Άρθρο 15 Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

1.         Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα,  τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή/και περιέρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

2.         Εφόσον τηρείται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από τον φορέα του δημόσιου τομέα  η  καταχώριση σε αυτό  πραγματοποιείται, ανεξάρτητα εάν η παραγωγή, έκδοση ή διακίνηση εγγράφων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο και ανεξάρτητα εάν η διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει  με ηλεκτρονικό τρόπο.

3.         Τα συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό καταχώρησης που περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης, ημερομηνία, θέμα κλπ, , ημερομηνία και ώρα καταχώρησης καθώς και το αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης ως χρόνος καταχώρισης  στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.

4.         Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος,  στο φυσικό πρόσωπο ή στο ΝΠΙΔ  με χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί/επιλέξει διαφορετικά κατά την αρχική επικοινωνία. Με την επιφύλαξη της τήρησης των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου που αφορούν την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, τα συναλλασσόμενα με τον φορέα του δημόσιου τομέα φυσικά πρόσωπα ή τα ΝΠΙΔ δια των εξουσιοδοτημένων από αυτά πρόσωπων μπορούν να ενημερώνονται με χρήση ΤΠΕ αναφορικά  με την πρωτοκόλληση  των εγγράφων  και την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά.

5.         Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, τηρώντας τις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/μετά από ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ,  να επεξεργάζονται και να εξάγουν στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από μια ολοκληρωμένη διοικητική διαδικασία ή την έκδοση πράξης με χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά από τους φορείς του δημόσιου τομέα με σκοπό την εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σχετικά με τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων και συναλλαγών, όπως  ο χρόνος και το κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Τα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται περιοδικά στον δικτυακό τόπο του φορέα.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Εναλλακτικά: Με Π.Δ  που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζονται οι μέθοδοι, τα μέσα,  και οι διαδικασίες ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι μέθοδοι  στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων/δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • Όπως το άρθρο 12 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προβλέπει την υποχρεωτική χορήγηση της βεβαίωσης καταχώρησης εγγράφου προς τη Διοίκηση, αντίστοιχα προβλέπει για τα ηλεκτρονικά έγγραφα το άρθρο 15 § 4 του παρόντος προσχεδίου νόμου. Ανάμεσα, όμως, στις δύο διαδικασίες υπάρχει ουσιώδης διαφορά: στην υποβολή υλικού εγγράφου δια ζώσης σε μια δημόσια υπηρεσία δεν είναι πάντα εφικτή η παραχρήμα έκδοση της βεβαίωσης καταχώρησης – αν και συνήθως είναι δυνατή, αλλά αποφεύγεται λόγω φυγοπονίας των υπαλλήλων –, ενώ στα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι πάντοτε εφικτή. Απόδειξη τούτου αποτελεί η ίδια η ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης , η οποία προσφέρει στο σχολιάζοντα μετά την υποβολή του σχολίου τη θέαση του σχολίου του όπως έχει περιέλθει στην ιστοσελίδα – και συνεπώς αποτελεί απόδειξη της περιέλευσης – μαζί με τα στοιχεία που έχει δηλώσει, το χρόνο υποβολής και την ένδειξη ότι εκκρεμεί η δημοσίευση του σχολίου μέχρι τον έλεγχό του από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αν όμως στην υποβολή εγγράφων στη διοίκηση δια ζώσης υπάρχει η βεβαιότητα της περιέλευσής τους, κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στην επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, λόγω των προβλημάτων που ενδέχεται αυτά να εμφανίσουν – ως προς τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή το δίκτυο. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά έγγραφα που στέλνονται στη διοίκηση μπορούν ευκολότερα να εξαφανισθούν με την επίκληση της μη περιέλευσής τους για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη για αυτοματοποιημένη χορήγηση της βεβαίωσης καταχώρησης του ηλεκτρονικού εγγράφου, με τον τρόπο που εκτέθηκε πιο πάνω για την ιστοσελίδα .

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 18:50 | Βλάσης Μανθογιάννης

  Το αποδεικτικό καταχώρησης ενός εγγράφου στο πρωτόκολλο θα πρέπει και αυτό με την σειρά του να περιλαμβάνει:
  α) Χρονοσύμανση
  β) Ηλεκτρονική υπογραφή του χειριστή ή του υπάλληλου που αναλαμβάνει την δρομολόγηση του εγγράφου για εξυπηρέτηση.

  Δεν είναι μόνο ο πολίτης (πελάτης) επώνυμος αλλά θα πρέπει να είναι και ο Δημόσιος υπάλληλος επώνυμος

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 15:26 | Νίκος Κυρλόγλου

  Στην παράγραφο 4 το «ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση» να αντικατασταθεί με «πιστοποίηση της ταυτότητας».

