Άρθρο 08:Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών.

1. Η περίπτωση 24 της παραγράφου 5 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις 25 έω2 69 της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται αντιστοίχως.
2. Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:
«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».
Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».
3.Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Δ του άρθρου 186 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συμμετοχή και η υλοποίηση σε προγράμματα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών, και ευρωπαϊκών πολιτικών»
4. Η περίπτωση 10 της παραγράφους Ι.Α. του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η εποπτεία του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά, κατά το άρθρο 7στ του ν. 2323/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3190/2003 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3377/2005, και η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8α του ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.»
5. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς μετονομάζεται σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής και οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητές του ασκούνται σε όλες τις λαϊκές αγορές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.».
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για υπηρεσίες δήμων, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς».
7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 101 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που συνδέονται με την ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών του δικτύου.
2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ. Στα δίκτυα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.».
8. Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 30.6.2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δρομολόγια λόγω αδυναμίας των μεταφορέων που είχαν συμβληθεί με αυτές ως προς την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς. Οι νέες συμβάσεις συνάπτονται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που συνάφθηκαν μετά από την 1.9.2011, χωρίς να αποτελούν παρατάσεις των συμβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται μέχρι την 30.6.2012.
9. Η παράγραφος 1α του άρθρου άρθρο 100 του ν. 3852/10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.».
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος.».
11. Τα υφιστάμενα δημόσια και δημοτικά κτίρια και σχολεία και λοιπές υποδομές, που στερούνται οικοδομικής αδείας και έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, υπάγονται με τον παρόντα νόμο στις διατάξεις του ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κτίρια και οι υποδομές του προηγουμένου εδαφίου προέκυψαν από αλλαγή χρήσης ή από δωρεά, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 4014/2011 απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας.
12. Η παρ.4 περ.14 του άρθρου 94 του ν.3852 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν.3463/2006.».

 • 23 Μαρτίου 2012, 00:43 | Αντιγόνη Χατζηαθανασίου

  Μας έχουν καλύψει πλήρως οι απόψεις του συνάδελφου Δημήτρη Ρίζου στην παρούσα διαβούλευση επί του άρθρου 8 παρ. 2.
  Προϊσταμένη τμήματος ΠΕ Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αθηνών της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής

 • 22 Μαρτίου 2012, 23:18 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

  Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου μου σχετικά με το:
  «Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″
  παρακαλώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ 31722/4-11-2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’» και ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, άρθρο 9 (Λοιπές κατευθύνσεις), παρ. 3 (Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας), υποπαράγραφος 3α (Αρμοδιότητα Μισθώσεων) αναφέρεται ότι: Δεδομένου ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια……..β) ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν 3852.2010 -σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
  Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/2003), άρ. 19, παρ. 11 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την υπ. αριθμ. 140476/06-02-2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια μεταβιβάστηκε (ορθά αλλά χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία ) από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (που μόλις τότε πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) στις τότε Περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στις οποίες -με εξαίρεση δυο- δεν υπηρετούσαν Βιολόγοι/Ιχθυολόγοι. Σήμερα, 8 χρόνια μετά, η στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με Βιολόγους/Ιχθυολόγους εξακολουθεί να παραμένει τραγικά ελλιπής για τον όγκο και το ειδικό βάρος που έχει η υδατοκαλλιέργεια και δυστυχώς στις περισσότερες από αυτές η παραπάνω αρμοδιότητα ασκείται από άλλες ειδικότητες (π.χ. Γεωπόνους !!)
  Είναι πραγματικά οξύμωρο το γεγονός ότι η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ενός τομέα που παράγει σε ποσότητα και συναλλαγματική αξία σήμερα ένα από τα πρώτα αγροτικά προϊόντα στη χώρα συμβάλλοντας σημαντικά στην Εθνική οικονομία, να μην στελεχώνεται από Βιολόγους/Ιχθυολόγους. Επομένως, εάν η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια παραμείνει, όπως θα έπρεπε, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε αυτές να στελεχωθούν είτε από Βιολόγους/Ιχθυολόγους προερχόμενους από τις Αιρετές Περιφέρειες (εάν είναι εφικτό) είτε με νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

