Άρθρο 26 Λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων

1. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023.
2. Το άρθρο 24 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, και για τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που λύονται.
3. α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης διαδημοτικού χαρακτήρα, με τη δημοσίευση της πράξης του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 24, ο ίδιος με νέα πράξη του συστήνει Επιτροπή Καταγραφής και Κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας επιχείρησης, που αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας ή έναν Διευθυντή της αποκεντρωμένης διοίκησης στην περιφερειακή ενότητα ως Πρόεδρο, έναν (1) υπάλληλο της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, τους αντιδημάρχους οικονομικών ή άλλους αντιδημάρχους, σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί αντιδήμαρχοι οικονομικών από τους οικείους δημάρχους, και τους Προϊστάμενους Οικονομικών Υπηρεσιών των συμμετεχόντων δήμων. Εφόσον προκύπτουν ειδικότερα ζητήματα νομικής, τεχνικής ή οικονομικής φύσης, η Επιτροπή δύναται να ζητά τη συνδρομή των υπηρεσιών των δήμων ή και εξωτερικών συνεργατών κατά την κρίση της.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων και δικτύων της επιχείρησης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα κινητά και ο κάθε είδους εξοπλισμός που εξυπηρετεί ή συνδέεται λειτουργικά με τα ακίνητα που μεταβιβάζονται, μεταφέρονται κατά προτεραιότητα στον κύριο του ακινήτου ή των δικτύων. Ρυθμίσεις οφειλών συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τον δήμο που αποτελούσε την έδρα της επιχείρησης.
γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής και ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη σύστασή της, εκδίδοντας σχετική απόφαση κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων στους δήμους. Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάζεται στον Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη περιέλευσης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων αυτών στους οικείους δήμους. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εφόσον προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία που δεν καταγράφηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταγράφονται σε συμπληρωματική έκθεση από την Επιτροπή. Εφόσον προκύπτει ανάγκη ανακατανομής της περιουσίας, η Επιτροπή επιλαμβάνεται άμεσα με τροποποιητική- συμπληρωματική απόφασή της. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται συμπληρωματική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ. Η πράξη του Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία.
ε. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
στ. Οι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της ως άνω πράξης του Γραμματέα στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει η επιχείρηση. Λοιπές ενεργές συμβάσεις υλοποιούνται από τον δήμο που αποτελούσε την έδρα της επιχείρησης, προκειμένου να εισπράξει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Πράξεις, έργα και δράσεις που έχουν ενταχθεί και προτάσεις που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή με δικαιούχο την επιχείρηση δύναται να συνεχιστούν από τον δήμο της έδρας αυτής ή από τους δήμους που αυτά αφορούν.
ζ. Από τη λύση της επιχείρησης, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για καθεμία από αυτές, από τον διάδοχο δήμο επί του αντικειμένου της δίκης.
η. Για την εφαρμογή των ανωτέρω συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων δήμων, στις οποίες καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις τους, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης. Εφόσον προκύπτει οικονομική επιβάρυνση ή έσοδο για τους δήμους που δεν συνυπολογίσθηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, αυτά επιμερίζονται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου της έδρας της επιχείρησης με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους.
θ. Το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.
4. Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 14:45 | Ελενα

  Επί του άρθρου 24&26 , η λύση των δημοτικών επιχειρήσεων και η προσάρτηση τους στους δήμους απαιτεί χρόνο και προγραμματισμό και σίγουρα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την μία μέρα στην άλλη…. Είμαι εκπαιδευτικός ΚΔΑΠ και απασχολούμαι χρόνια σε διοικητική θέση λόγω έλλειψης προσωπικού.θα ήθελα να συνεχίσω να παρέχω τις υπηρεσίες μου με τους ίδιους όρους και στον δήμο, σε παρόμοια θέση, που θα προβλέπεται με κάποια σχετική βεβαίωση προέδρου ή προϊσταμένου , σύμφωνα πάντα με το τυπικό προσόν και χωρίς να υπάρξει μείωση των ωρών εργασίας μου.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 12:38 | ΕΛΕΝΗ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», προήλθε από τη συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ν.3463/2006, άρθρο 252, είναι ο επίσημος φορέας της πολιτικής του Δήμου, με ειδίκευση τον τομέα του Πολιτισμού, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ σύστασης της «ΦΑΡΙΣ» τεύχος Β Νο 2434/1-12-2008.

