Άρθρο 25 Πληροφορίες και υπολογισμός χρόνου καταβολής στις ηλεκτρονικές πληρωμές / Ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές

1.         Για την εντολή πληρωμής ο υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικός υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) ποσό καταβολής, γ) ημερομηνίας καταβολής. Τα στοιχεία β και γ μπορεί να εμπεριέχονται στον κωδικό υποχρέωσης.»

2.         Η καταβολή έχει ολοκληρωθεί όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού ή πιστωτικής ή άλλης κάρτας που χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήμανση).

3.         Σε περίπτωση που δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή ο υπόχρεος ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την αδυναμία χρήσης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και, εφόσον είναι δυνατό, και για τους λόγους της ανεπιτυχούς συναλλαγής.

4.         Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών /Εναλλακτικά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

  • 12 Ιανουαρίου 2011, 12:08 | Alexandros Niklan

    Η ηλεκτρονική απόδειξη συναλλαγής που θα έχει ο πολίτης μετά το πέρας της συναλλαγής, θα θεωρείται οτι έχει ισχύ ώς νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής; Με δεδομένο μάλιστα οτι πιθανόν να έχει γίνει διά τραπέζης και οχι απευθείας σε κάποιο δημόσιο σύστημα πληρωμών;