  Δρ. Κεβρεκίδης Κοσμάς
  Βιολόγος (Ιχθ/κου)
  Δνση Αγροτικών Υποθέσεων , Τμήμα Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας ΑΔΜΘ

 • 22 Μαρτίου 2012, 14:10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΣΙΔ)

  1. Σύμφωνα με αναγραφόμενα στο άρθρο 8 σημείο 2,
  Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:
  «44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».
  Κατά συνέπεια στο αμέσως επόμενο εδάφιο του ίδιου που αναφέρει ότι:
  Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».
  θα πρέπει να αντικατασταθεί το νούμερο 45 με το σωστό 44α, διότι δημιουργεί σύγχυση.
  2. Κατηγορηματικά, είμαστε αντίθετοι στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων αλιείας (άρθρο 94 παρ 5 αρ.8-69 νόμου 3852/2010) στους Δήμους. Είναι μια πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της ενιαίας διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, έτσι όπως αυτή ορίζεται στην Ελληνική νομοθεσία (Ν.360/76, Π/1180/91, Π/ 293/81, Ν.1327/83), αλλά και στο άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος). Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι πως αρμοδιότητες και υπάλληλοι του Τομέα Αλιείας δεν πρέπει να κατακερματίζονται σε πολλά επίπεδα διοίκησης, αλλά να παραμείνουν στην κρατική διοίκηση.

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:59 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Οι παρατηρήσεις αφορούν:
  Α) Το άρθρο 8: Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στην παράγραφο 2, …Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙΒ «Τομέας – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» υποπαράγραφος γ΄»Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.
  Η παραπάνω τροποποίηση σίγουρα εμπεριέχει λάθος ή υποτομέα ή λάθος αρίθμηση.
  Στην περίπτωση που αναφέρεται στον υποτομέα αλιείας και στην αρμοδιότητα 45 «Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (…ακολουθούν διατάγματα, στα οποία υπάρχει λάθος αριθμός) και να εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012 δεν έχει νόημα και βάση για τους εξής λόγους:
  Η αρμοδιότητα : Η διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί το πρώτο άρθρο του Αλιευτικού Κώδικα 420/70 και είναι η βάση από τις οποίες απορρέουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τον αλιευτικό τομέα. Από την επιμέρους ανάλυση αυτής της αρμοδιότητας, δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα άρθρα και κατά συνέπεια όλες οι επιμέρους αρμοδιότητες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί την Ουσία και την Βασική Αρχή του τομέα αλιείας. Συνεπώς όποιος είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι αρμόδιος για όλων τον τομέα και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.
  Από συστάσεως των Υπηρεσιών αλιείας στην περιφέρεια της χώρας μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή ασκούσαν και ασκούν οι υπηρεσίες αλιείας των Νομαρχιών, μετέπειτα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επί Καλλικράτη των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειών της χώρας αποτελούν τη δομή συνέχειας της εφαρμογής και εκτέλεσης των αλιευτικών αρμοδιοτήτων, έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και εμπειρία, καθώς και το αναπόσπαστο απαραίτητο αρχείο Υποθέσεων για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ήδη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» εδώ και ενάμιση χρόνο η μετάβαση των αρμοδιοτήτων αυτών στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν προκύπτει από πουθενά να δοθεί παράταση εφαρμογής της βασικής αυτής αρμοδιότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς αυτή δεν την ασκούσε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε αναφέρεται στον «Καλλικράτη» ότι την ασκεί μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα για να δοθεί παράταση και να εξακολουθεί μέχρι τέλους του 2012 από την Αποκεντρωμένη. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούσε μέχρι 31-12-2011 την αρμοδιότητα της μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, η οποία μεταβιβάστηκε από 1-1-2012 στα Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει οργανωμένες Υπηρεσίες Αλιείας, δεν έχει παντού Ιχθυολόγους, για να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες του Αλιευτικού Τομέα, εφαρμόζοντας τες από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που περάσει μία τέτοια τροποποίηση τότε μέχρι 31-12-2012 όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών θα κάνουν διακοπές για ένα εξάμηνο.
  Β) Έχουν γίνει επανειλημμένες αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία από όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα της Αλιείας ότι οι αρμοδιότητες του τομέα αυτού δεν μπορούν να διασπαστούν και να ασκούνται από 4 διαφορετικά διοικητικά επίπεδα. Τουλάχιστον στο επίπεδο της αποκέντρωσης του κράτους ο Τομέας Αλιείας να ασκείται από έναν μόνο φορέα και αυτός πρέπει να είναι η Περιφέρεια. Συνεπώς προτείνεται ότι στο άρθρο 94 του «Καλλικράτη» όλες οι αρμοδιότητες του τομέα της Αλιείας που μεταφέρονται από 01-01-2013 στους Δήμους να παραμείνουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και να ασκούνται μονίμως από αυτές. Δεν μπορεί ένα υδάτινο οικοσύστημα και οι υδρόβιοι πληθυσμοί του να διαχειρίζονται ορθολογικά στο πλαίσιο ενός Δήμου. Επίσης οι Δήμοι δεν διαθέτουν το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.4

