασης, και δεν μπορεί να συμμετέχει στην κρίση που τον αφορά. Στη συνέχεια επανέρχεται στην αίθουσα, και συνεχίζεται η κρίση και η συζήτηση των λοιπών θεμάτων .
Αν και το αναπληρωματικό μέλος έχει το ίδιο κώλυμα, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.
δ. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του παρόντος άρθρου λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια.
ε. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω Συμβουλίων καθώς και του Γραμματέως καθορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226), όπως ισχύει.».
20. Στην παράγραφος 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«10. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του δήμου.».
21. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄) ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η κατ` εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων δημόσιων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων σε ειδικές περιπτώσεις, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους, έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, μετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για οχήματα που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού επιτρέπεται η οδήγηση αυτών από τους δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ` εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς αυτοδιοίκησης και σε μέλη δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.».

 • 22 Μαρτίου 2012, 21:20 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, καταργήθηκαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων – Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). Οι ΤΥΔΚ παρείχαν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίες δεν είχαν στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης λόγω της μεγάλης εμπειρίας των υπαλλήλων τους στην εκτέλεση Δημοσίων έργων και τη σύνταξη μελετών, βοηθούσαν, προτεί-νοντας λύσεις και παρέχοντας συμβουλές και στους Δήμους οι οποίοι είχαν μεν τεχνικό προσωπικό αλλά η εμπειρία του ήταν τέτοια ώστε να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση σύνθετων και περίπλοκων προβλημάτων που εκδηλώνονταν κατά την εκτέλεση των έργων.
  Η υποστελέχωση σε μεγάλο βαθμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των περιφερειακών Δήμων, η αδυναμία τους να προσλάβουν στο άμεσο μέλλον τεχνικούς υπαλλήλους και η απροθυμία των Δήμων της έδρας του Νομού να τους παρέχουν τεχνική υποστήριξη, έχουν δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και εν γένει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της ανάπτυξης που επιδιώκεται.
  Υπό τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες είναι επιτακτική η ανάγκη επανασύστασης των ΤΥΔΚ, προκειμένου το έμπειρο τεχνικό προσωπικό τους να συνδράμει στην υποστήριξη των Δήμων, στο δύσκολο έργο τους .
  Η επανασύστασή τους θα μπορούσε να γίνει με την μορφή τμημάτων των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων στους κατά τόπους Νομούς ή τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Α.Μ

 • 22 Μαρτίου 2012, 17:48 | Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

  Επανέρχομαι πάλι στο κρίσιμο θέμα της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ως το πλέον καίριο ζήτημα που λείπει από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεδομένου ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκκίνησης οικονομικής μεγέθυνσης ή μείωσης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ή δημιουργίας οικονομιών κλίμακος, με άλλα λόγια οικονομικής τοπικής ανάπτυξης, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη συνεισφορά και υποστήριξη του τεχνικού εργαλείου που λέγεται οργανωμένη τεχνική υπηρεσία. Έργα και Μελέτες που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε Δήμου (νησιωτικού ή ηπειρωτικού) και υιοθετώντας τις αρχές της Βιώσιμης (Πράσινης) Ανάπτυξης συμβάλλουν καίρια στην Πολιτιστική Αναζωογόνηση των Πόλεων και τον Αστικό Σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Η αξιοκρατική και ενδελεχής αξιοποίηση των τεχνικών υπαλλήλων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην παλινόρθωση της Τοπικής Δημοκρατίας, την ουσιαστική Αποκέντρωση και στην πραγματική ενίσχυση τη Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.
  Δε γνωρίζω ποιές είναι οι προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας σχετικά με τις νέες δομές του Κράτους αλλά σίγουρα η επανασύσταση της ΤΥΔΚ είτε ως Αποκεντρωμένη υπηρεσία σε κάθε νομό είτε ακόμα και ως υπηρεσία υπαγόμενη στον Ελεγκτή Νομιμότητας για την ενίσχυση της Διαφάνειας στη λειτουργία των Δήμων καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα.
  Είναι κρίμα να χαθεί μία πολύχρονη εμπειρία μιας τέτοιας υπηρεσίας, που κάποτε ήταν ο οφθαλμός του Υπουργείου Εσωτερικών σε κάθε νομό, στο βωμό μιας λανθασμένης κατ’ εμέ, διακριτικής διάταξης στο νόμο αποκλειστικά για το συνεκριμένο προσωπικό, η συνταγματικότητα της οποίας αμφισβητείται εντόνως.
  Εμπιστεύομαι την αδιαμβισβήτητη εμπειρία αλλά και ακαδημαϊκή αναγνώριση της Πολιτικής Ηγεσίας και πιστεύω στη θεραπεία του ζητήματος στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί.

