Άρθρο 06:Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες.».
Η παράγραφος 7 του άρθρου 59, του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: «Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων.».
3.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου.»
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 75 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου τους».
5. Το εδάφιο ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000 ) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό».
6. Στο άρθρο 164 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής: «Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του, να συγκροτεί από τα μέλη του και γνωμοδοτικές επιτροπές για την επεξεργασία προτάσεων και την διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του και την εκπλήρωση της αποστολής του.».
7. Οι περιφέρειες, δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), παροχή υπηρεσιών, έργα και μελέτες που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη , χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη.
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού και οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπεριφερειάρχες αποτελούντες για τον σκοπό αυτό ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερες σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.».
9. Το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του 167 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις νησιωτικές περιφέρειες το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις.».
10. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση ιγ του άρθρου 159 του ν.3852/2010 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις:
«ιδ) Με απόφασή του μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύναται η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού έργου μίας περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με χωρική αρμοδιότητα όλη τη Περιφέρεια ή άλλη Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας.
ιε) Με απόφασή του ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύνανται να συσταθούν πέραν του ανωτέρω Συμβουλίου και άλλα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα των εν λόγω Συμβουλίων ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειάρχη σε μία από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, που εξυπηρετεί. Το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων που εξυπηρετεί, καθώς και των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της τοπικής αρμοδιότητάς του. Η σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου γίνεται κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων με τις οποίες συγκροτείται το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη τη Περιφέρεια, αρμόδιο Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με έδρα την έδρα της Περιφέρειας.».
11. H παράγραφος 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όμοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών».
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη».
13. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στην αρμοδιότητα των πολεοδομικών γραφείων, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές».
14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.
15. Επιτρέπεται η εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία απόφασης ανάληψης σύμφωνα με το π.δ. 113/2010, εφόσον αυτές αφορούσαν υποχρεώσεις των ΟΤΑ β΄ βαθμού που αναλήφθηκαν αρμοδίως έως την 30.4.2011
16. Στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

 • 22 Μαρτίου 2012, 08:16 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Στο άρθρο 83 παρ. 1 περιπτώσεις α και β του Ν. 3852/2010 πρέπει να προστεθεί φράση η οποία θα καθορίζει ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ληφθεί απόφαση από το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας για χορήγηση των εν λόγω άδειών (προέγκριση και άδεια λειτουργίας μουσικής), αυτές θα χορηγούνται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στο Δήμο στον οποίο υπηρετώ υπάρχει εμπλοκή στο θέμα της χορήγησης των ανωτέρω αδειών, για λόγους διαδικαστικούς που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία της Δημοτικής μας Κοινότητας και στη λήψη από αυτήν αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι δημότες οι οποίοι αιτούνται προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας μουσικής, αφού οι άδειες αυτές δεν χορηγούνται ή χορηγούνται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην εκλογή του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, θα πρέπει να καταργηθεί και η διάταξη να αντικατασταθεί με άλλη, όμοια με αυτή της παρ. 1 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου (Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας να είναι ο υποψήφιος του πλειοψήσαντος συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα)

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 • 20 Μαρτίου 2012, 14:03 | Χρήστος Πρασκίδης