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:15 | Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

  Με αφορμή την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου για τις λαϊκές αγορές, εισηγούμαστε η ρύθμιση θεμάτων και η εποπτεία των λαϊκών αγορών και αγορών βιολογικών προϊόντων να μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στους Δήμους και στα δημοτικά διαμερίσματα τους. Για τις αγορές βιολογικών προϊόντων πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς που να διαφοροποιεί τη λειτουργία τους από τις συμβατικές στα ωράρια λειτουργίας τους. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στον έλεγχο όλων των λαϊκών αγορών, τόσο αναφορικά με τον τυπικό έλεγχο αυτών (τετραγωνικά, θέση κλπ) όσο και για τον ποιοτικό (υπολείμματα κλπ) με τη συμμετοχή και των ίδιων των παραγωγών, των καταναλωτών και εκπροσώπων των δημόσιων αρχών. Θα πρέπει να εξεταστεί η πρόταση ώστε οι λαϊκές αγορές να γίνουν αγορές παραγωγών χωρίς τη συμμετοχή των εμπόρων όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
  Τέλος, αναφορικά με την αδειοδότηση και τον έλεγχο των καταστημάτων κατοικίδιων ζώων, θεωρούμε σκόπιμο να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους, αφού αυτοί φέρουν σήμερα την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που αυξάνονται όταν το εμπόριο κατοικίδιων ζώων είναι ανεξέλεγκτο.
  Στα οριζόμενα της παραγράφου 8 σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει ή θα έχει την εν λόγω αρμοδιότητα, πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση της και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μεταφορά των μαθητών να εξασφαλίζεται με είτε με τη δημόσια – δημοτική συγκοινωνία είτε όπου υπάρχει ειδική ανάγκη (για ειδικά ή απομακρυσμένα σχολεία) με την απόδοση των χρημάτων που σήμερα διατίθενται στις σχολικές επιτροπές τους, ώστε να προμηθευτούν σχολικά λεωφορεία που θα λύσει διά παντός το πρόβλημα αυτό που αποτέλεσε για χρόνια σημείο πολιτικής εκμετάλλευσης, διαφθοράς, αδιαφάνειας και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.