 • 22 Μαρτίου 2012, 17:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ

  Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ,ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΗΚΕΙ «ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ,ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.3584/07,Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ,ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ,Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ,ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ,ΣΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΑΧΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ.

  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.
  με 20ετή θητεία αιρετού μελους Υπηρεσιακού Συμβουλίου

 • 22 Μαρτίου 2012, 14:55 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ

  Η επερχόμενη μεταβολή σύμφωνα με την παρ. 21.4 ,θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος (καύσιμα,συντηρήσεις ,πιθανά ατυχήματα κτλ) στους Δήμους εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κυρίως αιρετών που θα αιτηθούν την οδήγηση των οχημάτων του Δήμου απλά και μόνο για να μετακινηθούν.Προδικάζω ότι θα παρουσιασθούν φαινόμενα αλόγιστης χρήσης ,μιας και κάθε αντιδήμαρχος ,Πρόεδρος Δ.Σ. η Ο.Ε. θα θέλει το «οχημά του» δεδομένου και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της λανθάνουσας νοοτροπίας που επικρατεί σε περιφερειακούς κυρίως Δήμους.Προτείνω να περιοριστεί η χορήγηση κατ΄εξαίρεση οδήγησης σε ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου π.χ. υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους. Επίσης είναι σημαντικό ποιος θα χορηγεί αυτές τις κατ΄εξαίρεση αδειοδοτήσεις π.χ. στους Δήμους ο Δήμαρχος? η η Εποπτεύουσα Αρχή του Δήμου καθεστώς το οποίο ισχύει σήμερα.Σας γνωρίζω δε ότι πολύ εύκολα θα «καλύπτονται» νομότυπα ποσότητες καύσιμων με εικονικά χλμ. μιας και τα περισσότερα γραφεία κινήσεως στους μικρούς κυρίως Δήμους υπολειτουργούν.

  Ευχαριστώ

 • 22 Μαρτίου 2012, 11:14 | ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ

  Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, στην παράγραφο 21 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:

  «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας.

  Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.»

  Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

 • 22 Μαρτίου 2012, 10:20 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Με τον Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και την αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης.
  Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.
  Η συμβολή των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ήταν καθοριστική στην επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, γνωστό και ως Νόμος του «Ι. Καποδίστρια», προάγγελος του «Καλλικράτη».
  Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία πρόσληψης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα έγινε με αδιάβλητα κριτήρια.
  Τίθεται, επομένως ένα μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιστημόνων αυτών από την Πολιτεία σε σχέση με την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας τους.
  Οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
  Προτείνεται στο άρθρο αυτό να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και μάλιστα αναδρομικά, πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Μισθολογίου- Βαθμολογίου.

  ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

 • 22 Μαρτίου 2012, 10:11 | Σταθόπουλος Δημήτρης

  Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [ http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42 ]που παρατίθεται παρακάτω:
  «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης.
  Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97.
  Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.
  Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
  Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;».

  Σταθόπουλος Δημήτριος
  Υπάλληλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 • 21 Μαρτίου 2012, 23:40 | Βασιλική Μπέκα

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 η φράση «από τους δημάρχους που είτε έχουν επανεκλεγεί είτε όχι» δεν παραπέμπει σε ορθή νομική διατύπωση. Κατά την άποψη μου πρέπει να διατυπωθεί ως εξης:»από τους επανεκλεγέντες, ή νεοεκλεγέντες δημάρχους, εφόσον οι ανωτέρω εντός είκοσι ημερών…»

 • 21 Μαρτίου 2012, 16:45 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Λ.

  Προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. δηλαδή υπάλληλοι ΠΕ-ΤΕ_ΔΕ με βαθμό Ε΄να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ..
  Στην προωθούμενη διάταξη (άρθρο 12 παρ. 19) δεν έχει γίνει σωστή αντιστοίχηση του Γ΄ βαθμού (άρθρο 5 του Ν.3584/07) με τους βαθμούς του νέου βαθμολογίου του Ν.4024/11. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 όριζαν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ (εισαγωγικό βαθμό) στο βαθμό Γ’. Συνεπώς αντίστοιχος του Γ΄ βαθμού στο νέο βαθμολόγιο (Ν.4024/2011) είναι ο Ε΄ βαθμός (ο αμέσως επόμενος του ΣΤ΄ εισαγωγικού βαθμού) και όχι ο Δ΄, όπως προωθείται στο άρθρο 12 παρ. 19 του εν λόγω νομοσχεδίου.
  Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 στον Ε΄ βαθμό έχουν καταταγεί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με προϋπηρεσία από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη. Πως είναι δυνατόν αυτοί οι υπάλληλοι με τόσα χρόνια προϋπηρεσίας να μην έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς ήδη εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα Υ.Σ. μέχρις πρότινος;
  Επιπροσθέτως επισημαίνω το γεγονός ότι στο ένατο άρθρο του Ν.4057/12 όσον αφορά στο βαθμό του γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (άρθρα 158 και 159 του Ν. 3528/2007) (προφανώς για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο βαθμολογικό σύστημα και προσαρμογής του στις ρυθμίσεις του Ν.3528/2007), ορίζεται καθήκοντα γραμματέα να ασκεί υπάλληλος «με βαθμό τουλάχιστον Δ’» αντί του «βαθμού τουλάχιστον Β’» δηλαδή κατά δύο και όχι κατά έναν βαθμό (όπως προωθείται να θεσπιστεί στο άρθρο 5 του Ν. 3584/2007) χαμηλότερο. Ομοίως στην τροποποίηση των άρθρων 248, 249 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3584/2007 που προωθείται στο εν λόγω νομοσχέδιο (σχ. άρθρο 12 παρ.9 και 10,12) για το βαθμό του γραμματέα προωθείται αντιστοίχιση βαθμών τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς χαμηλότερα και όχι κατά έναν που προβλέπεται για το γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007.
  Για ποιο λόγο στην περίπτωση του άρθρου 5 του Ν.3584/07 (Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.) η αντιστοίχιση των βαθμών με τους βαθμούς τους νέου βαθμολογίου γίνεται κατά ένα βαθμό χαμηλότερο και όχι κατά δύο όπως έγινε στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;

 • Η εφαρμογή του ν. 4024/2011 παρουσιάζει προβλήματα σε Δήμους που ο ΟΕΥ τους πήρε έγκριση από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο, πριν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, αλλά για τυπικούς λόγους δημοσιεύτηκαν σε κατοπινή ημερομηνία. Σημειώνω ότι πολύ σωστά μετά τη δημοσίευση του νόμου 4024, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν προχώρησαν σε εγκρίσεις νέων ΟΕΥ απαιτώντας την προσαρμογή στις διατάξεις του νέου νομοθετήματος. Ωστόσο, για τους δημοσιευμένους ΟΕΥ υπάρχει ένα νομικό κενό που είναι ευκαιρία να ρυθμιστεί έτσι ώστε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρήσει στην έκδοση της Κ.Υ.Α. για τη διατήρηση των θέσεων που η πλήρωση δεν ξεπερνά το όριο του 4024/2011 (δηλαδή 60%). Προτείνω την προσθήκη στο συγκεκριμένο άρθρο μιας διάταξης ως εξής:

  «Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εφαρμόζονται και σε όσους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου.»

 • 21 Μαρτίου 2012, 08:41 | νεοελληνας

  Πιστέυω οτι εαν δεν απλοποιησετε την κατασταση στους Δημους δεν προκειται να λυσετε τον γορδιο δεσμο, εχετε βαλει πολλα αντικειμενα στους δημους και περιμενετε την ιδια ανταποκριση απο τον δημο Αθηνας με εναν δημο μιας μικρης κοινωνιας .Το κλειδι ειναι λιγοτερα εντυπα μεγαλυτερη μηχανογραφηση και διασταυρωση στοιχειων γιατι οσα πιο πολλα εντυπα τοσο περισσοτερο κοσμο θες για να τα φτιαξει.Ακόμα αλλο εντυπο για το ιδιο θεμα σου δινει να συμπληρωσεις ο ενας Δήμος και αλλο ο αλλος ο καθενας λειτουργει με διαφορετικο τροπο.Στειλτε ενα εντυπο σχεδιο σε ολους τους Δημους και υπηρεσιες με σωστες οδηγίες συμπλήρωσης .Δεν ειναι κακο να καταργησετε καποιους νομους αφου ουτε εφαρμοζοντε ουτε εχουν ουσιαστικο οφελος αντι να στελνετε διευκρινιστικες εγκυκλιους καθε λιγο.ΚΑΝΤΕ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ και για τους υπαλληλους αλλα και για τους πολιτες.