  Κύριος στόχος της Επιχείρησης, είναι η ουσιαστική παραγωγή πολιτισμού, μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, με τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και δράσης που προωθεί την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία και στηρίζει τον ψυχαγωγικό, ενημερωτικό και παιδευτικό χαρακτήρα των τεχνών.

  Η Νομική Μορφή της επιχείρησης είναι Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση-Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ).
  Η Κ. Ε ΦΑΡΙΣ επιχορηγείται από το Δήμο Καλαμάτας, το ΥΠΠΟΑ , την Περιφέρεια Πελοποννήσου και υποστηρίζεται από χορηγίες. Ή επιχείρηση καλύπτει μέρος των λειτουργικών εξόδων από ίδια έσοδα ( εισιτήρια – δίδακτρα).

  Τομείς Πολιτισμού:

  1. Τομέας του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου

  2.Τομέας Μουσικής

  3. Τομέας Χορού

  4.Τομέας Εικαστικών,

  5. Τομέας του Διεθνούς Κέντρου – Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

  6. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη, το εξειδικευμένο αντικείμενο των ως άνω τομέων της επιχείρησης, γίνεται φανερή η σπουδαιότητα της ανεξάρτητης λειτουργίας της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, ώστε να διασφαλιστεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πολιτιστική δραστηριότητα στο Δήμο Καλαμάτας, στο τομέα του Πολιτισμού και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

  Προτείνουμε :

  1. Ν ΄αποσυρθεί το νομοσχέδιο
  2.Με δεδομένη την εξαίρεση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, (χωρίς να είναι εμφανής η περαιτέρω αυτόνομη λειτουργία του νέου/ υπό σύσταση προσώπου ), παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα εξαίρεσης του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού κλάδου της ΦΑΡΙΣ, ώστε να λειτουργήσει ως αμιγής επιχείρηση στους παραπάνω δύο τομείς. (Ουσιαστικά να εξαιρεθεί η ιδιότητα που προσδιορίζει τη ΦΑΡΙΣ ως κοινωφελή επιχείρηση, καθώς αποκλειστική αρμοδιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν οι Δήμοι και συγκεκριμένα στο Δήμο Καλαμάτας η Διεύθυνση πρόνοιας και κοινωνικών θεμάτων).

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 09:58 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

  Στο Δήμο Αγ.Βασιλείου υπάρχει μία Δημοτική επιχείρηση χωρίς καθόλου διοικητικό προσωπικό. Η διοικητική-λογιστική διαχείριση της ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη1).
  Σε μία υποστελεγχωμένη διοικητική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου που το ήδη υπάρχων προσωπικό αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του Δήμου , πώς θα μπορέσει να επιφορτιστεί με το επιπλέον βάρος των διαδικασιών λύσης (και μάλιστα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα) καθώς και με τις μετέπειτα αυξημένες αρμοδιότητες της επιχείρησης που μεταβιβάζονται στους Δήμους;;
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1) Στις περιπτώσεις Δημοτικών επιχειρήσεων που δεν υφίσταται προσωπικό διοικητικών και οικονομικών ειδικοτήτων να προβλεφθεί άμεσα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κατά παρέκκλιση των ειδικότερων διατάξεων που απαιτούν χρόνο ή η πρόβλεψη επιπλέον θέσεων ειδικών συνεργατών με αντικείμενο τη διαχείριση των μεταβιβαζομένων νέων αρμοδιοτήτων.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2023, 09:14 | Κ.Ε.ΔΗ.ΦΛΩ.