  Θεσμοθέτηση θέσης διευθυντή του δήμου, όπου θα τοποθετείται μετά από προκήρυξη πλήρωσης της θέσης, άτομο συγκεκριμένων προσόντων (π.χ. πτυχιούχος οικονομικής σχολής, εμπειρία, μεταπτυχιακά στα οικονομικά και τη διοίκηση κλπ), το οποίο θα αναφέρεται στον δήμαρχο και στις υπόλοιπες διοικητικές δομές του κράτους που βρίσκονται υπεράνω (π.χ. Περιφερειακός διευθυντής, υπεσ κλπ).
  Ο διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για τη εύρυθμη και, κυρίως, τη σύννομη λειτουργία των δομών του δήμου και θα είναι συνυπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, και τις κάθε είδους οικονομικές κινήσεις και δοσοληψίες του δήμου.
  Οποιαδήποτε απόφαση, ή πράξη, έχει και οικονομικό περιεχόμενο, θα πρέπει να εγκρίνεται και να συνυπογράφεται (ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς τη σκοπιμότητα) και από τον διευθυντή του δήμου.
  Οι διευθυντές αποτελούν τμήμα της διοικητικής δομής των δήμων και δεν αλλάζουν με την αλλαγή των Αιρετών διοικήσεων.
  Η αμοιβή των διευθυντών μπορεί να προκύψει από την μείωση των θέσεων των αντιδημάρχων που δρομολογείται, αλλά κυρίως θα προκύψει (και μάλιστα στο πολλαπλάσιο) από την εξοικονόμηση που θα γίνει στα οικονομικά των δήμων.
  Η αναγκαιότητα αυτής της θέσης προκύπτει από την άμεση ανάγκη που υπάρχει για την βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου όπως φαίνεται εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργούν με τρόπο που βλάπτουν τα οικονομικά των πολιτών και του κράτους.
  Εξακολουθούν οι κατατμήσεις έργων, εξακολουθεί η τακτική των εικονικών τιμολογίων από όπου προκύπτουν τεράστια ποσά για «μαύρες πληρωμές» που δήθεν έχουν ανάγκη οι δήμοι για να λειτουργήσουν σωστά (έτσι δικαιολογούνται οι δήμαρχοι και πολλές φορές τους καλύπτουν και οι αντιπολιτεύσεις) και βέβαια απ’ αυτό το τεράστιο ποσό μαύρου χρήματος μεγάλο τμήμα οδηγείται σε τσέπες, αλλά σε κάθε περίπτωση σε αδιαφανείς, μη ελεγχόμενες από το κράτος και τους πολίτες δαπάνες.
  Μέχρι που να εμπεδωθεί (αν ποτέ γίνει αυτό) μια άλλη νοοτροπία από τους αιρετούς, ώστε να υπηρετούν το σύνολο των πολιτών, τη δημοκρατία και τη νομιμότητα και όχι τους πελάτες – ψηφοφόρους τους, την παράταξη, τον εαυτό τους και το κόμμα τους όπως συνήθως κατά τη γνώμη μου γίνεται σήμερα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να ελέγχονται και να μη ξεφεύγουν από τη νομιμότητα κάνοντας ότι τους εξυπηρετεί, θεωρώντας ότι καλύπτονται από το γεγονός ότι είναι οι εκλεκτοί του λαού και των κομμάτων.
  Θεωρώ ότι μια τέτοια θέση διευθυντή μπορεί να βάλει φρένο στους δημάρχους που παρανομούν, γιατί ο υπάλληλος δε θα θέλει να βρει το μπελά του, αφού ούτε πελατειακές σχέσεις έχει ανάγκη να δημιουργήσει, ούτε θα έχει την αίσθηση του απυρόβλητου που από αλαζονεία έχουν πολλοί αιρετοί.

 • 1. Κατάργηση ληξιαρχείων ανά Δημοτική Κοινότητα Καλλικρατικών Δήμων Μεγάλων Αστικών Κέντρων (π.χ. ο Δήμος Αθηναίων έχει ένα Ληξιαρχείο ενώ ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού δύο).
  2. Κατάργηση Τοπικών Συμβουλίων Καλλικρατικών Δήμων Αστικών Περιοχών ώστε να εκλείψουν οι συντηρούμενες διαχωριστικές γραμμές και να επέλθει η κοινωνική, πολιτιστική , αθλητική, περιβαλλοντική και οικονομική σύγκληση.
  3. Κατάργηση Συμβουλίου Μεταναστών σε Δήμους Αστικών Περιοχών όπως Αττικής πλην του Δήμου της έδρας του Νομού.
  4. «….Παροχή δυνατότητας σύστασης κατ’ εξαίρεση αυτοτελούς Νομικού Προσώπου με σκοπό τη δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς του δικαιολογεί την ανωτέρω σύσταση, στην περίπτωση που οι προκαταρκτικές ενέργειες για τη σύσταση του ίδιου Νομικού Προσώπου ολοκληρώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010.» Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μουσείο «Γ.Μπουζιάνης» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που κατασκευάστηκε με πιστώσεις του Γ’ΚΠΣ για να τιμήσει τον κορυφαίο εξπρεσιονιστή ζωγράφο Γεώργιο Μπουζιάνη που έζησε και δημιούργησε στο Δήμο μας ,που ολοκληρώθηκε και η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές του 2010, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου για να υπαχθεί στις διατάξεις του ως άνω Νόμου

 • Νομοθετική ρύθμιση Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών (Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής).