 • 21 Μαρτίου 2012, 07:38 | Κοντοστολης Νικολαος

  Επι της παρ. 4 του αρθρου 12.

  Για ολους τους υπαλληλους ο διορισμος και καθε συνεπεια εξ αυτου προκυπτει απο την δημοσιευση της πραξης στο Φ.Ε.Κ.
  Για ποιο λογο να αντιμετωπιζεται η συγκεκριμενη κατηγορια εργαζομενων
  με διαφορετικο τροπο?

 • 20 Μαρτίου 2012, 14:47 | Χρήστος Χριστοδούλου

  Σχόλιο επί της παρ.5 του άθρ. 12

  Λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που υφίστανται μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» οι ειδικοί συνεργάτες των Δήμων που την 1.1.2011 διατηρήθηκαν στη θέση τους, σωστά αντιμετωπίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 η νομιμοποίηση της διατήρησής τους. Θα ήταν όμως απαραίτητο να προστεθεί στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 η πρόταση

  «Η σχετική πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί οριστικά το σημαντικότατο πρόβλημα μισθοδοσίας που έχει δημιουργηθεί με δεκάδες ειδικούς συνεργάτες που διατηρήθηκαν στη θέση τους από 1.1.2011, για τους οποίους οι κατά τόπους Επίτροποι του Ελ. Συνεδρίου απαιτούν τη δημοσίευση της πράξης διατήρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 9 του ν.3584/2007 και εγκρίνουν την καταβολή αποδοχών μόνο μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, τηρείται και η ισονομία σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.
  Χρήστος Χριστοδούλου

 • 20 Μαρτίου 2012, 14:46 | giorgosm77

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟΥ ΟΤΑ , ΚΑΘΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ. ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΩΔΗ ΛΟΓΟ. ΕΞ’ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ), ΕΝΩ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΡΘΕΙ ΤΟ «ΚΩΛΥΜΜΑ» ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 2002 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ (ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ 2004 ΚΑΙ 2005, ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ «ΜΠΟΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΝ ).
  2. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)Η’ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’ ΟΨΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Κ.Α.)
  3. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
  4. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.
  5. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΛΩΝ – ΣΗΜΑΤΟΣ (Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ) Η ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΧΟΡΗΓΗΣΉ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ Η ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΕΤΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΝΑ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ , ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ.
  6. ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ» ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ.

 • 20 Μαρτίου 2012, 14:14 | Κατερίνα Ζηκούλη

  Στο άρθρο 12 παρ.2κ δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού με 5 ημερομίσθια το μήνα.

 • 19 Μαρτίου 2012, 23:38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΠΑΔΙΚΙΔΟΥ

  Άρθρο 12 σχόλια για την βαθμό του γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου:
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 ορίζουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.
  Με τις διατάξεις του ν. 4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 28) για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.
  Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) καθώς και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στο βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορεί να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ και μέχρι 11 έτη για την κατηγορία ΔΕ.
  Συνεπώς προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. και εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.
  Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη αφενός μεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ., αφετέρου δε δεν θα δώσει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους Ε΄ βαθμού κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και κατηγορίας ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 • 19 Μαρτίου 2012, 14:29 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Σχετικά με τον βαθμό του γραμματέα του Υ.Σ.
  Ο διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 προβλέπουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.
  Με τις διατάξεις του Ν.4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν ειδικές διατάξεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.
  Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στον βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορούν να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
  Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο ότι ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα Υ.Σ. και είχαν εκτελέσει καθήκοντα γραμματέ Υ.Σ. να διατηρούν το δικαίωμα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ.. για την τρέχουσα θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.
  Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υ.Σ. στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη όχι μόνο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ. αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα μία γενικότερη υποβάθμιση και απαξίωση των υπάλληλων Ε΄ βαθμού ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011, οι οποίοι δεν θα μπορούν καν να οριστούν γραμματείς του Υ.Σ.