  Την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας επί του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, για τους εξής λόγους:
  – Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις και εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία δεν απευθύνονται σε ΝΠΔΔ όπως είναι οι δήμοι, με αποτέλεσμα τη μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης.
  – Η τελική απόφαση κατάργησης ή όχι των Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνεται με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων προκειμένου να μην καταργείται η συνταγματικά καταχωρημένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  – Η κατάργηση των νομικών προσώπων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ελέγχων στους οργανισμούς αυτούς (από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Υπηρεσία Δημοσιονομικών Ελέγχων) και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα των ελέγχων.
  – Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της έχει αποτελέσει μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο Δήμου Φλώρινας. Μέσω της επιχείρησης λειτουργούν προγράμματα όπως «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ Φλαμπούρου», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία», «Προγράμματα Άθλησης για Όλους», «Προγράμματα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 -67», «Πρόγραμμα προεργασίας περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης», «διανομές τροφίμων σε άπορα άτομα (ΤΕΒΑ)» και «Προγράμματα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία». Η αυτοδίκαιη λύση των επιχειρήσεων στις 31/12/2023 με μεταφορά των εργαζομένων και των προγραμμάτων στους δήμους χωρίς σωστό προγραμματισμό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αβεβαιότητας στους εργαζόμενους για τις θέσεις εργασίας τους, τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, την υποβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τον αποκλεισμό του δήμου από χρηματοδοτικά προγράμματα.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2023, 13:03 | Ρεπάνης Θανασης

  Ρεπάνης Θανάσης
  Καθηγητής πιάνου

  Από την de jure στην de facto υπονόμευση/κατάργηση των Δημοτικών Ωδείων

  Με μία πρώτη ανάγνωση των άρθρων 24 και 26 του νομοσχεδίου για την κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων, προκύπτουν τα εξής όσον αφορά στα καλλιτεχνικά-εκπαιδευτικά τμήματα και ειδικά στα Δημοτικά Ωδεία που υπάγονται σ’ αυτά:

  Επιχειρείται οριζόντια αποσυναρμολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, αφού καμμία διάταξη δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία τους -και μάλιστα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- τόσο στη μεταβατική περίοδο από 1-1-2024 όσο και στην επόμενη εκπαιδευτική χρονιά 2024-2025.
  Ειδικότερα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο το πώς θα γίνει στο μέλλον η ένταξη των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις εργασίας χαρακτηρίζονται από κυμαινόμενη ωριαία εργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μερική και περιοδική απασχόληση την εβδομάδα, και έκτακτες αμοιβές λόγω συμμετοχής σε επιτροπές ή σε διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς.
  Η στόχευση του νομοσχεδίου για αποτελέσματα “οικονομίας κλίμακας” θα πλήξει άμεσα τον αριθμό των συμβασιούχων αλλά και των δραστηριοτήτων του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού και των καλλιτεχνών γενικότερα.

  Ταυτόχρονα, επιχειρείται κάθετη αποδόμηση της διοικητικής δομής των νομικών προσώπων, αφού η κατάργησή τους συνεπάγεται άμεσα την εξάληψη των ενδιάμεσων βαθμίδων διοίκησης (υπεύθυνοι τμημάτων, διευθυντές) και κυρίως του Διοικητικού Συμβουλίου με την μεικτή σύνθεση του από αιρετούς και μή, εκπροσώπους φορέων και εκπροσώπους εργαζομένων.
  Είναι σχεδόν βέβαιο, οτι η συσωρευμένη πείρα των μονάδων διοίκησης δεν θα μπορέσει να διοχετευθεί ορθολογικά και με διαφάνεια στις διοικητικές δομές των Δήμων.

  Οι εργασιακές σχέσεις και ειδικά οι αποδοχές του καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού πλήττονται ήδη εδω και χρόνια, ακόμη και τώρα με το υφιστάμενο καθεστώς εις βάρος του επιδιωκόμενου έργου. Η εξάλλειψη των δυσμενών εργασιακών συνθηκών θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης και όχι οι επιφανειακές διοικητικές παρεμβάσεις που μεταφέρουν ή οξύνουν στο μέλλον τα προβλήματα σ΄ένα άλλο επίπεδο.

  Σε κάθε περίπτωση, με τον τρόπο που μεθοδεύεται νομοθετικά, αν δεν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη διοικητική αυτοτέλεια και χρηματοδότηση σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, η συγκέντρωση των πολιτιστικών δομών στην κεντρική εποπτεία των υπηρεσιών και της γραφειοκρατίας των Δήμων θα οδηγήσει στη σταδιακή υπονόμευση, και ενδεχομένως στην οριστική κατάργηση των Δημοτικών Ωδείων με δυσμενείς συνέπεις στην κοινωνική προσφορά και στο καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό τους έργο.