 • στην παρα 4 «Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, στο φυσικό πρόσωπο ή στο ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ,» να προστεθεί : «Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται υποχρεωτικώς….. και να περιγραφει λεπτομερώς ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης και οι τυχόν κυρώσεις για την μη ανακοίνωση »
  Η γνωστοποίηση είναι ουσιώδης για την αναφορά σε μελλοντική αναζήτηση ή επαναφορά του θέματος και ιδία για τους κούκους της περιφέρειας που δεν έχουν την δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας στις υπηρεσίες . Όσοι έχουν την ατυχία να συναλλάσσονται με τις ΔΥ έχουν ασφαλώς διαπιστώσει ότι συνήθως τα τηλεφωνά δεν απαντούν. Ακόμη σήμερα οι ΔΥ υπηρεσίες ουδέποτε συμμορφώνονται με την σχετική διάταξη ακόμη και εάν αιτείται η αποστολή βεβαίωσης καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού πρωτοκόλλου καίτοι η βεβαίωση καταχώρισης ρητά προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’).

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 19:22 | Στέφανος

  Δεν πιστεύω το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο να ενδιαφέρει κανέναν πολίτη, αφού δεν του διευκολύνει σε κάτι την συνδιαλλαγή του με το Δημόσιο.

  Πχ: Έχουμε μια υπηρεσία που έχει μια τέλεια εφαρμογή πρωτοκόλλου. Εδώ καταχωρούνται τα πάντα, και βγάζει αναφορές, έχει αναζήτηση, γενικώς κάνει τα πάντα.
  Εγώ πάλι όμως ως πολίτης θα χρειαστεί να πάω στο γραφείο Πρωτοκόλλου και να σταθώ στην ουρά. Αλλά αντί σφραγίδα με ημερομηνία και υπογραφή σε ένα χαρτάκι, θα πάρω ένα φύλο χαρτί Α4 με τα στοιχεία του υπαλλήλου που μου το καταχώρησε. Τι να το κάνω(που είναι και μεγάλο); Αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ.

  Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου τέτοιο άρθρο στο νομοσχέδιο. Κάθε δημόσια υπηρεσία απλά θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένη να γνωρίζει ο κάθε υπάλληλος της πότε και ποιος παρέλαβε τι. Και το πως θα πραγματοποιηθεί αυτό, να κόψουν το κεφάλι τους. Ας χρησιμοποιούσαν και φακίριδες. ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. Εγώ θέλω να μπαίνω από το internet και να βλέπω σε ποιον και γιατί έχει κολλήσει η αίτηση μου. Για να έχουμε και κανένα σοβαρό στατιστικό. Και μετά ας τολμήσει να ζητήσει κάποιος φακελάκι. Θα φανεί η κωλυσιεργία από τα στατιστικά του.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:26 | STAVROPOYLOS PLATON APOSTOLOS IGNATIOS

  PISTEVW OTI EINAI APARAITHTO NA SYMPERILHFTHOYN ANALYTIKA KAI ONOMASTIKA OLOI OI FOREIS TOY DHMOSIOY (OLA TA NOMIKA PROSWPA DHMOSIOY KAI ID. DIKAIOY)POY THA YPOXREOTHOYN ME TON NOMO STHN LEITOYRGEIA HLEKTRONIKOY PROTOKOLLOY (TOYLAXISTO ARXIKA)KAI META KAI HLEKTRONIKHS EXYPYRETISHS TOY POLITH.
  EIDIKA EKDOSH DIOIKHTIKWN PRAXEWN ME AFANEIS DIADIKASIES H ALLHLOGRAFIA YPHRESIAKH POY AFORA POLITH KAI POY DEN TOY KOINOPOIEITAI NA PROVLEFTEI NOMOTHETIKA H MH ISXYS THS PRAXHS AYTODIKAIA.
  NA DOTHEI IDIAITERH PROSOXH SE FOREIS OPWS OI ASTYNOMIKES YPHRESIES TA PANEPISTHMIA H EKKLHSIA ELLADOS (MHTROPOLEIS – KLP. NOMIKA.PROSWPA.DHM.DIKAIOY.)POY MPOROYN NA DIAFEVGOYN TON ELEGXO TOY DHMOSIOY EIS BAROS TWN POLITWN.
  EPEIDH STHN ELLADA EINAI EIS BAROS TOY POLITH APO POLLA XRONIA ORGANWMENA IDIOTELH SYMFERONTA YPOKRYPTOMENA KAI DIAPLEKOMENA MESA APO YPALHLOYS EF OSON PRAGMATI YPARXEI BOYLHSH ALLAGHS TO HLEKTRONIKO PRWTOKOLLO EINAI MIA ARXH KAI AMESWS META NOMOTHETIKH PROVLEPSH PROSTIMOY YPER TOY POLITH META APO THN KATHYSTERHSH POY THA PROVLEPEI O NOMOS DIEKPAIREWSHS TOY ERWTHKATOS-YPOTHESHS TOY POLITH.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 11:04 | Δελιάς Πασχάλης

  Επιβάλλεται η άμεση εφαρμογή σε όλο το φάσμα η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση π.χ.είναι απαράδεκτο και εγκληματικό ένας Οργανισμός όπως το ΙΚΑ να μην έχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αλλά μπορεί το παλαιό προσωπικό να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις ή θα πρέπει να προσλάβετε νέο προσωπικό που παίζει στα δάχτυλά τους τους υπολογιστές;