 • 19 Μαρτίου 2012, 14:11 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Προτείνεται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για το προσωπικό των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ και ειδικότερα:
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 265 του ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3731/08, προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
  «Το προσωπικό των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει Κανονισμού Προσωπικού ο οποίος προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τον τρόπο πρόσληψης προσωπικού που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τη διαδικασία και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων.
  ή εναλλακτικά
  «Το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 53266/2009 (ΦΕΚ 1877 Β/3-9-2009) όπως κάθε φορά ισχύει.
  Η σύναψη συνεργασίας με πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων ή τη σύνταξη μελετών που ανατίθενται στην ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους, την Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που συγχρηματοδοτούνται, χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) και η σύμβαση συνάπτεται βάσει Κανονισμού που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, χωρίς καμία άλλη και οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη διαδικασία και εγκριτική απόφαση. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».
  Επιπλέον για μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να έχουν οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 265 του ν.3463/06, να προστεθεί εδάφιο καινούργιο ως εξής :
  «Στον κανονισμό περιλαμβάνονται επίσης και αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων (π.χ. διαδικασίες επιμετρήσεων και πληρωμής, παρατάσεων προθεσμιών, σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων, παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης κλπ.)».
  Τέλος επειδή οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ υλοποιούν συνήθως προγράμματα και πολιτικές και οι δαπάνες που τις αφορούν καταβάλλονται, στην πλειοψηφία τους, απολογιστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές προβλέψεις στον ισολογισμό τους π.χ. ποσά για αποζημίωση εξόδου από την εργασία, είναι πιθανόν να οδηγούνται σε μικρές ζημίες και επομένως να κινδυνεύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο,της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, να οδηγηθούν σε λύση.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ισχύει και γι’ αυτές ότι ισχύει για τις κοινές ανώνυμες εταιρείες, κάτι που αντιμετωπίζεται με τη διαγραφή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του ν.3463/06.
  Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται στο ίδιο άρθρο 265 η κατωτέρω προσθήκη:
  4.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, διαγράφονται.

 • Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [ http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42 ]που παρατίθεται παρακάτω:

  «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης.

  Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97.

  Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.

  Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;».

  Δημήτρης Μαυροματίδης
  Πρόεδρος Διοκούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας
  Μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας

 • 16 Μαρτίου 2012, 17:01 | Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

  Σχόλιο επί της παρ.4 του άθρ. 12

  «…4. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.»

  Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές περιόδους δηλ. να διαπνέεται από αναδρομικότητα.

 • 16 Μαρτίου 2012, 17:17 | Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

  Όπως γνωρίζετε υπάρχει έντονο πρόβλημα ως προς την τεχνική υποστήριξη των περισσότερων δήμων δεδομένου οτι πολλοί δε διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να συστήσουν ως οφείλουν μέχρι το Δεκέμβρη του 2012. Ήδη κρίσιμες ειδικότητες τεχνικών υπαλλήλων όπως μηχανικών περιβάλλοντος, χωροταξίας ακόμα και πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών απουσιάζουν από τη δύναμη των περισσότερων Δήμων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η ενίσχυση των Δήμων μέσω μελλοντικών προσλήψεων στο εγγύ μέλλον καθίσταται αδύνατη. Προκειμένου να εκκινηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία υλοποίησης προγραμματικών δράσεων και η ποιοτική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων χρειάζεται και τον παράγοντα «έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τον ρόλο αυτό μπορεί να διαδραματίσει με αποτελεσματικότητα το τεχνικό προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ καλύπτοντας όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί παρέχοντας εγγυημένη διαχειριστική επάρκεια.

  Πρόταση επανασύστασης της Τεχνικής Υπηρεσίας:

  «Το προσωπικό των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των πρώην Κρατικών Περιφερειών, που είχε μεταταχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) στους Δήμους της έδρας των Νομών, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των κλάδων της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνίσταται στην έδρα κάθε Νομού.»

