Άρθρο 13:Σύσταση Περιφερειακών Συνδέσμων-Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος και του επόμενου άρθρου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνιστάται περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, ως ΝΠΔΔ, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο σύνδεσμο που δημιουργείται συγχωνεύονται υποχρεωτικά, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος, οι σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Με την ίδια διαδικασία, του άρθρου 19 του παρόντος στον ανωτέρω σύνδεσμο περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83Α).
Έδρα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να ορίζεται διαφορετική έδρα εντός των διοικητικών ορίων της οικείας περιφέρειας.
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου.
2. Στις περιφέρειες που λειτουργούν ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και οι αρμοδιότητές τους βάσει του καταστατικού τους ασκούνται στα διοικητικά όρια ολόκληρης της περιφέρειας, μπορούν να συνεχίζουν τη λειτουργία τους με την ίδια νομική μορφή, ως περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ, με τις αρμοδιότητες των περιφερειακών συνδέσμων, ύστερα από απόφαση των συμβουλίων των δήμων που συμμετέχουν στην εταιρεία και των λοιπών δήμων της οικείας περιφέρειας περί συμμετοχής τους. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται η απόφαση σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση περιλαμβάνεται, η επωνυμία του συνδέσμου, ο σκοπός, ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήμου που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 κ.ν. 3463/2006 (114 Α), η έδρα, η διάρκεια και οι πόροι αυτού.
Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, τα δημοτικά συμβούλια των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του κ.ν. 3463/2006. Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ νομίμως συγκροτείται μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 246 του κ.ν. 3463/2006.

 • 22 Μαρτίου 2012, 11:23 | ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ

  Δεν υφίσταται συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας μέχρι σήμερα, αφ’ ενός των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως Σύνδεσμοι και αφ’ ετέρου των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, προκειμένου να αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόταση για την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ – ΑΕ και τη μετατροπή τους σε Συνδέσμους.
  Μια τέτοια μελέτη θα αναδείκνυε τα προβλήματα και τις εναλλακτικές λύσεις τους επί της ουσίας και επί πραγματικών δεδομένων, η απουσία των οποίων οδηγεί ουσιαστικά σε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.

  Μια τέτοια μελέτη, θα αναδείκνυε για παράδειγμα, ζητήματα όπως το κόστος ανά τόνο που αναλογεί σε κάθε δημότη, ή η δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης επενδύσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους απορριμμάτων, όπως αυτά προέκυψαν και αντιμετωπίσθηκαν τόσο από τους ΦΟΔΣΑ – Συνδέσμους όσο και από τους ΦΟΔΣΑ- ΑΕ, ώστε να διαπιστωθεί αντικειμενικά ποιό θεσμικό πλαίσιο εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους που έχουν θέσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

  Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ελλείψει οποιασδήποτε συγκριτικής μελέτης, δεν διασφαλίζεται και πολύ περισσότερο δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα οδηγήσει σε υπέρβαση των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα οι ΦΟΔΣΑ, και τα οποία καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση για την διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.

  Επιπλέον, η μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Συνδέσμους, δηλαδή ΝΠΔΔ, θα δημιουργήσει παράπλευρα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί και δεν αντιμετωπίζονται από το σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μακρό χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής παρέμβασης σε επί μέρους ζητήματα, η μη επίλυση των οποίων θα δυσχεράνει τη λειτουργία των νέων φορέων.

  Παράδειγμα: η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, ως προς τα ζητήματα οδήγησης των κρατικών οχημάτων. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ως προς τα οχήματα κυριότητάς τους, ως εξής:

  «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας.

  Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.»

  Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

 • 20 Μαρτίου 2012, 12:10 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ

  Συγγνώμη, αλλά είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας των Συνδέσμων μέχρι σήμερα;;
  Συγκρίνατε τα αποτελέσματα μεταξύ των ΦΟΔΣΑ-Συνδέσμων και των ΦΟΔΣΑ-ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, και θεωρείτε πετυχημένο το μοντέλο των Συνδέσμων;;
  Δεν ξέρετε ότι οι Σύνδεσμοι αναθέτουν σε ιδιώτες εργολάβους, είναι ζημιογόνοι και ακριβότεροι ανά τόνο απορριμμάτων για το δημότη;
  Πόσο είναι το κόστος ανά τόνο απορριμμάτων στην ΕΔΣΝΑ (Σύνδεσμος) και σε ένα ΦΟΔΣΑ -ΑΕ;;; Γιατί αυξάνετε το κόστος για τους δημότες;;
  Πόσοι ΦΟΔΣΑ -ΑΕ λειτουρογύν ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ τις εγκαταστάσεις τους, ενώ οι ΦΟΔΣΑ- Σύνδεσμοι έχουν συμβάσεις με ιδιώτες;;Γιατί βάζετε τους ιδιωτες από το παράθυρο, ενώ οι ΦΟΔΣΑ-ΑΕ μπορούν να λειτουργήσουν φθηνότερα, προς όφελος των Δήμων-μετόχων τους;;;
  Το ξέρετε, για αυτό άλλωστε η ΔΙΑΔΥΜΑ (που ίδρυσε ο κ. Κουκουλόπουλος…) παραμένει με το σχέδιο νόμου, ΑΕ του άρθρου 265, ενώ οι υπόλοιπες ΑΕ μετατρέπονται σε Συνδέσμους….
  Ερώτηση: οι σύνδεσμοι-ΦΟΔΣΑ, έχουν στόλο απορριμματοφόρων και βοηθητικών οχημάτων. ΔΕΝ θα μπορούν όμως να έχουν μόνιμο προσωπικό, λόγω του περιορισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς, θα εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι εργαζόμενοι με τέτοια σχέση όμως, ΔΕΝ μπορούν να οδηγήσουν ΔΧ οχήματα. Αποτέλεσμα: επειδή οι Σύνδεσμοι δεν θα μπορούν να προσλάβουν οδηγούς με σχέση δημοσίου δικαίου, δεκάδες οχήματα, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, που ήδη έχουν προμηθευτεί οι ΦΟΔΣΑ-ΑΕ, θα ΣΑΠΙΣΟΥΝ, και οι ΦΟΔΣΑ-Σύνδεσμοι θα υποχρεωθούν να μισθώνουν ιδιωτικά οχήματα. Ετσι δεν είναι;;;