  22-9-2023

 • 22 Σεπτεμβρίου 2023, 11:45 | ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Προτείνουμε ως ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΡΟΔΑ το εδάφιο θ της παρ. 3 του άρθρου 26 που προβλέπει ότι : «θ. Το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.» να διατυπωθεί στο νόμο ως εξής : «θ. Το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με τους ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας και με αναγνωρισμένο ως προϋπηρεσία τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στην λυθείσα επιχείρηση, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.».

  Ο λόγος της πρότασής μας αυτής είναι ότι η υφιστάμενη στο νομοσχέδιο διατύπωση είναι γενική και αν παραμείνει έτσι είναι πολύ πιθανό κατά την εφαρμογή της να αποτελέσει αντικείμενο παρερμηνειών που μπορεί να βλάψουν τους εργαζομένους των λυθεισών επιχείρησεων. Αντίθετα, η προτεινόμενη προσθήκη προσφέρει ασφάλεια δικαίου, υπαγορεύεται από την ύπατη αρχή της προστασίας των εργαζομένων, καθώς επίσης είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα της συγκεκριμένης διάταξης

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 19:15 | Ιωάννης

  1. Οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις που σήμερα λειτουργούν στους δήμους έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της μεταρύθμισης του καλλικράτη και είναι ήδη προιόν συγχωνεύσεων πρωην κοινωφελών απο τον Ιούνιο του 2011.
  2. Οι Κοινωνφελείς που είναι οργανωμένες και έχουν ένα κρίσιμο μέγεθος επιτελούν ιδαίτερα σημαντικό έργο, με σχετική ευελιξία και δυνατότητες για υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και άλλων προγραμμάτων. Επειδή ακριβώς είναι ιδιωτικού δικαίου έχουν θετικά στοιχεία λειτουργίας που συναντά κανείς στον ιδιωτικό τομέα, όπως αποτελεσματικότητα, αξιοποίηση ευκαιριών, ευλιξία σε αποφάσεις και υλοποίηση, κλπ.
  3. Οι Κοινωφελείς εφόσον ανταποκρίνονται στο ρόλο τους μπορούν να είναι εργαλεία ανάπτυξης, και κοινωνικής προσφοράς δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο χρηματοδοτικά εργαλεία.
  4. Η μεταφορά μεγάλου αριθμού υπαλλήλων (σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από 400) σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει αριθμίες και χαοτικές καταστάσεις στις υπάρχουσες υπηρεσίες των δήμων

  Προτάσεις
  1. Η εφαρμογή του εν λόγω νομοσχεδίου θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μετά από 9 μήνες ώστε να γίνει σωστή προετοιμασία και προγραμματισμός από τη μεριά του υποδοχέα δήμου
  2. Η δυνατότητα να εξαιρείται Κοινωφελής Επιχείρηση μετά από σχετικό αίτημα του δήμου και αιτιολόγηση είναι σωστή. Κατά τη γνώμη μου η εξαίρεση θα πρέπει να είναι αυτόματη όταν ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή αν ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων 5 ετών ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, πχ της τάξης των 3 εκατομμυρίων

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 16:15 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

  Στο Βόλο, η Κοινωφελής επιχείρηση (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) λειτουργεί το μοναδικό ΙΕΚ που ανήκει σε αυτοδιοικητικό φορέα. Το (Δημοτικό ΙΕΚ αρχικά) κατατάχθηκε ως ΙΙΕΚ (ιδιωτικό ΙΕΚ) μιας και δεν υπάρχει ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ.
  Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, με τη λύση των Κοινωφελών επιχειρήσεων; πόσο εφικτό είναι να μεταφερθεί στον οικείο ΟΤΑ και να μπορεί να προσφέρει τα προγράμματα σπουδών που είχε μέχρι τώρα;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2023, 14:37 | ΕΛΕΝΗ

  Στο άρθρο 26, παρ. 4 αναφέρει ότι :»Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος».

  Εργάζομαι σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου – Ν.Π.Ι.Δ, που παρέχει υπηρεσίες σε τομείς Πολιτισμού (Θεάτρου , Μουσικής, Εικαστικών, Κ.Λ.Π )και λειτουργεί: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΘΈΑΤΡΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 2 ΔΙΕΘΝΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, εφαρμόζοντας έτσι ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτιστικής ανάπτυξης,
  δεν πρέπει να εξαιρεθεί; Με τι σκεπτικό εξαιρούνται μόνο τα ΔΗΠΕΘΕ ;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2023, 15:43 | Νίκη Κ.