  Με εκτίμηση

  Κωνσταντίνος Περικλέους Τριανταφύλλου
  Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
  MSc Διασφάλισης Ποιότητας
  MSs Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • 16 Μαρτίου 2012, 15:02 | Ιωάννης Αγγελόπουλος

  Στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου: Με δεδομένη την αλλαγή του όλου ασφαλιστικού συστήματος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί βασική διάταξη που θα επιτρέπει σε επίπεδο πρωτοβάθμιων σωματείων ΟΤΑ ή/ και σε επίπεδο ομοσπονδίας τη δυνατότητα ίδρυσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (αρθ. 7 Ν 3029/2002 ΦΕΚ 160/Α/2002) όπως ιδρύθηκαν από τους εφοριακούς, υπαλλήλους ΕΛΤΑ κλπ.
  Λεπτομέρειες μπορούν να καθορισθούν με ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗΔ και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  Ως προς τη χρηματοδότηση δύναται να διερευνηθεί ανάλογη εφαρμογή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που έχει προβλεφθεί με το άρθρο 18 Ν 3347/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005)

 • Σύμφωνα με το άρθρο 12 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 15:
  «Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 ν.3584/2007 (143/Α΄), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.»

  Στη ρύθμιση αυτή προτείνουμε μετά τη φράση «στους ΟΤΑ α΄ βαθμού» να προστεθεί η φράση «…και στα πάσης φύσεως νομικά τους πρόσωπα», έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι δομές των Δήμων που έχουν δραστηριότητες στις οποίες οι ωφελούμενοι δημότες καταβάλλουν δίδακτρα (πχ. δημοτικά ωδεία, σχολές χορού, κ.λπ.)

  Θεόδωρος Παπαδόπουλος
  Δήμαρχος Θέρμης

 • 15 Μαρτίου 2012, 22:53 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ

  Στη παράγραφο 21.4 σωστά επέρχεται αλλαγή στο σχετικό άρθρο 9.4 του 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α ) και η έγκριση για κατ΄εξαίρεση οδήγηση να μην γίνεται » μόνον για την αντιμετώπιση φυσικών , τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και μόνον όταν υπάρχουν ή κωλύονται οι οδηγοί της υπηρεσίας » απο Περιφερειάρχες , Δημάρχους , αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους. Ομως προδήλως απο τη σκέψη και το «κάδρο » του Νομοθέτη απουσιάζουν και δεν υπάρχουν οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αγνοούνται για μια ακόμη φορά και θεωρείται ο ρόλος τους υποδεέστερος.Πιθανόν να υπάρχει σύγχυση για τον αναντικατάστατο ρόλο που επιτελεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΕ ΣΥ στη λειτουργία της Περιφέρειας στην οριοθέτηση της συλλογικής δράσης , διαφορετικά δεν εξηγείται η «ρατσιστική » αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ και πιθανόν ατυχώς να συγκρίνεται με τους προέδρους των πάλαι ποτέ Νομαρχιακών Συμβουλίων. Αδυνατώ να δώσω άλλη εξήγηση. Τη συνειδητή άλλωστε λοβοτομή και υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου του προέδρου του ΠΕΣΥ επιβεβαιώνει και η οικονομική του υποβάθμιση , δυστυχώς με την συγκατάθεση της ΕΝΠΕ , απο τον εφαρμοστικό νόμο του Β μνημονίου στο επίπεδο του υπαλλήλου γραμματέα του , λες και το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας μας ήταν οι «υψηλοί» μισθοί των 13 προέδρων των ΠΕΣΥ του τόπου μας.Αυτό βέβαια σημαίνει οτι η πολιτεία μας δεν θέλει προέδρους ΠΕΣΥ αποκλειστικής απασχόλησης αλλά συνταξιούχους, αργόσχολους ή » λαμόγια «….. Ας γίνει κατανοητό οτι για το πλήθος και τόν όγκο των απαιτήσεων των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΠΕΣΥ πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στην έδρα της Περιφέρειας, διαφορετικά δεν » βγαίνει η δουλειά «…. Και ακόμη οι όλοι οι πρόεδροι δεν κατοικούν στην έδρα της περιφέρειας.( Ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά, καθημερινά κινούμε απο τη Σπάρτη στη Τρίπολη 120 χιλιόμετρα με δικό μου αυτοκίνητο και δικά μου έξοδα ). Και ακόμη το 2011 το ΠΕΣΥ Πελ-σου το 2011 συνεδρίασε 34 φορές και εξέδωσε 503 αποφάσεις. Η πραγματοποίηση αυτού του έργου δεν έγινε με «αυτόματο πιλότο «. Επανερχόμενος στην σχετική διάταξη θεωρώ οτι για λόγους ουσίας πρέπει η δυνατότητα για την κατέξαιρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων πρέπει να δοθεί και στους προέδρους των Περιφερειακων Συμβουλίων.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ * ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