 • 18 Μαρτίου 2012, 18:00 | ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ

  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλω τις κάτωθι προτάσεις/ απόψεις μου, στο θέμα «Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών» (υπό διαβούλευση άρθρο 07):
  1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 69 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται «Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.» Πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρεται ρητώς, εκτός από τις δύο αυτές επιτροπές(οικονομική και ποιότητας ζωής), η υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς τους Δημοτικούς συμβούλους, από όλες τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς επιχειρήσεις και λοιπές επιτροπές του Δήμου. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να δίδεται και στους προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων. Ειδικά για τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, πρέπει κατά την προσωπική μου εκτίμηση, να προστεθεί ξεχωριστή παράγραφο, στα άρθρα 87 και 82 του Νόμου 3852/2010, αντίστοιχα.
  2. Ως προς την λειτουργία των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, υποβάλω τις κάτωθι απόψεις/ προτάσεις, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης:
  α. Τα συμβούλια της Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας, είναι συλλογικά όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Πιστεύουμε ότι ο πολιτικός ρόλος των αιρετών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς ως φορείς άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης, αποτελούν τους βασικούς εκφραστές των συμφερόντων όλων των πολιτών, αλλά και τους θεσμικούς ιμάντες διασύνδεσης της γειτονιάς και της Δημοτικής ενότητας, με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των βασικών πολιτικών επιλογών του Δήμου. Πάνω σε αυτό τον τρόπο σκέψης εκτιμώ, ότι βασίστηκε η δημιουργία από τον Νομοθέτη, των εν λόγω Συμβουλίων. Υπάρχουν όμως κατά την γνώμη μου, ορισμένα προβλήματα, που οδηγούν στην απαξίωση του θεσμού των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και θέτουν υπό αμφισβήτηση το όραμα/ τρόπο σκέψης, των δημιουργών του «Καλλικράτη».
  Στην υποπαράγραφο 1α του άρθρου 81 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται
  «1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.» επίσης η παράγραφος θ του άρθρου 82 αναφέρει «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου» λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 83, τα αναφερόμενα στην παράγραφο θ του άρθρου 82, ισχύουν και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων. Παρόλο που από τα προαναφερόμενα, κατά την προσωπική μου γνώμη προκύπτει η υποχρέωση του Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, να εκτελεί της αποφάσεις του Συμβουλίου του, έχουν ακουστεί περιπτώσεις που κάποιοι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στα Δημοτικά συμβούλια που συμμετέχουν, ενώ το Συμβούλιο Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων που προεδρεύουν, έχει αποφασίσει ομόφωνα «Ναι» με την σύμφωνη ψήφο και των ιδίων, ψηφίζουν «Όχι» για το ίδιο θέμα, ακυρώνοντας στην ουσία την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στο οποίο Προεδρεύουν, δημιουργώντας έντονο πρόβλημα στην λειτουργία των εν λόγω συμβουλίων και δυσμενή σχολιασμό ως προς την λειτουργικότητα του Καλλικράτη, καθώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 αναφέρει «Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.», όπως παρομοίως αναφέρει και στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 του ιδίου Νόμου, καλύπτοντας τέτοιες ενέργειες, ενώ το νόημα των εν λόγω παραγράφων, κατά την γνώμη μου, είναι άλλο.
  2. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι η σύγκλιση του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, άρθρο 88 του Νόμου 3852/2010. Στο εν λόγω άρθρο, ο μοναδικός που έχει δικαίωμα να συγκαλέσει το Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, είναι ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να προστεθεί παράγραφος, ώστε όπως και στο Δημοτικό συμβούλιο, να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, κατόπιν αιτήσεως για συζήτηση θέματος από το 1/3 των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης. Αυτή η ενοποίηση του τρόπου σύγκλησης των δύο συμβουλίων, είναι απαραίτητη.
  3. Γενικά στην όλη λειτουργία των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά την προσωπική μου άποψη, υπάρχει σοβαρό θεσμικό πρόβλημα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχτεί, ότι πάρα πολλοί Δήμοι δεν έχουν μεταβιβάσει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στα Τοπικά συμβούλια και ελάχιστα θέματα, μέσα από την υπάρχουσα διαδικασία προώθησης των αποφάσεων των Τοπικών συμβουλίων, συζητήθηκαν/ αποφασίστηκαν στα Δημοτικά συμβούλια, προωθούμενα από τα Τοπικά τους συμβούλια(τουλάχιστον σε αρκετά Τοπικά, που έχω γνωστούς και ενημερώνομαι). Η πίεση, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των δημοτών μας προς τους Τοπικούς συμβούλους είναι αμείωτη, καθώς για τους μετράει το αποτέλεσμα( και καλά κάνουν) και όχι οι πολύπλοκες θεσμικές διαδικασίες.

  Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων