Άρθρο 09:Οικονομικά ζητήματα των δήμων

1. Nομίμως καταβλήθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης στο ΙΚΑ του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων, που διενεργήθηκαν μέχρι και τον Ιούνιο 2007 από τις Σχολικές Επιτροπές και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία αποτελούν δικαιολογητικά του ετήσιου απολογισμού τους.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψη τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.».
3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφο 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011».
4. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων. Οι ανωτέρω αποφάσεις του δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του ν.3852/2010.
5. Στα έργα των δήμων, όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε ποσοστό που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (A‘ 14), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΤΑ, που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή στις Δ.Ο.Υ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
7. Προστίθεται άρθρο 43 Α στο Π.Δ 75/2011 (ΦΕΚ Α 182/22.8.2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» ως εξής:
Άρθρο 43 Α
«Οικονομικό έτος – προϋπολογισμός – απολογισμός
1. Το οικονομικό έτος των Περιφερειακών Ενώσεων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη εσόδων και εξόδων της οικείας Π.Ε.Δ. και τρεις μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό διαχειρίσεως της Π.Ε.Δ.
3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των Π.Ε.Δ. εγκρίνονται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται απαραιτήτως από αιτιολογική έκθεση στην οποία αιτιολογούνται πλήρως τα έσοδα και οι πηγές τους καθώς και οι εγγεγραμμένες δαπάνες.
5. Ο προϋπολογισμός αποστέλλεται, μαζί με την αιτιολογική έκθεση, στον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας σ` αυτόν. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή αν δεν είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τον αναμορφώσει αναλόγως.
6. Ο απολογισμός κάθε Π.Ε.Δ., μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισμού. Ο απολογισμός αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ειδική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου επ’ αυτού. Ο Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ’ αυτού.».
8. Στην παρ.2 α του άρθ.169 του Ν.3463/2006 προστίθενται τα εξής:
«καθώς και δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποζημίωσης ή αντιμισθίας αιρετών, πλην της πρώτης καταβολής ή τυχόν μεταβολής αυτών.».
9. Οι προμήθειες των υλικών που ενσωματώνονται στα έργα αυτεπιστασίας των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.2286/95 και μπορούν να ανατίθενται με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ανά κωδικό είδους του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών για το σύνολο των έργων που εκτελούνται από τον Δήμο με αυτεπιστασία εντός του οικονομικού έτους.
10. Η παράγραφος 1(α) του άρθρου 11 του π.δ/τος 171/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο εργοδότης διαθέτει ή μπορεί να μισθώσει από το Δημόσιο ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. τεχνικό εξοπλισμό και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μίσθωσή του από τους ανωτέρω φορείς, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπορεί να εξασφαλισθεί από τον ιδιωτικό τομέα με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, καθώς και αν μπορεί να διασφαλίσει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό».
11. Στον προϋπολογισμό των δήμων και των δημοτικών ή διαδημοτικών ΝΠΔΔ, οι πιστώσεις για την πληρωμή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη» του τύπου του προϋπολογισμού (ΚΥΑ 7028/2004, ΦΕΚ 253/Β, όπως ισχύει), όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 175 του ΔΚΚ. Διαφορετικές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων.

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:11 | Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι στεκόμαστε επιφυλακτικοί στην αλλαγή του ποσού των συμβάσεων προμήθειας έργων κ.α. για τα οποία απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 100.000 (χωρίς ΦΠΑ) σε 200.000 και άνω (χωρίς ΦΠΑ). Στην περίπτωση που στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενός Δήμου υπάρχει η δυνατότητα ένταξης πολλών έργων μικρότερης αξίας των 200.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) μπαίνει και θέμα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης με την απουσία προληπτικού ελέγχου.
  Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων, προτείνουμε να είναι ανοιχτά τα οικονομικά βιβλία κάθε Δήμου σε κάθε πολίτη και κάθε συλλογικότητα, όποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου. Επιπλέον, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων επί των οικονομικών ενός δήμου θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω των Επίτοπων Διαβούλευσης των Δήμων με την ευρεία συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων.
  Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κάθε Δήμου θα πρέπει να γίνεται και στη δημοτική ιστοσελίδα σε απλή μορφή, έτσι ώστε να είναι προσιτά, εύκολα, προσβάσιμα και κατανοητά από το σύνολο των δημοτών. Οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το εργαλείο για την διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων και της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας των δημοτών, αφού οι δημοτικές δραστηριότητες αποτελούν απαρέγκλιτα δημόσια δεδομένα.
  Γενικότερα, η εποπτεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, δε θα πρέπει να “εκβιάζεται” με ελεγκτικούς μηχανισμούς από την κεντρική κυβέρνηση όπως προτείνεται στο Μνημόνιο ΙΙ, αλλά να επιδιώκεται με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • 21 Μαρτίου 2012, 07:20 | ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στο άρθρο 9 πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει :
  «Κατά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ , κάθε μεταβολή στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η οικονομική υπηρεσία απο τα συλλογικά όργανα διοίκησης (Οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο) πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και τεκμηριωμένα. Κάθε αύξηση στο ύψος των κονδυλίων εξόδων , πρέπει να ισοσκελίζεται απο αντίστοιχη πηγή εσόδων στην ίδια απόφαση» .

  Με τον τρόπο αυτό , κάθε δημιουργούμενο έλλειμμα στον δήμο , θα φαίνεται ποιος το προκάλεσε . Η υπηρεσία – η οικονομική επιτροπή – το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει το στίγμα ποιος ενέργραψε εικονικα έσοδα στον προϋπολογισμό . Η δε αρχή εποπτείας ΟΤΑ θα πρέπει να έχει και τις τρεις εισηγήσεις κατα την φάση ελέγχου του προϋπολογισμού , ώστε να βλέπει τις αποκλίσεις .

  ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
  ΤΗΛ 6944718659

 • 20 Μαρτίου 2012, 15:17 | Χρήστος Πρασκίδης

  Θα πρέπει να προβλεφθεί όλα τα έργα των ΟΤΑ (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση) να ελέγχονται κανονικά από ελεγκτές δόμησης με υποχρέωση ελέγχου και βεβαίωσης των ποσοτήτων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (μπετόν, σίδερα, αδρανή κλπ). Τα έργα αυτά και το αληθές των εκθέσεων των ελεγκτών δόμησης, θα πρέπει να ελέγχονται δειγματοληπτικά, σε αυξημένο ποσοστό, από ελεγκτικό σώμα μηχανικών.
  Επίσης θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ελέγχου των ποσοτήτων πετρελαίου (και γενικότερα καυσίμων) που προμηθεύονται οι δήμοι. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτόματους μετρητές εισερχομένων – εξερχομένων στις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, με έλεγχο χιλιομετρητών των οχημάτων (π.χ. υποχρέωση καταγραφής ανα μήνα) και με παράλληλες ενεργειακές μελέτες των κτιρίων από όπου θα προκύπτει η εύλογη κατανάλωση του κτηρίου σε πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και οι πιθανές ανάγκες βελτιώσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση. Τα καύσιμα είναι μια πιθανή συχνή πηγή εικονικών τιμολογίων.

 • 19 Μαρτίου 2012, 23:55 | Καντερές Δημήτριος

  Θα αναφέρω ορισμένες γενικές σκέψεις για τον περιορισμό των δαπανών στους Δήμους:
  Να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των αντιδημάρχων και αμοιβόμενων μετακλητών αξιωματούχων. Στην ουσία το έργο εκτελείται από τους υπαλλήλους των Δήμων οι οποίοι εάν αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να αποδειχθούν άριστοι.
  Να καταργηθούν όλες οι δωρεάν (σε βάρος του ελληνικού λαού) λειτουργούσες δημοτικές συγκοινωνίες. Εάν υπάρχουν αναξιοπαθούντες δημότες οι οποίο δεν μπορούν να πληρώνουν τα εισητήρια των αστικών συγκοινωνιών να τους δοθεί από τους Δήμους κάρτα επιβίβασης. Οι κάτρες αυτές θα κοστίσουν πολύ λιγότερο από της δωρεάν συγκοινωνίες.
  Οι εργαζόμενοι στους Δήμους να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να εκτελέσουν πολλών ειδών εργασίες όπως οδηγού οχήματος, χειριστού μηχανήματος, υδραυλικού, σκαμπανέα, κλαδευτού δένδρων, καθαριστού κλπ. Αποτελεί για παράδειγμα μεγάλη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και χρημάτων το να ασχολείται πενταμελές συνεργείο του Δήμου για να επισκευάσει μία διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης.
  Να συστηθεί εποπτικός κρατικός μηχανισμός πραγματικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων για αγορές- επισκευές μεχανημάτων και εργαλείων, καυσίμων,συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, εορταστικών- πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.
  Γενικά εδώ που έφθασε η Ελλάδα επιβάλλεται να μετριέται και ελέγχεται η δαπάνη του κάθε Ευρώ.

