Άρθρο 33:Προσωρινή ανεργία (Άρθρο 13, παράγραφοι 2-4 της Οδηγίας)

1. Κατά το διάστημα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 31, παράγραφος 4 του παρόντος κεφαλαίου, επιτρέπεται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» επιτρέπεται να παραμένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη της απαιτούμενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 τερματίζεται αυτόματα το διάστημα ανεργίας.
3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται να δηλώσει, εντός διμήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του ν.3386/2005 όπως αυτό ισχύει.