  Να προβλέψετε τη μεταφορά του των ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΑΜΕΑ, που προσλήφθηκε μέσω προγραμμάτων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ και των οποίων οι συμβάσεις -μετά τη λήξη τους – μετατράπηκαν σε συμβάσεις «οιονεί» αορίστου χρόνου. Είναι παρά πολλοί αυτοί οι υπάλληλοι και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να ληφθεί στα υπόψιν

 • 19 Σεπτεμβρίου 2023, 13:23 | ΠΑΥΛΟΣ ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Στο άρθρο 26 του προτεινόμενου νομοσχεδίου ορίζεται, ότι «1. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) λύνονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023.».
  Από την άλλη στο άρθρο 28 του ιδίου νομοσχεδίου προβλέπεται, ότι «Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νομικών προσώπων από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού τα οποία συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και τα άρθρα 239, 243 και 254 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).».
  Επειδή στο άρθρο 156 του ν. 4600/2019 γίνεται διάκριση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και κοινωφελών Επιχειρήσεων, καθώς ρητά αναφέρεται, ότι «1. Οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων.» και λαμβανομένου υπόψη, ότι, προφανώς στο προτεινόμενο νομοσχέδιο (άρθρο 26) η πρόβλεψη αφορά στις κοινωφελείς διαδημοτικές επιχειρήσεις και όχι στις Δ.Ε.Υ.Α. αλλά και του ότι οι Δ.Ε.ΥΑ. δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις των άρθρων 103 ν. 3852/2010 (Ν.Π.Δ.Δ.) αλλά και των άρθρων 239 (δημοτικά ΝΠΔΔ), 243 (Σχολικές Επιτροπές) και 254 (Κοινωφελείς Επιχειρήσεις) του ν. 3463/2006 προτείνουμε προς αποφυγή παρερμηνειών να αναμορφωθεί η προτεινόμενη ρύθμιση ως εξής: ««1. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), εξαιρουμένων των Διαδημοτικών Δ.Ε.Υ.Α., λύνονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023.».

 • 19 Σεπτεμβρίου 2023, 09:03 | ΕΛΕΝΗ

  . θ. Το πάσης φύσεως προσωπικό, , που απασχολείται ή απασχολήθηκε και απολύθηκε συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2023, 08:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΣ

  Εναλλακτικά της πρότασης λύσης των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, θα μπορούσε να αρθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
  Εφόσον μια δημοτική κοινωφελής επιχείρηση αδυνατεί να ισοσκελίζει το π/υ της και προσφεύγει σε αυτή τη δυνατότητα, ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί.
  Με την άρση αυτής της δυνατότητας θα διαφανεί ποιές δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ασκούν χρηστή οικονομική διαχείριση και ποιες όχι.
  Θα ήταν λοιπόν ορθό να δοθεί η δυνατότητα διατήρησης των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2023, 13:31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΔΕΥΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ.ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΦΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟ ΜΟΝΟ Ο ΔΗΜΟΣ Ή ΜΟΝΟ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙ

 • 17 Σεπτεμβρίου 2023, 10:59 | Δημήτρης Νικολάου

  Επί του άρθρου 26, επισημαίνεται ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν έχουν Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές σε όλους τους νομούς για να οριστούν μέλη της προβλεπόμενης επιτροπής. Αντί αυτού έχουν προϊσταμένους στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού, οι οποίοι μπορούν να γίνουν πρόεδροι της Επιτροπής.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2023, 02:53 | Christmas

  Συμφωνώ με την κατάργηση τους γιατί έπεφτε πολύ χρήμα και δεν κάνανε τίποτα μα απολύτως τίποτα. Γιατί κόπτεστε τόσο πολύ και τρελαίνεστε που σας καταργεί τις κοινωφελείς;;; τελειώνει το μάσα χτυπάω κάρτα και πάω σπίτι;; Όσοι είναι να απορροφηθούν στους δήμους να αξιολογηθούν οι φάκελοι τους ,τα προσόντα τους ,αν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να διατηρήσουν και τις θέσεις τους. Πολύ μπήκαν από το παράθυρο και πρέπει να γίνει έλεγχος στα δικαιολογητικά τους αν είναι νόμιμα. 🆘

 • 16 Σεπτεμβρίου 2023, 20:20 | Χ.Ψ.

