Άρθρο 05:Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών

Το άρθρο 176 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής
1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο.
γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
δ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
ε) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο.
στ) εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
ζ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
η) αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων
θ) εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας τα περιφέρειας. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο,
ια) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιβ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ιγ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων 45.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιδ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της περιφέρειας. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.
2. Για τις περιπτώσεις ια’ και ιβ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των σαράντα πέντε χιλιάδων πέντε χιλιάδων 45.000 Ευρώ της περίπτωσης ιβ` της προηγούμενης παραγράφου.
3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί με την ίδια πλειοψηφία να αποφασίζει την μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.».

 • 22 Μαρτίου 2012, 12:05 | Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

  Από τις Επιτροπές της Περιφέρειας, η Οικονομική Επιτροπή αποτυπώνει την υπερεξουσία των παρατάξεων της πλειοψηφίας που εκπροσωπούνται σ αυτή, καθώς έχει τη δυνατότητα να ορίσει το σύνολο της σύνθεσης των μελών της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και να επιλέξει τα μέλη της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν σε αυτή.
  Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών, θα πρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να δεχθούμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων με δικαίωμα λόγου και των έξι (6) μεγαλυτέρων παρατάξεων με δικαίωμα ψήφου.
  Με αφορμή τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, υποστηρίζουμε ακόμα τη διαπαραταξιακή εκπροσώπηση σε όλες τις περιφερειακές επιτροπές, με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα στις επιτροπές εκείνες που έχουν άμεση σχέση με θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή ελέγχου έργων) να είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση του συνόλου των παρατάξεων.

 • 19 Μαρτίου 2012, 12:15 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 : Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών, προτείνεται να τροποποιηθεί προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προωθηθεί η αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών μέσω του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων, ως εξής :
  «3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, με την ίδια πλειοψηφία, να αποφασίζει τη μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει».