Άρθρο 02:Κοινωνικά Παντοπωλεία

1.Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμούς μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:28 | Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

  Άρθρο 2: Κοινωνικά Παντοπωλεία

  Δεδομένου του γεγονότος ότι σε πολλούς Δήμους της χώρας λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη μέριμνα φορέων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, εκκλησίας κλπ), που ασκούν επικουρικά το έργο τους στα δημοτικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας αυτών των φορέων παράλληλα με τις δραστηριότητες του κάθε Δήμου. Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει επίσης για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων και ενεργητικών πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως ορίζει ο Νόμος 4019/11. Εκκρεμεί ωστόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών η σαφής περιγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και οργάνωσης των Κοινωνικών Παντοπωλείων στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων.
  Εναλλακτικά προτείνουμε την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του κάθε Δήμου, που θα λειτουργούν ως ομπρέλα στα χειμαζόμενα νοικοκυριά, με τη δημιουργία δομών στέγασης και φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών ιατρείων, κέντρων σίτισης, συλλογικών κουζινών, κοινοτικών κήπων κ. ά. Οι Δήμοι πρέπει να αντιληφθούν το νέο τους ρόλο όχι ως ελεήμονες αλλά ως διαμορφωτές κουλτούρας και συμπεριφοράς αλληλεγγύης. Για την υλοποίηση των παραπάνω, μπορεί να αξιοποιηθεί μέρος της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, μέσα από μια πλήρη καταγραφή των άδειων δημοτικών κτιρίων και των ελεύθερων χώρων για τη διάθεση και χρήση τους.
  Σχετικά με την επιτροπή διαχείρισης του νέου θεσμού (άρθρο 2, παρ. 2 του νομοσχεδίου), τονίζουμε την ανάγκη της ανεξάρτητης και διαπαραταξιακής της σύνθεσης με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη λογική του διορισμού του ίδιου του Δημάρχου ως προέδρου Επιτροπών, καθώς έχει αποδειχτεί από τη λειτουργία του νόμου Καλλικράτη ότι ο διορισμένος σε πολλές Επιτροπές Πρόεδρος δεν διαθέτει επαρκή χρόνο για να τις λειτουργήσει, λόγω αυξημένων ευθυνών με αποτέλεσμα αυτές να υπολειτουργούν.

 • 22 Μαρτίου 2012, 10:04 | Κώστας Δρούλιας

  Διαφωνώ καθέτως με την δημιουργία του συγκεκριμένου θεσμού γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε ότι φτωχεύσαμε. Δεν είναι απαραίτητο αυτή την στιγμή να γεννηθεί αυτός ο φορέας εφόσον δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον αριθμό των συμπολιτών μας που δεινοπαθούν οικονομικά. Μια καταγραφή των άπορων και άστεγων καθώς και οικογενειών που είναι στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης θα έδινε μια καθαρή εικόνα της σημερινής κοινωνικής κατάστασης. Έαν αυτή εικόνα αντικατοπτρίζει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας και ίσως οδηγήσει στα πρόθυρα της κοινωνικής εξαθλίωσης και δυσλειτουργίας τότε ίσως είναι αναγκαίο να οργανωθούν τέτοιοι φορείς. Προς το παρόν οι ΜΚΟ και η Εκκλησία μπορούν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν σαν φορείς αλληλεγγύης και ίσως με μεγαλύτερη συμπόνοια κι ένταση.

 • 21 Μαρτίου 2012, 13:31 | Μαίρη Ζώη

  Καλό είναι να προβλεφθεί πιο σημαντική ενημέρωση στους πολίτες για το θεσμό. Μία καλή ιδέα είναι να γίνει μέσα από τα σχολεία, ώστε αφενός να ενημερωθούν πιο πολλές οικογένειες και αφετέρου να ευαιστητοποιηθούν και τα παιδιά. Επίσης, η μορφή της ενημέρωσης να οδηγεί πράγματι προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας που είναι ευγενή χαρίσματα (και τα οποία πράγματι εκλείψαν από την Κοινωνία μας) και όχι προς την κατεύθυνση της λύπησης.