 • 21 Μαρτίου 2012, 16:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ .Στο Αρθρο 8 Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών στο τέλος της παραγράφου 2 του σχεδίου αναφέρει : ……..Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν 3852/2010 προστίθεται εδαφιο ως εξής <<Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β <> υποπαράγραφος γ΄ <> ( αν κατα λάθος την υποπ. δ΄ Υποτομέα αλιείας) εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μεχρι 31.12.2012>>
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, διοτι η εν λόγω ενέργεια είναι κατά την άποψη μας τελείως άστοχη. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση αφορά 7 διοικητικές ενότητες οι οποιες δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Αλιείας και σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του τομέα αλιείας και προφανώς δεν υπάρχει κανείς λόγος να ασκήσουν τη προτεινόμενη αρμοδιότητα σύμφωνα με τη προτεινόμενη τροποποίηση στο εν λόγω σχέδιο νόμου εως 31-12-2012.Η εν λόγω αρμοδιότητα απαιτεί εξειδικευμένη διοικητική διαχείριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλιείας οι οποίες είναι διανεμημένες στις 53 περιφερειακές ενότητες των Αιρετών Περιφερειών και καλύπτουν τις ανάγκες γεωγραφικά όλης της Χώρας.Αξιότιμε κε Υπουργέ έχοντας εμπιστοσύνη στις αταλάντευτες απόψεις σας για το θεσμό της Αιρετής Περιφερειακής Αυτ/σης παρακαλούμε να μήν επιτρέψετε το επιχειρούμενο δυναμιτισμό του Νόμου του Καλικράτη στο συγκεκριμένο τομέα της υδατοκαλλιέρειας πριν ακόμα καλα καλα μπεί σε εφαρμογή του και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα την εν λόγω διόρθωση. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε στις προσπάθειες που επιχειρούνται από <> να υφαρπάξουν τις αρμοδιότητες της εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας απο την Περιφερειακή αυτ/ση που δόθηκαν με το Καλλικράτη προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι αιρετές περιφέρειες , διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική υποδομή , τις αντίστοιχες εξειδικευμένες διοικητικές μονάδες (υπηρεσίες αλιείας) και τα αιρετά θεσμικά όργανα ( Περιφερειακό συμβούλιο , επιτροπές , θεματικούς αντιπεριφερειαρχες κλπ) που διασφαλίζουν την διαφάνεια , τον έλεγχο, το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειας.
  Μετα τιμής
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
  Βιολογος- Ιχθυολόγος προιστ Δ/νσης Αγρ. Οικ & Κτην. ΠΕ Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 • 21 Μαρτίου 2012, 12:33 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

  Παρακαλώ να διευκρινισθεί στο άρθρο 8 παρ. 2,

  «Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″

  εαν στο σημείο ‘υποπαράγραφος γ’ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας»

  αφορά την υποπαράγραφο δ’ «Υποτομέας Αλιείας».

 • 21 Μαρτίου 2012, 11:54 | Συργιάννης Σπυρίδων – Ορέστης

  Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ».

 • 19 Μαρτίου 2012, 12:20 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Η αναφορά στη συμμετχή του Υπουργείου Πολιτισμού στην προγραμματική σύμβαση για έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα,έχει αόριστο χαρακτήρα καθώς δεν γίνεται σαφής αναφορά στο νπ που θα εκπροσωπεί νόμιμα το Υπουργείο, ενώ παράλληλα καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την υπογραφή και υλοποίηση των προγραμματικών αυτών συμβάσεων με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός Υπουργείου,στον αποκεντρωμένο ελλαδικό χώρο. Η συμμετοχή ενός εκπροσώπου της οικείας και αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού προκρίνεται ως η πιο ιδανική λύση και απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία. Επομένως προτείνεται η παρ.10. να αντικατασταθεί σε εκείνο το σημείο ως εξής :
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεωνπου αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια ή/και στο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της, εκπρόσωπος της οικείας και αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».

 • Αντιμετώπιση της αδυναμίας άσκησης νέων αρμοδιοτήτων από Καλλικρατικούς Δήμους που δεν μεταφέρθηκε προσωπικό π.χ. από πρώην Νομαρχίες, ελλείψει προσωπικού.