  Θετική κίνηση από την Κυβέρνηση, με πρόταγμα την αξιοκρατία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Η διασπάθιση χρήματος που γίνεται σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ είναι πλέον προκλητική για το κοινό αίσθημα. Σε μια κοινωνία που στενάζει οικονομικά, αυτή η αλλαγή θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα της ΔΕΥΑ Λέσβου, όπου το μισό προσωπικό δεν έχει απογραφεί (!) όπως όφειλε σύμφωνα με την αρμόδια εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών – σχετική ΑΔΣ ΔΕΥΑΛ 299/2018 (ΑΔΑ: ΨΓΚ7ΟΚΠΛ-Υ44) – και νομίζω ότι ο σκληρά φορολογούμενος πολίτης αυτού του τόπου καταλαβαίνει τι κρύβεται πίσω από αυτό! Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχίσουν, και οι πολίτες θα στηρίξουν την Κυβέρνηση.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2023, 20:25 | Θάνος

  Πρέπει να καταργηθούν οι ζημιογόνοι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2023, 16:47 | Θ.Β.

  Θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι ζημιογόνοι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και το προσωπικό να μετακινηθεί σε κενές οργανικές θέσεις του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας χωρίς καμία απόλυση. Ειδικότερα το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τους Δημοσιογράφους με υποχρεωτική μετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας χωρίς καμία απόλυση. Όλες οι μετακινήσεις και μετατάξεις θα πρέπει να υποστηριχθούν με μία επιπρόσθετη μετεκπαίδευση μέσω του ΙΝ.ΕΠ./ΕΚΔΔΑ. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος λειτουργίας της δημοτικής ραδιοφωνίας είναι αρκετά υψηλό για τους Δημότες αλλά και για τους Φορολογούμενους.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2023, 18:24 | Γεωργία

  Στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση που εργάζομαι ανήκουν βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί, κδαπμεα, κηφη. Όλοι ιδοχ.Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους η λύση της αυτοδικαίως; Μεταφερόμαστε με την ίδια σχέση εργασίας στο δήμο; Σε ποιο τμήμα; Όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ που λαμβάνουμε;;Τι προβλέπεται; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2023, 14:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες του πολιτισμού και της πολιτιστικής εκπαίδευσης(διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων κλπ) και η λειτουργία των δημοτικών ωδείων, σχολών χορού κλπ θα υποστεί χτύπημα που σταδιακά θα οδηγήσει στον εκφυλισμό τους αφου περάσει ένα χρονικό διάστημα υποβάθμισης τους. Αυτό γιατί όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνθήκες εργασίας που προσομοιάζουν ή ταυτίζονται με αυτές του ιδιωτικού τομέα. Απογευματινά και βραδινά ωράρια, πλήρης διαθεσιμότητα υπαλλήλων ανά πάσα στιγμή. Αυτά δεν γίνονται από δημόσιους υπαλλήλους αλλά από ανθρώπους που εργάζονται βράδια, Κυριακές, Σάββατα κλπ. Φαντάζεστε δηλαδή στις 3 το μεσημέρι που σχολάει ο υπάλληλος να πεί στον παραγωγό του κ. Νταλάρα ότι σχόλασε και θα συνεχίσουν αύριο. Γιατί αυτό θα γίνεται. Ή η απογευματινή υπηρεσία σε ωδείο που εισπράττει δίδακτρα όπως στον ιδιωτικό τομέα από εργαζόμενους που δεν είναι ταμίες, να μπορεί να λειτουργήσει στο εξής? Καα άλλα πολλά. Χώρια που η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε μείωση απαραίτητου προσωπικού, με την μη ανανέωση συμβάσεων.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2023, 13:53 |

  θα υπάρχουν προγράμματα εσπα με συμβασιούχους?
  τα ήδη υπάρχοντα που θα πάνε οι υπάλληλοι αυτών?
  αν θα υπάρχουν νέα με ποιό τρόπο θα προσλαμβάνονται υπάλληλοι σε αυτά?