 • 1. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΔΕ θα πρέπει να λειτουργούν στην οργανωτική διάρθρωση των Δήμων και να αποτελέσουν ένα ακόμα χώρο ανάπτυξης έμμισθων υπαλλήλων και διελκυστίνδας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

  2. Το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με τους Δήμους, προωθεί με συσκέψεις τη σφυρηλάτηση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας τους, που να εξασφαλίζει τις παρακάτω αρχές:
  α. Το σύστημα να μην αποτελέσει μία ακόμα υπηρεσία του Δήμου.
  β. Το σύστημα να στηριχθεί στον εθελοντισμό.
  γ. Το σύστημα να μην δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πάλι ενδιάμεσων φορέων – ατόμων εκμετάλλευσης.
  δ. Οι παραγωγοί να διαθέτουν την παραγωγή και να μην μετατραπούν σε εμπόρους ή ενδιάμεσους.
  ε. Το σύστημα να λειτουργεί με πλήρη εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.
  στ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή των παρεχόμενων προϊόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών.
  ζ. Το σύστημα να λειτουργεί για την εκλογίκευση του εμπορικού κέρδους.
  η. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα αντίστασης σε κάθε προσπάθεια προβοκάτσιας στη λειτουργία του.
  θ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή και με μικρό κόστος διακίνηση των προϊόντων χωρίς ταλαιπωρία του καταναλωτή κατά τη διανομή τους.

  3. Παρακαλούμε να απαλοιφθεί τελείως το άρθρο αυτό και να προωθηθεί η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων με βάση τις αρχές «Εθελοντισμός» & «Χορηγία».
  4) Εκτιμούμε ότι το άρθρο αυτό είναι πρόχειρο και δεν στηρίζεται στις εμπειρίες που καθημερινά αναπτύσσονται με την πρόσφατη εφαρμογή του θεσμού.

  Ο Δήμαρχος Πεντέλης

  Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

 • 20 Μαρτίου 2012, 20:38 | Θανάσης Πάσχου Οικονομολόγος

  θεωρώ και εγώ ότι είναι ατυχής ο όρος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και σίγουρα δεν θα έχει διαχρονική ισχύ και ίσως πρέπει να υιοθετηθεί άλλος πιο δόκιμος όρος. Επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί ένα πιο ευέλικτο σχήμα λειτουργίας. Για λόγους διαφάνειας και αποφυγή διαφθοράς επιβάλεται όπως η επιτροπή διαχείρισης να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στηγν οικονομική επιτροπή κάθε τρίμηνο, αντι εξάμηνο που προβλέπει η σχετική διάταξη και να προβλεφθεί ένα σύστημα μόνομου οικονομικού ελέγχου και επιθεώρησης.

 • 20 Μαρτίου 2012, 00:02 | Γιώργος Γιαννόπουλος

  2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Τήν λειτουργία τους διαχειρίζεται διαχειριστής/ες πού ορίζεται και εποπτεύεται από οικονομική επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Ο διαχειριστής/ες υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.

 • 20 Μαρτίου 2012, 00:11 | Γιώργος Γιαννόπουλος

  Αποροι θεωρούνται…………..καθώς καί μονογονεικές οικογένιες με εισόδημα κάτω άπό……………

 • 19 Μαρτίου 2012, 23:13 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ

  Δηλαδή ενώ η Κυβέρνηση μας λέει ότι αποφύγαμε (χάριν των προσπαθειών της….)τη πτώχευση, παραδέχεται ότι δημιούργησε μία χώρα πτωχών!!!Τι και ποιόν να πιστέψουμε επιτέλους;;;
  Τώρα, εκεί που μας έφτασαν έλληνες και ξένα »επαείοντες», φυσικά είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποιος τέτοιος θεσμός για τη ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, που σύντομα θα γίνουν εκατομύρια, αλλά συμφωνώ και εγώ με προηγούμενο σχολιαστή ότι πρέπει να ονομάζεται διαφορετικά και προτείνω και εγώ την ονομασία »Δημοτικό Πρατήριο Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Επίσης ο έλεγχος των πραγματικά δικαιούχων να είναι εξονυχιστικός, διαφορετικά άλλοι θα έχουν την ανάγκη και άλλοι θα απολαμβάνουν τα δωρεάν αγαθά που τις περισσότερες φορές προέρχονται από το υστέρημα συμπολιτών μας.
  Επίσης να θεσμοθετηθεί, ότι ένα ποσοστό της χρηματοδότησης για την τυχόν αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης από τους ΟΤΑ να προέρχεται από τους βουλευτές και πολιτικούς των τελευταίων δεκαετιών, που μας έφεραν σ’αυτή την κατάσταση,με παρακράτηση σεβαστού ποσού (50%) από τον μισθό τους ή την σύνταξη τους για να μην πούμε ακόμη και κατάσχεση των περιουσιών που απέκτησαν σε βάρος του Ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχουν ακόμη ίχνος συνείδησης θα πρέπει να ζητήσουν όλοι Δημόσια Συγγνώμη και να εξαφανιστούν από την πολιτική σκηνή αφού πρώτα αποζημειώσουν τον Ελληνικό Λαό.Ίσως τότε φιλοτιμηθεί και το Γερμανικό Κράτος να πληρώσει τις Πολεμικές Αποζημειώσεις καθώς και τις Δανειακές του υποχρεώσεις προς τον Ελληνικό Λαό εφόσον δεν έχει τολμήσει καμμία Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι τώρα να τα απαιτήσει Δικαστικώς.Και τίθεται το εύλογο ερώτημα: ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ;