 • 19 Μαρτίου 2012, 14:43 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Για την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 προτείνεται η αλλαγή των χρηματικών ορίων καθότι στην παράγραφο 3 του Αρθρου 25 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/10, το όριο ελέγχου νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 5,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) για δε τις προγραμματικές συμβάσεις είναι 10,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.).
  Για το λόγο αυτό είναι υπερβολικός, γραφειοκρατικός και θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις προγραμματικές συμβάσεις. Άλλωστε επισημαίνεται ότι ισχύει το όριο του 1,0 εκατ. € για τις μη συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.
  Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/10 να τροποποιηθούν ως εξής :
  1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από την σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.
  2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α. του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.
  Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις γι’ αυτά ».

 • 19 Μαρτίου 2012, 13:31 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη πρόβλεψης για τροποποίηση των άρθρων 225 και 226 για τον Έλεγχο νομιμότητας (υποχρεωτικός και αυταπάγγελτος) του Νόμου 3852/2010,ωστε να γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων που θα υπάγονται σε έλεγχο, καθότι οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες:
  α.δραστηριοποιούνται κατά βάση στο πλαίσιο Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  β.δεν επιχορηγούνται από το κράτος για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών,
  γ.δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ (παρ. 3 του άρθρου 265, Ν. 3463/06),
  δ.δεν υπάγονται στους φορείς του Δημόσιου Τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982,
  ε.λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και διέπονται από τον Νόμο περί Α.Ε. (Ν. 2190/20 όπως ισχύει) με ανώτατα όργανα διοίκησης την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
  Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/10 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ που αφορούν α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων».
  Παράλληλα η παράγραφος 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/10 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής :
  1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.

 • 19 Μαρτίου 2012, 13:34 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  Για την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 προτείνεται η αλλαγή των χρηματικών ορίων καθότι στην παράγραφο 3 του Αρθρου 25 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/10, το όριο ελέγχου νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 5,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) για δε τις προγραμματικές συμβάσεις είναι 10,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.).
  Για το λόγο αυτό είναι υπερβολικός, γραφειοκρατικός και θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις προγραμματικές συμβάσεις. Άλλωστε επισημαίνεται ότι ισχύει το όριο του 1,0 εκατ. € για τις μη συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

  Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/10 να τροποποιηθούν ως εξής :
  1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από την σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.
  2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α. των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.
  Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις γι’ αυτά ».

 • Νομοθετική Ρύθμιση μαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής προκειμένου να μπορούν να ανατίθενται οι εργασίες με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

 • 19 Μαρτίου 2012, 07:22 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 2
  ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 15-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

  3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφο 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011»

  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
  3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011»

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
  Αξιότιμοι κυρίες, κύριοι,

  1. Η ασάφεια στο Ν. 3463/2006, που επιχειρείται να συμπληρωθεί με τον «Καλλικράτη 2»,
  2. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δυνατότητα ανάθεσης των εργασιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα «εφόσον δεν υπηρετεί στο Δήμο το αναγκαίο προσωπικό»,
  έχουν δώσει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα σε Δημοτικές Αρχές να μη τηρούν πρακτικά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο, αλλά να περιορίζονται απλώς στα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που κρατούνται από τον υπάλληλο γραμματέα.
  Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια τόσο η «καταγραφή» των αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια, όσο και οι αντίστοιχες αναρτήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να έχουν περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απόψεις της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και κυρίως να καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκριση των λόγων και των έργων της!
  Έτσι θεωρώ πως η παράγραφος για τη δυνατότητα ανάθεσης της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης σε τρίτους βρίσκεται στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Όμως η προσθήκη στο νόμο θα είναι λειψή αν δεν θεσπιστούν παράλληλα και οι επιπτώσεις σε αυτούς που θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τα κακώς κείμενα.

  Από την πλευρά μου προτείνεται να θεωρείται ως μη γενόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριστεί στο νόμο, δεν αναπαραχθούν και μεταφερθούν σε φύλλα χαρτιού, με τις μονογραφές από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα.
  Επειδή όμως γνωρίζω πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα προέλθουν, κύρια από τους παρανομούντες, ως εναλλακτική πρόταση μπορεί να θεσπιστεί η έκπτωση από τα αξιώματά τους – του προέδρου ή του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ή του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής – εφόσον δεν φροντίσουν για την εφαρμογή της διάταξης, πχ σε ένα δίμηνο από την ψήφιση του νόμου.

  Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.
  Δήλεσι 19/03/2012
  Με εκτίμηση

  Λάζαρος Μαυράκης
  Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
  Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  Τηλ. 6977.277.657