 • 15 Σεπτεμβρίου 2023, 00:36 | ΕΣΕΑΜ-ΟΤΑ

  Απο το τακτικό προσωπικό – ΙΔΑΧ των ΝΠΙΔ (διότι μόνο ΙΔΑΧ έχουν τα ΝΠΙΔ), οι μουσικοί ΙΔΑΧ αφού θα καταστουν υπάλληλοι του Δήμου, πρέπει να καταταχθούν σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις, είτε που ήδη υπάρχουν , είτε που θα δημιουργηθούν, διότι βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το προσωπικό των ΟΤΑ (αρ. 179 του ν. 3584/07, όπως ισχύει), οι Μουσικοί προσλαμβάνονται σε οργανικές θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση όλες οι καλλιτεχνικές δομές των Δήμων (Φιλαρμονικές, Ορχήστρες, Χορωδίες, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α.) με την αποχώρηση των μουσικών (σύνταξη, παραίτηση, απώλεια), θα πάψουν να υπάρχουν. Θεωρούμε ότι το νομοθέτημα δεν μεθοδευει τον αργό θάνατο των καλλιτεχνικών δομών των ΟΤΑ!

  Κώστας Σαΐνης – Πρόεδρος ΕΣΕΑΜ-ΟΤΑ

 • 14 Σεπτεμβρίου 2023, 20:46 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ???

 • Είναι αδιανόητη η κατάργηση των μοναδικών αναπτυξιακών εργαλείων που έχει κάθε δήμος στα χέρια του. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που είναι ευρωπαϊκό εργαλείο ανάπτυξης υπηρεσιών προς τους πολίτες σε ένα μεγάλο φάσμο είναι τεράστιο λάθος να καταργηθούν μιας και οι δομές σε μεγάλο βαθμό παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ανταποδοτικότητα χωρίς να επιβαρύνουν τους πολίτες. Σε όλη την Ευρώπη οι δομές επανδημοτικοποιούνται και εδώ οι δήμοι διαλύονται. Απαράδεκτη πέρα για πέρα η απόφαση που βλάπτει εργαζόμενους και πολίτες.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2023, 18:14 | oti nanai

  Επιτέλους δίνεται λύση στις υποστελεχωμένες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων που τα Υπουργεία τους ζητάνε γη και ύδωρ και οι λιγοστοί υπάλληλοι τους έχουν γίνει λάστιχο οι περισσότεροι χωρίς να έχουν και τις επαρκείς γνώσεις για τα πάντα.
  Το αξιοπερίεργο είναι προς τι τόση βιασύνη και εν μέσω προεκλογικής περιόδου που τα Δημοτικά Συμβούλια πρακτικά υπολειτουργούν. 3,5 μήνες για τόσο βαθιά τομή στην λειτουργία των ΟΤΑ και των Επιχειρήσεων είναι σύντομο χρονικό διάστημα.
  Επίσης απορίας άξιο είναι ότι το ΙΔΑΧ προσωπικό θα τοποθετηθεί σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, άλλα δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε Δήμαρχο να προβεί σε τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού για να τις δημιουργήσει μέχρι και 6 μήνες με αφετηρία την 01.01.2024, τι εννοεί ο ποιητής μόνο ο θεός ξέρει.
  Όσον αφορά το ερώτημα σου κ. Καραπάνο Παναγιώτη, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα γίνει ανάκληση της απόσπασης (μιας και ο ένας φορέας δεν θα υφίσταται) και εκ νέου απόσπαση για όσο χρόνο έχει μείνει για να συμπληρωθεί η διετία.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2023, 14:40 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΑΣ

  ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1+1 ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΔΥΠΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΠΙΔ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ??? ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2023, 14:32 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Θα ήθελα να ρωτήσω για την περίπτωση υπαλλήλου όπου η οργανική του θέση είναι σε δημοτική κοινωφελής επιχείρηση , έχει αποσπαστεί σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (συγκεκριμένα ΔΕΥΑ). Με τη λύση της ΔΗΚΕ μεταφέρετε στον Δήμο ή παραμένει στην απόσπαση?

 • 14 Σεπτεμβρίου 2023, 11:13 | Basiliy

  Ok