 • 19 Μαρτίου 2012, 22:08 | Καντερές Δημήτριος

  Να μην θεσμοθετηθούν τέτοια παντοπωλεία γιατί κατά τη γνώμη μου θα καταλήξουν να γίνουν κέντρα παρανομίας και διαφθοράς. Αφού το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέξει και να φορολογήσει τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών και στα παντοπωλεία αυτά θα ψωνίζουν άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν θα είναι φτωχοί. Δεν θα λήψουν και οι περιπτώσεις που τα είδη από τα κοινωνικά παντοπωλεία θα μεταπολόύνται στους γειτόνους.
  Άλλος τρόπος θα πρέπει να βρεθεί για να βοηθούνται οι πραγματικά φτωχοί και έχοντες ανάγκη._

 • 19 Μαρτίου 2012, 09:00 | ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  «Σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο»
  Όπως γνωρίζετε, πριν τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου πολλοί δήμοι στη χώρα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ηλιούπολης, έχουν οργανώσει κοινωνικά παντοπωλεία. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν είναι η συνεργασία με ΜΚΟ και στη βάση της ανταποδοτικότητας,δηλαδή όσο καλύτερα πηγαίνει το κοινωνικό παντοπωλείο από άποψη κερδών τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι ποσότητες προϊόντων αλλά και δόσεων προϊόντων που αποδίδεται στους κοινωνικά απόρους (πιστοποιημένους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου). Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει πρόγραμμα για τη φτώχεια που για να το χρηματοδοτήσει απαιτεί τη συνεργασία με ΜΚΟ και ιδιώτες επιχειρηματίες.
  Πρόταση:
  Στην υφιστάμενη διάταξη για το κοινωνικό παντοπωλείο να προσθέσετε:
  Όσα κοινωνικά παντοπωλεία έχουν ήδη ιδρυθεί με τη συνεργασία ΜΚΟ, συνεχίζουν τη λειτουργία τους και δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις ως άνω διατάξεις.

  Δήμαρχος Ηλιούπολης
  Βασίλης Βαλασόπουλος

 • 16 Μαρτίου 2012, 16:10 | Κώστας Δημητρίου

  1. Συμφωνώ και εγώ με το ότι ο όρος «κοινωνικό παντοπωλείο» είναι ανόητος…
  2. Το ότι φτάνουμε να αποδεχόμαστε την ύπαρξή του και ως θεσμό με νομική κατοχύρωση, αυτό σημαίνει ΑΠΟΤΥΧΙΑ για όλους και ειδικά για την κοινωνία .
  ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ.
  ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΣΜΟ (ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ) ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ !!!

 • 16 Μαρτίου 2012, 15:14 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

  Στο Δήμο Καισαριανής λειτουργεί ήδη Κοινωνικό Παντοπωλείο μέσω του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», σκόπιμο θα ήταν να προβλεφθεί στο νόμο να μπορούν και τα ΝΠΔΔ του Κοινωνικού Τομέα των Δήμων να ιδρύουν και να λειτουγούν Κοινωνικά Παντοπωλεία.

 • 16 Μαρτίου 2012, 09:57 | Στέλιος Πέττας, Σ.Τ.Α. ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

  Ο όρος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» που έχει επικρατήσει μιντιακά δεν αντανακλά το σκοπό και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει αυτός ο θεσμός.
  Προτείνεται ο όρος » Δημοτικό Πρατήριο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ή κάτι ανάλογο, χωρίς τη λέξη » παντοπωλείο» που είναι ατυχής (δεν υπάρχει συναλλαγή/εμπόριο και σε κάθε περίπτωση δεν «πωλείται» κάτι…)